|direction_css

  • Apparu en : SPIP 1.9

El filtre |direction_css aplicat a un fitxer css (full d’estils) i substitueix totes les ocurrències de left per right i de right per left [1].

En funció de la llengua de l’entorn [2] l el filtre permet per tant «invertir» les regles de col·locació d’un fitxer CSS.

Aquest filtre comença per buscar un eventual fitxer (invertit) existent i, si no el troba, el crea al directori local/cache-css/

Si el fitxer d’estils inclou altres fitxer d’estils situats en el mateix domini (host) (regla @import url al fitxer), el filtre propaga les seves modificacions als fitxers en qüestió.

Notes

[1Atenció: el filtre no tracte (no modifica) les regles del tipus: #div { margin: 10px 15px 10px 50px; }; per tant, heu de precisar en el vostre fitxer d’estils original: #div { margin-top: 10px; margin-left: 15px; margin-bottom: 10px; margin-right: 50px; } per tal que les inversions es puguin aplicar.

[2És possible passar un argument al filtre per forçar una direcció volguda d’escriptura: |direction_css{rtl} o |direction_css{ltr}.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands