Les etiquetes pròpies del lloc

Les següents etiquetes estan disponibles a qualsevol indret de l’esquelet, fins i tot a fora d’un bucle (fora de «context»).

Etiquetes definides a la configuració

El contingut d’aquestes etiquetes el definim quan configurem l’espai privat del nostre lloc Web.

-  #NOM_SITE_SPIP mostra el nom del lloc Web.

-  #URL_SITE_SPIP mostra l’adreça del lloc. No inclou el / final. D’aquesta manera podeu crear un enllaç del tipus #URL_SITE_SPIP/sommaire.php3.

-  #DESCRIPTIF_SITE_SPIP (a partir d’SPIP 1.9) mostra, com el seu nom indica, la descripció del lloc, que es notifica a la pàgina de configuració general del lloc.

-  #EMAIL_WEBMASTER (a partir d’SPIP 1.5) mostra l’adreça del webmestre. Per defecte, SPIP pren l’adreça de la persona que ha instal·lat el lloc (el primer administrador).

-  #LOGO_SITE_SPIP (a partir d’SPIP 1.8) mostra el logotip del lloc Web. A partir d’SPIP 1.9 aquesta etiqueta retorna el logotip del lloc 0. No ho hem de confondre amb el logotip de l’arrel, també assenyalt amb el nom de logotip estàndard de les seccions, és a dir el de la secció 0.

-  #CHARSET (A partir d’SPIP 1.5) mostra el joc de caràcters utilitzats pel lloc. El seu valor per defecte és iso-8859-1, joc de caràcters anomenat «iso-llatí». [1].

-  #LANG (a partir d’SPIP 1.7, SPIP 1.7.2 ): utilitzat fora dels bucles ARTICLES, RUBRIQUES, BREVES i AUTEURS, aquesta etiqueta mostra la llengua principal del lloc Web.

-  #LANG_DIR, #LANG_LEFT, #LANG_RIGHT (a partir d’SPIP 1.7, SPIP 1.7.2 ) : aquestes etiquetes defineixen la direcció de l’escriptura de la llengua en curs (per exemple, de l’article que s’està visualitzant en aquell moment). Si voleu més informació, llegiu l’article «Realitzar un lloc multilingüe».

-  #MENU_LANG (i #MENU_LANG_ECRIRE) (a partir d’SPIP 1.7, SPIP 1.7.2 ): aquestes etiquetes fabriquen i mostren un menú de llengües que permeten al visitant obtenir la pàgina actual en la llengua escollida. La primera etiqueta mostra la llista de llengües del lloc Web; la segona, la llista de les llengües de l’espai privat (s’utilitza a la pàgina de connexió a l’espai privat).

Etiquetes de configuració de pàgina

-  SPIP 1.8.2 introdueix l’etiqueta #DOSSIER_SQUELETTE per tal de poder desenvolupar esquelets fàcilment transportables i intercanviables. Permet obtenir el camí de la carpeta on hi ha instal·lat l’esquelet utilitzat.

Es poden també ubicar els fitxers «accessoris» (fulls d’estil, javascript, etc...) a l’esquelet en el directori de l’esquelet i, per tant, lliurar simplement aquest carpeta per canviar els seus esquelets. Per tant, per incloure un full d’estil del directori esquelets, escriurem per exemple:

<link rel="stylesheet" href="#DOSSIER_SQUELETTE/mon_style.css" type="text/css" />

A partir d’SPIP 1.9 l’etiqueta #CHEMIN substitueix i millora #DOSSIER_SQUELETTE. #CHEMIN{xxx} donarà el camí complert cap al fitxer xxx, es trobi a l’arrel, dins la carpeta esquelets, a dins de dist/ etc.

<link rel="stylesheet" href="#CHEMIN{mon_style.css}" type="text/css" />

-  #PUCE (a partir d’SPIP 1.5), que mostra endevineu el què;

-  #FORMULAIRE_ADMIN (a partir d’SPIP 1.5) és una etiqueta opcional que permet col·locar els botons d’administració («recalcular aquesta pàgina», etc.) en els seus esquelets. Quan un administrador recorre el lloc públic, si aquesta etiqueta hi és present, serà substituïda pels botons d’administració, sinó, els botons seran col·locats al capdavall de la pàgina.

A partir d’SPIP 1.8, també es pot modificar el full d’estil spip_admin.css per tal de controlar la posició dels botons.

-  #DEBUT_SURLIGNE, #FIN_SURLIGNE són dues etiquetes que indiquen a SPIP a quina part de la pàgina acolorir les paraules clau cercades. Veure: «Els bucles i etiquetes de cerca».

-  L’etiqueta #INSERT_HEAD (a partir d’SPIP 1.9.1) s’ha de situar entre les etiquetes <head> i </head> dels vostres esquelets. Aquesta etiqueta permet a SPIP, i també als possibles plugins, afegir contingut entre aquestes dues etiquetes html.

Etiquetes Tècniques

Atenció, aquestes etiquetes s’adrecen als usuaris experimentats d’SPIP.

-  L’etiqueta #REM no mostra cap presentació: permet comentar el codi dels esquelets d’aquesta manera: [(#REM) Això és un comentari. ]. Aquests comentaris no es visualitzen en el codi que es genera al lloc públic.

