|moins

  • Apparu en : SPIP 1.9

El filtre |moins{xx} és un filtre d’operacions matemàtiques.
Retorna el resultat de la resta (la diferència) de xx al valor de l’etiqueta.

Si el retorn de l’etiqueta no és numèric, és considerat com un 0 (zero) i el filtre retorna l’oposat del valor del seu argument: [(#TEXTE|moins{18})] retornarà «-18».

És possible donar un número negatiu com argument del filtre: [(#TOTAL_BOUCLE|moins{-5.2})] però en aquest cas, és preferible, sense cap mena de dubte, utilitzar el filtre |plus.

Atenció, si xx és un número amb coma, la seva notació ha d’utilitzar el punt en lloc de la coma: [(#TOTAL_BOUCLE|moins{5.2})].


veure també els filtres |modulo, |mult, |div i |plus

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands