El bucle RUBRIQUES (Seccions)

El bucle RUBRIQUES (seccions o rubriques, en francès) ens torna una llista de... seccions (sorprenenet, no?)

<BOUCLEn(RUBRIQUES){critères...}>

Nota. Un bucle RUBRIQUES només mostra seccions «actives», és a dir, que continguin articles publicats, documents adjunts (a partir d’[SPIP 1.4], llocs publicats – o subseccions també actives. D’aquesta manera evitem trobar-nos amb seccions «cul de sac» que no ofereixen cap element de navegació. A partir de la versió SP<font color="yellow">IP 1.7.1, és possible forçar la publicació de seccions buides (veure més avall, el criteri {tout}).

Els criteris de selecció

Per indicar com es seleccionen els elements, utilitzarem un o altre dels següents criteris:

-   {id_rubrique} selecciona la secció que té com a identificador id_rubrique. Com que l’identificador de cada secció és únic, el criteri ens retorna una o cap resposta.

-   {id_secteur} selecciona les seccions d’aquest sector (Podem igualment, per extensió, utilitzar el criteri {branche} descrit a El bucle ARTICLES).

-   {id_parent} selecciona la llista de les seccions contingudes en una secció.

-   {racine} selecciona la llista de sectors (rigorosament idèntic a {id_parent=0}).

-   {id_enfant} selecciona la secció que conté la secció (una sola resposta; o cap resposta si la secció actual es troba a l’arrel del lloc).

-   {meme_parent} selecciona la llista de seccions que depenen de la mateixa secció que la secció en curs. Permet publicar les seccions «germanes» que es troben al mateix nivell a dins de la jerarquia.

-  A partir de la versió SPIP 1.4, les seccions poden estar lligades a paraules clau. Per tant, els criteris de paraules clau poden, a partir d’ara, ser utilitzats en els bucles (RUBRIQUES):

  • {id_mot}, {titre_mot=xxx} recuperen les seccions lligades al mot el número del qual és id_mot o el títol del qual és titre_mot;
  • {id_groupe}, {type_mot=yyyy} recuperen les seccions lligades a les paraules del grup id_groupe, o del grup el títol del qual és type_mot.

-   {recherche} selecciona les seccions corresponents a les paraules indicades a la interfície de cerca (motor de cerca incorporat a SPIP). Veure la pàgina dedicada al motor de cerca.

-   {lang} (depuis SP<font color="yellow">IP 1.7.1) selecciona les seccions de la llengua demanada a l’adreça de la pàgina.

-   {tout} (a partir d’SP<font color="yellow">IP 1.7.1) selecciona totes les seccions, és a dir: les seccions buides a més de les seccions que contenen elements publicats.
Es reservarà aquesta elecció per necessitats molt específiques: en efecte, per defecte, SPIP només mostra al lloc públic les seccions que no contenen cap element actiu, per tal de garantir que el lloc no proposi «culs de sac» (navegació cap a pàgines que no proposin cap contingut).

Els criteris de presentació

Un cop fixat un dels criteris anteriors podrem afegir els criteris següents per restringir el número d’elements a mostrar.

-  Els criteris comuns a tots els bucles s’apliquen evidentment.

-   {exclus} permet excloure del resultat la secció en la que ja ens trobem (útil amb meme_parent).

Les etiquetes d’aquest bucle

-  Les etiquetes extretes de la base de dades

Les següents etiquetes corresponen als elements extrets directament de la base de dades. Podeu utilitzar-les igualment com a criteris de classificació: (generalment: {par titre}).

-  #ID_RUBRIQUE mostra l’identificador únic de la secció.

-  #TITRE mostra el títol de la secció.

-  #DESCRIPTIF mostra la descripció.

-  #TEXTE mostra el text principal de la secció.

-  #ID_SECTEUR mostra l’identificador del sector del que depèn la secció (el sector estant la secció situada a l’arrel del lloc).

-  #ID_PARENT mostra l’identificador de la secció que conté la secció actual. Si la secció està situada a l’arrel del lloc, retorna 0.

-  #LANG mostra la llengua d’aquesta secció.

-  Les etiquetes calculades per SPIP

Els elements següents són calculats per SPIP. (No poden ser utilitzats com a criteri de classificació).

-  #NOTES mostra les notes de peu de pàgina (calculades a partir de l’anàlisi del text).

-  #INTRODUCTION mostra els 600 primers caràcters del text; es suprimeixen els enriquiments tipogràfics (negreta, cursiva).

-  #URL_RUBRIQUE mostra l’URL de la pàgina de la secció.

-  #DATE (a partir d’SPIP 1.4) mostra la data de l’última publicació efectuada a la secció i/o les seves subseccions (articles, breus...).

-  #FORMULAIRE_FORUM construeix i mostra el formulari que permet enviar un missatge responent a aquesta secció. Per saber-ne més coses, vegeu també «Els formularis».

-  #PARAMETRES_FORUM construeix la llista de variables necessàries per la interfície del formulari que permeten respondre a aquesta secció. Per exemple:

[<a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM)">Respondre a aquesta secció</a>]

A partir d’[SPIP 1.8.2] li podem passar un paràmetre especificant l’adreça on ha de retornar un cop el missatge ha estat enviat. Per exemple: <a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM{#SELF})">Respondre a aquesta secció</a> retornarà al visitant a la pàgina actual, un cop validat el missatge.

Històric : En les versions anteriors a SPIP 1.9 hauríem d’haver escrit forum.php3? i no spip.php?page=forum& _En general, fins a SPIP 1.9, els urls de les pàgines generades per SPIP eren del tipus http://elmeulloc.net/xxx.php3 i no http://elmeulloc.net/spip.php?page=xxx.

-   #FORMULAIRE_SITE (a partir d’SPIP 1.4) construeix i mostra el formulari que permet als visitants proposar el referenciament d’altres llocs. Aquests llocs es mostraran com a «proposats» en l’espai privat, a l’espera de ser validats pels administradors.

Aquest formulari es mostra només si heu activat l’opció «Gestionar un directori de llocs Web» a la Configuració del lloc en l’espai privat, i si heu regulat «Qui pot proposar llocs referenciats» en «els visitants del lloc públic».

-  El logotip

-  #LOGO_RUBRIQUE el logotip de la secció, eventualment amb la gestió «d’imatge canviant amb el ratolí». Si no hi ha cap logotip per aquesta secció, SPIP va a buscar automàticament si hi ha un logotip per la secció de la que depèn, i així de manera recurrent.

El logotip s’instal·la de la manera següent:

[(#LOGO_RUBRIQUE|alignement|adresse)]

On:

  • alignement és l’alineació del logotip (esquerra o dreta)
  • adresse és un url si es vol afegir un enllaç directament al logotip (per exemple #URL_RUBRIQUE).

A partir d’SPIP 1.4 : #LOGO_RUBRIQUE_NORMAL mostra el logotip «sense imatge canviant»; #LOGO_RUBRIQUE_SURVOL mostra el logotip «amb imatge canviant»: aquestes dues etiquetes permeten, per exemple, quan estem dins d’una secció, gestionar un logotip «amb imatge canviant» pels enllaços cap a altres seccions i deixar el logotip d’imatge canviant només en la secció activa.

[SPIP 2.1]

Atenció: nova sintaxi pels LOGO_XX.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 25/08/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, русский, українська