-  #SELF (a partir d’SPIP 1.8) retorna l’URL de la pàgina cridada, netejada de les variables pròpies de l’execució d’SPIP. Per exemple, per una pàgina amb el URL: spip.php?article25&var_mode=recalcul la balise #SELF retornarà: spip.php?article25

Per exemple per fer un formulari:

<form action='#SELF' method='get'>

Nota: l’etiqueta #SELF que descriu l’adreça de la pàgina, no és compatible amb els <INCLURE()> (excepte si el $delais de la inclusió està posat a 0).

-  #URL_PAGE, (a partir d’SPIP 1.9) retorna un URL del tipus «pàgina» (cf. els URLs d’Spip), cap a la pàgina passada en paràmetre i que podrà ser utilitzada en un enllaç. Per exemple, per accedir a la pàgina generada per l’esquelet toto.html, situat a dins de la vostra carpeta-esquelet, #URL_PAGE{toto} generarà automàticament el URL spip.php?page=toto. S’autoritza un segon paràmetre per afegir paràmetres al URL. Exemple #URL_PAGE{toto,id_article=#ID_ARTICLE} generarà el URL spip.php?page=toto&id_article=XXX.

-  [(#ENV{xxxx,zzzz})] (a partir d’SPIP 1.8) permet accedir a la variable de nom xxxx passada per l’ordre HTTP. zzzz és una part opcional que permet retornar un valor encara que la variable xxxx no existeixi. En podem trobar una explicació detallada a Spip-Contrib

Per defecte, l’etiqueta #ENV està filtrada per htmlspecialchars. Si volem tenir el resultat brut, l’asterisc «*» es pot fer servir de la mateixa manera que amb les altres etiquetes: [(#ENV*{xxxx})].

Per exemple per limitar la llista d’autors a mostrar:

<BOUCLE_auteurs(AUTEURS) {nom == #ENV{lettre,^A}}>

Retorna la llista d’autors que tinguin el nom que correspongui a l’expressió regular passada dins l’URL per la variable lletra (liste_auteur.php3?lettre=^Z) o els autors que tenen un nom que comenci per una ’A’ si no hi ha cap variable dins l’URL.

-  L’etiqueta #SPIP_CRON (a partir d’SPIP 1.8) està lligada a la gestió per SPIP dels càlculs que ha de fer periòdicament (estadístiques, indexació pel motor de cerca, sindicació dels llocs Web, etc.).

Si aquesta etiqueta no es troba al lloc Web, el motor de SPIP efectua els seus càlculs, en temps útil, després d’haver enviat una pàgina a un visitant; lamentablement Php no permet tancar la connexió al final de la pàgina, i en alguns casos això pot portar a alguns visitants dissortats (aquells que requereixen un procediment una mica llarg, particularment la sindicació) a constatar sobretot una certa lentitud en la publicació de la pàgina demanada.

L’etiqueta #SPIP_CRON permet evitar aquest problema: el seu paper és generar un marcador <div>

invisible, la propietat «background» del qual apunta a la seqüència spip_background.php3; aquesta script en el seu moment efectua els càlculs necessaris «en segon terme», i torna a enviar una imatge transparent de 1×1 píxel. Per tant, aquesta astúcia permet evitar tot tipus d’«alentiment» tot desviant les eventuals lentituds cap a una seqüència annexa.

A tenir en compte: aquesta etiqueta no és estratègica, i la seva presència o la seva absència no modifiquen en res la regularitat del càlcul de les tasques periòdiques del lloc.

-  L’etiqueta #SET{variable,valeur} i la seva pendent #GET{variable} han estat introduïdes per SPIP 1.9.1. L’etiqueta #SET{xxx,yyy} afecta un valor yyy en una variable xxx pròpia a l’esquelet calculat. Aquest valor pot ser recuperat per l’etiqueta #GET{xxx}. Les variables creades d’aquesta manera no són transmeses a l’esquelet inclòs.

Atenció! Si alterem un valor a una variable a la part facultativa abans d’un bucle, no podrem recuperar aquest valor a dins del bucle. Això passa per la manera com Spip calcula els esquelets.

-  L’etiqueta #HTTP_HEADER{argument} (a partir d’SPIP 1.9) permet modificar l’encapçalament HTTP de la pàgina retornada per SPIP. Exemple: #HTTP_HEADER{Content-Type: text/css}. Atenció! Si utilitzem aquesta etiqueta es suprimeix el botó d’adminsitració. Aquesta etiqueta no es pot utilitzar en els esquelets inclosos per mitjà de la sintaxi <INCLURE>.

-  L’etiqueta #EVAL{argument} (a partir d’SPIP 1.9), avalua l’expressió PHP posada entre claus. Per exemple #EVAL{1+1} mostrarà 2, #EVAL{_DIR_IMG_PACK} mostrarà d’aquesta manera el camí cap al directori ecrire/img_pack/. Atenció, és molt aconsellable utilitzar-ho amb moderació.


-  L’etiqueta #CACHE{temps} permet determinar el retard al final del qual l’esquelet és interpretat. El temps s’expressa en segons. Es pot posar en forma de càlcul. Per exemple #CACHE{24*3600}.

-  L’etiqueta #SQUELETTE existeix a partir d’SPIP 1.9.1, i mostra el camí de l’esquelet en curs.

-  L’etiqueta #VAL{argument} a partir d’SPIP 2.0 retorna l’argument entre claus. Per exemple #VAL{toto} retorna "toto".

Notes

[1Cf. www.uzine.net/article1785.html (en francès) per una introducció als «charsets» (conjunt de caràcters), mentre no hi hagi una documentació més completa d’aquesta funcionalitat d’SPIP.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands