|heures

  • Apparu en : SPIP 1.2

El filtre |heures (a partir d’SPIP 1.2, SPIP 1.2.1) mostra l’hora de la data sobre la que s’aplica.
[(#DATE|heures)]

L’hora retornada varia entre 00 i 24.

Si la data a la que s’aplica el filtre no conté informacions horàries ([(#VAL{2009-10-24}|heures)]), el filtre retornarà 0 (zero).


Vegeu també els filtres |minutes i |secondes

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands