|affdate

Aquest filtre s’aplica a les dates

-  |affdate mostra la data en forma de text, per exemple «13 de gener 2001».

[SPIP 1.8] amplia la notació d’aquest filtre. Li podem passar un paràmetre de formatació de la data, corresponent a un format SPIP (« 'saison' », etc.) o a un format de la comanda php date'Y-m-d' »). Per exemple:

    • [(#DATE|affdate{'Y-m'})] mostrarà numèricament l’any i el mes de la data filtrada separats per un guionet,
    • la notació [(#DATE|affdate{'saison'})] és totalment equivalent a: [(#DATE|saison)].

-  Existeixen també variants d’affdate que proporcionen dreceres: |affdate_court, |affdate_jourcourt i |affdate_mois_annee.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands