SPIP 1.5

SPIP 1.5.2 és la versió oficial.

Podeu descarregar SPIP-1.5.2 a l’adreça habitual
http://rezo.net/spip-dev/DISTRIB/

Actualització

L’actualització es pot fer a partir de qualsevol versió anterior d’SPIP.

Si utilitzeu habitualment la instal·lació automàtica (spip_loader.php3), en teniu prou tornant a carregar aquest fitxer i seguint les instruccions.

Si feu servir la instal·lació manual a partir d’un arxiu descarregat a partir del URL que hi ha més amunt, haureu de:

  1. descomprimir l’arxiu que haureu escollit (hi ha tres formats: zip, sit i tgz, però són els mateixos fitxers) ;
  2. enviar els fitxer per FTP al vostre lloc Web (esborrant eventualment els fitxers anteriors: penseu a fer abans una còpia de seguretat dels vostres esquelets, per si la manipulació falla).
  3. tornar, per mitjà del vostre navegador, a ecrire/ i seguir les instruccions (haureu de crear un fitxer o directori particular a ecrire/data/ i després deixar que SPIP faci l’actualització a partir de la vostra base de dades).

L’actualització és una mica més pesada que en les versions anteriors, ja que haureu de suprimir el fitxer ecrire/inc_connect.php3 i entrar de nou les vostres dades de connexió a la base (nota bene: abans d’esborrar inc_connect.php3, feu-ne una còpia al vostre disc dur -aquest fitxer conté les dades de connexió en qüestió, cosa que us serà útil si les heu oblidat).

I això és tot!

Comentaris importants:

-  Abans podeu fer una còpia de seguretat de la vostra base de dades; sapigueu no obstant que generalment no tindreu necessitat d’utilitzar-la, el mateix SPIP s’encarregarà de l’actualització de la vostra base de dades. Per altra banda, aquesta còpia de seguretat no podrà ser restaurada sense perill al damunt d’una versió més recent que la vostra versió actual; només la podeu fer servir com a últim recurs!

-  Sobretot, no buideu la vostra base de dades abans de fer l’actualització. (L’error és clàssic, alguns imaginen, incorrectament, que és necessari buidar la base de dades per, a continuació, restaurar la còpia de seguretat).

-  Tal i com s’indica a la documentació, salvaguardeu la vostra base de dades abans de l’actualització, però no la torneu a instal·lar! Aquesta salvaguarda només serveix com a mesura de seguretat en cas de que sorgeixin problemes durant la manipulació, però sobretot no ha de ser utilitzada si l’actualització s’ha desenvolupat correctament.

Documentació

La documentació d’SPIP s’ha actualitzat per SPIP 1.5. La trobareu a l’adreça http://www.uzine.net/spip; les novetats s’esmenten per SPIP 1.5.

Si trobeu un error, una incoherència o un paràgraf que no s’entén, us agrairem que ho vulgueu assenyalar a la llista dels desenvolupadors, precisant bé el nom o l’adreça URL completa de la pàgina.

D’altra banda, recordeu que podeu trobar en aquest lloc una llista de totes les etiquetes actualitzada.

Problemes probables

-  Si teniu problemes de visualització al lloc públic, proveu de buidar la memòria cau del vostre lloc Web per tal de veure si el problema persisteix.

-  Si el vostre lloc mostra missatges d’error estranys (errors PHP, etc.) verifiqueu que tots els fitxers han estat transferits correctament per FTP, i que cap dels fitxers no té una mida zero al vostre servidor. Torneu a provar de transferir-lo canviant el mode de transferència al vostre programa FTP (generalment és preferible el mode binari).

-  Si els vostres problemes persisteixen, o per a qualsevol altre qüestió, no dubteu pas, després d’haver buscat per tota la documentació, a escriure a spip@rezo.net. No oblideu esmentar la versió d’SPIP que utilitzeu i descriviu tant precisament com us sigui possible quin és el problema (URL de la pàgina en qüestió, etc.).

Novetats

Entre la versió 1.4.2 i la versió 1.5 d’SPIP s’han fet força canvis i han estat corregits nombrosos errors de programació. No els podrem esmentar tots aquí, però us posem una llista de les principals novetats de la versió 1.5.

La novetat més espectacular és l’aparició de nous esquelets per defecte. Les altres modificacions són més discretes per a l’ús quotidià d’SPIP, però reforcen clarament l’estabilitat i la coherència del sistema.

Esquelets per defecte

-  Nous esquelets per defecte, un poc més conformes als criteris W3C, accessibles, més bonics i més nets que els antics.

-  Accessibilitat: s’ha afegit una pàgina sommaire-texte.php3, gestionada a partir de l’esquelet sommaire-texte(-dist).html; aquesta pàgina de text ens presenta els 3 últims articles i les 5 últimes breus del lloc Web. Té com a finalitat proporcionar un inici de solució per aquells que volen facilitar la lectura del lloc als usuaris de terminals de text, braille, síntesi de conversa, etc. Fixem-nos que els nous esquelets per defecte són relativament llegibles en mode text, tot i que es mostren més evolucionats gràficament en un navegador clàssic.

Per convenció, aquesta pàgina és accessible per l’adreça oo (dues vegades la lletra «o» minúscula), per exemple http://www.uzine.net/oo.

Tots els retorns sobre la comoditat dels nous esquelets en navegadors no gràfics són benvinguts (en quan a l’espai privat, és, desgraciadament, difícilment practicable en mode text).

Dreceres SPIP

-  La drecera [->http://lien_très_llong......long] talla et text als 35 caràcters. Això només afecta als enllaços que tenen un URL.

Interfície de l’espai privat

-  Millor presentació dels «autors» del lloc Web (i també dels «visitants», és a dir dels participants als fòrums per subscripció).

-  Modificació dels processos d’identificació a l’espai privat. Nous mecanismes permeten simplificar la interfície augmentant la flexibilitat i la seguretat.

-  La interfície simplificada esdevé més coherent, i utilitzable de forma permanent per llocs Web no massa sofisticats.

Lloc públic

-  S’ha afegit un tag #PUCE corresponent al petit «grafisme» utilitzat a l’interior dels articles per assenyalar les enumeracions (corresponent la major part del temps al fitxer gràfic puce.gif).

-  A dins del bucle ARTICLES, una nova etiqueta #DATE_MODIF (amb format data, per tant a utilitzar amb filtres com |affdate) ens dóna la data de la «darrera modificació de l’article»: de fet, es tracta, més precisament, de la darrera data amb la que s’ha obert l’article en edició, fins i tot si no hem ni modificat ni validat l’article. Això no és cap error ;-)

-  Possibilitat de posar tots els esquelets a dins d’una carpeta (el nom de la qual està definit de forma centralitzada a dins de mes_fonctions.php3), el que permet provar més fàcilment diversos jocs d’esquelets. Veure sobre aquest tema la variable dossier_squelettes de la documentació sobre les variables de personalització.

-  Bucle (GROUPES_MOTS) amb les etiquetes #TITRE, #ID_GROUPE... per a la gestió dels grups de paraules clau.

-  Possibilitat de posar diversos #FORMULAIRE_ECRIRE_AUTEUR en una mateixa pàgina.

-  Els correus «Què hi ha de nou» (anunci de les novetats a la llista de correu, per exemple) són personalitzables per mitjà d’un esquelet nouveautes(-dist).html.

-  Es poden passar paràmetres als filtres. La sintaxi és

[(#BALISE|filtre{arg1, arg2}|...)]

El filtre ha d’estar definit de la següent manera a mes_fonctions.php3 :

funció filtre($texte, $arg1='valor per defecte1', $arg2='valor per defecte 2')
{
    ....càlculs....
    retorna (una cadena de caràcters);
}

Això permet, per tant, al usuaris que coneixen bé el llenguatge PHP, crear filtres utilitzant funcions PHP en diverses variables (fins al moment present, els filtres pels esquelets d’SPIP eren, per definició, funcions PHP d’una sola variable).

-  Afegit d’una etiqueta #EMAIL_WEBMASTER (configurable a partir d’ecrire/) corresponent a l’adreça del webmestre «principal» del lloc Web.

-  Afegit de id_syndic_article al context i gestió a dins del bucle (SYNDIC_ARTICLES) del criteri {id_syndic_article}

-  Nou tag #FORMULAIRE_ADMIN per situar els botons d’administració (tornar a calcular, modificar aquest article, etc.) on vulguem a la pàgina. Per defecte, si el tag no es fa servir, els botons es segueixen mostrant al capdavall de l’HTML com abans, el que pot suposar algunes errades de retorn en alguns esquelets que utilitzin un HTML relativament específic.

-  Afegit d’una etiqueta #CHARSET, que per defecte serveix per a iso-8859-1, però que es pot regular a un altre valor a la configuració del lloc Web / opcions avançades. Les diverses funcions d’SPIP funcionen correctament amb iso-8859-1, i raonablement bé amb utf-8; se’n podran afegir altres més endavant.

-  Nou tag #URL_LOGOUT, que depèn de #LOGIN_PUBLIC; aquest tag accepta un únic filtre, el URL de destinació post-logout (per defecte, gira sobre sí mateix).

Altres funcionalitats

-  Afegit del suport LDAP

El suport LDAP permet autentificar i importar automàticament nous autors a partir d’un anuari extern. La regulació es fa en el moment de ser instal·lat si l’extensió LDAP es troba present en el PHP. L’autentificació d’un nou autor a partir del LDAP comporta a continuació la creació d’una nova entrada a dins la taula d’autors. Les característiques pròpies a SPIP (estat, preferències...) es continuen gestionant mitjançant aquesta taula (l’anuari no s’omple d’informacions suplementàries). Per altra banda, es pot seguir afegint autors a SPIP independentment de la seva presència o no a l’anuari extern.

-  Correcció d’un error de lectura en els backend (la descripció d’un article podia passar com a descripció del lloc)

-  Càlcul dels referers més sòlid, i cada 30 minuts en lloc d’un cop al dia

-  Possibilitat de tenir una contrasenya MySQL que contingui «$»

-  Actualització obligatòria del fitxer ecrire/inc_connect.php3: ja sia que el vostre lloc Web us digui que us cal suprimir aquest fitxer per tornar a instal·lar, ja sia perquè es mostri una pàgina en blanc (aquest no és el cas més general, però segons el moment en el que heu fet la instal·lació, això pot passar)... tot torna a la normalitat a partir de que haureu suprimit inc_connect.php3 i tornat a instal·lar la connexió amb la base.

-  Introducció d’un mecanisme de log. Els esdeveniments importants s’enregistren a dins del fitxer ecrire/data/spip.log. Els antics fitxers són automàticament suprimits (cap risc d’explotar l’espai de disc).

-  A partir d’ara es pot configurar la possibilitat d’afegir documents adjunts als articles i/o a les seccions. Per defecte es poden adjuntar documents als articles, però no a les seccions.

-  Els mateixos redactors poden posar un logotip als seus articles (sempre i quan siguin editables, evidentment).

-  Una millor gestió en cas d’error d’escriptura al disc: en particular, no es possible un skel_xxx but que podia plantar el lloc indefinidament.

-  Compatibilitat de la instal·lació als servidors Nexen.

Algunes petites modificacions fetes després de la sortida de la versió 1.5 - i un gros forat de seguretat localitzat en la versió 1.5.1 - s’han afegit a aquesta versió 1.5.2, de la que les principals característiques són idèntiques a les esmentades en aquest article. Per més informació vegeu els anuncis recents.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, français, italiano