|plus

  • Apparu en : SPIP 1.9

El filtre |plus{xx} és un filtre d’operacions matemàtiques.
Retorna el resultat de l’addició (la suma) del valor de l’etiqueta i xx.

Si el retorn de l’etiqueta no és numèric, és considerat com 0 (zero) i el filtre retorna el seu propi argument: [(#TEXTE|plus{18})] retornarà «18».

És possible donar un número negatiu com argument del filtre: [(#TOTAL_BOUCLE|plus{-5.2})] però en aquest cas, és preferible sens dubte utilitzar el filtre |moins.

Atenció, si xx és un número amb coma, la seva notació ha d’utilitzar el punt en lloc de la coma: [(#TOTAL_BOUCLE|plus{5.2})].


veure també els filtres |modulo, |mult, |moins i |div

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands