[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|extraire_balise

Abril de 2010

Totes les versions d’aquest article:


El filtre |extraire_balise{nom_tag} permet recuperar el primer tag html de nom «nom_tag» trobat en el codi font html generat per l’etiqueta a la que s’ha aplicat.

Exemple:
Sindiquem un foto-bloc que difon sistemàticament un petit comentari seguit d’una fotografia. Aquesta darrera es presenta en forma d’una etiqueta HTML <img src="... />. Un cop tenim aquest foto-bloc al nostre lloc, podem decidir de només mostrar la foto, sense el comentari: [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img})]

A partir d’aquí tot és possible:

  • mostrar l’url de la imatge:
    [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|extraire_attribut{src})]
  • mostrar l’amplada de la imatge:
    [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|extraire_attribut{width})]
  • donar un estil particular a la imatge:
    [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|inserer_attribut{style, border: double red 4px})]

Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat