|couper

  • Apparu en : SPIP 1.4

El filtre |couper talla un text després d’un número de caràcters configurable. Prova de no tallar les paraules i treu el format del text. Si el text original és més llarg que l’extracte tallat, llavors s’afegeix « (...) » al final de l’extracte.
El filtre talla, per defecte, a 50 caràcter. però es pot especificar una altra llargada si li passem com a paràmetre al filtre. Per exemple: [(#TEXTE|couper{80})].

A més, aquest filtre neteja el text de totes les seves etiquetes html (o format de text): no hi ha enllaços, negreta, codi, requadres, etc. Tenim, per tant, un text brut.

A partir d’spip2, és possible personalitzar els punts de continuació d’aquest filtre de la manera següent:
[(#TEXTE|couper{80, '...'})]
[(#TEXTE|couper{80, '&nbsp;<img src="truc.png" alt="">'})]

Fixem-nos també que és freqüent que el tall no correspon exactament al número demanat de caràcters (les paraules no es tallen).


Vegeu, també, l’etiqueta #INTRODUCTION.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands