SPIP 1.3

La versió 1.3 d’SPIP conté moltes modificacions i noves funcions. Les novetats poden semblar poc espectaculars (la versió 1.2, particularment, proposava novetats molt més visibles), però són molt importants. La més visible és, sens dubte, el nou sistema de referenciament dels llocs Web. Les noves possibilitats ofertes pel llenguatge de bucles afecten essencialment als webmestres que saben crear la seva pròpia interfície gràfica amb les plantilles d’SPIP; funcionalitats discretes, però que permeten realitzar llocs Web amb una navegació molt més completa que abans.

Trobarem el detall d’aquestes noves modificacions a l’«Ajuda en línia» de l’espai privat del nostre lloc, a dins de la documentació d’SPIP (a uZine), i en el nou tutorial sobre l’ús avançat dels bucles.

-  Sistema de referenciament de llocs Web. L’anterior sistema de sindicació de llocs Web està completament remodelat. A partir d’ara és possible referenciar qualsevol lloc Web; per a cada lloc referenciat, es pot indicar de manera opcional una sindicació del contingut (recuperar automàticament la llista dels últims articles publicats en un lloc Web). A més, per a cada lloc Web referenciat, podem instal·lar un logotip i atribuir-li paraules clau.

Els llocs Web referenciats poder ser proposats pels administradors, els redactors o els visitants del lloc públic (segons estigui reglamentat a la «Configuració precisa del lloc). A cada lloc Web se li atribueix un fòrum per tal de poder discutir dins de l’espai privat sobre el referenciament (o no) d’un lloc; també és possible atribuir un fòrum públic a cada lloc referenciat.

El funcionament de la sindicació de contingut s’ha perfeccionat: els autors i la descripció de l’article es recuperen (si el lloc sindicat els indica); és possible bloquejar un article sindicat concret sense bloquejar la totalitat de la sindicació. Quan un lloc sindicat ja no és accessible, o el seu fitxer backend inoperable, la sindicació es desactiva i s’avisa als del problema (cosa que evita el bloqueig d’una secció que contingui un lloc sindicat que falli).

Aquesta nova funcionalitat és sens cap mena de dubte la més visible d’aquesta versió 1.3.

-  Elements desplegables. A l’espai privat, per tal de limitar la congestió d’algunes pàgines, i d’afavorir la presentació de certes informacions, molts elements apareixen ocults, però mostrables amb un simple clic damunt d’un triangle negre. Aquesta funcionalitat només està disponible amb Mozilla i MSIE (pels altres navegadors, els elements no estan ocults).

image 400 x 157

-  La presentació de les paraules claus es fa, a partir d’ara, a partir de diversos menús desplegables, per grups de paraules clau.

-  Data de les breus. A partir d’ara és possible modificar manualment la data d’una breu (abans, la data es fixava automàticament en el moment de la validació i no era possible modificar-la).

-  Dates imprecises. Pels articles i les breus, és possible indicar una data imprecisa. És a dir, una data sense dia o fins i tot sense mes. Es pot, també, indicar una data del tipus «5 de maig del 2001» o «maig del 2001» o «2001».

-  Càrrega d’imatges per FTP. Per evitar la limitació imposada per alguns allotjadors que prohibeixen la instal·lació d’imatges mitjançant un formulari Web, és possible instal·lar els fitxers de les imatges per FTP en un directori «/ecrire/upload». Llavors, aquests fitxers seran proposat a l’espai privat, en un menú desplegable substituint la interfície de baixada habitual.

-  Fòrum intern dels administradors. A més de l’habitual fòrum intern accessible a tots els redactors, hi ha un fòrum intern reservat únicament als administradors.

-  Nova drecera <code></code>. Per a mostrar un tros de codi a dins d’un article, hi ha una nova drecera:

...

. El text que hi ha a l’interior d’aquestes etiquetes es mostrarà en una finestra del formulari, cosa que facilita el copiar-enganxar pel lector.

Per exemple:

<html>
<head>
	<title>El títol</title>
</head>
<body>

	<h1>La meva pàgina</h1>
	
	Bla bla bla...
	
</body>
</html>

-  Els desplaçaments de seccions gestiona de forma més coherent el desplaçament de les breus que puguin contenir.

-  Quan podem suprimir una secció (perquè aquesta secció està buida -no es pot esborrar una secció que contingui elements publicats, proposats o en curs de redacció), un botó «Suprimir aquesta secció» apareix a la pàgina d’aquesta secció (abans, feia falta passar per la pàgina «Mostrat tot el lloc Web»).

-  A partir d’ara, una secció que no contingui articles publicats, peró si breus o llocs Web referenciats, és accessible al lloc públic (abans, era necessari com a mínim un article publicat).


Les modificacions que hi ha a continuació fan referència al lloc públic. Fan referència, per tant, essencialment, al sistema de bucles que permet crear les plantilles de la interfície del lloc públic.

-  Modificació backend. El fitxer de backend d’un lloc amb SPIP pot, a partir d’ara, mostrar només els articles d’un sector. «backend.php3» mostrarà els últims articles del conjunt del lloc Web; «backend.php3?id_rubrique=3» només mostrarà els últims articles d’una secció (on «id_rubrique=3» indica el número de secció).

-  Backend per les breus. A partir d’ara poder cridar un fitxer backend que contingui les últimes breus publicades al lloc Web: «backend-breves.php3». També hi ha la possibilitat de restringir la publicació a només una secció.

-  Selecció d’elements segons una paraula clau o un grup de paraules. A partir d’ara és possible seleccionar articles, breus o llocs referenciats en funció d’un nom de paraula clau, o d’un nom de grup de paraula clau.

Per exemple:

	<BOUCLE_importants(ARTICLES){id_rubrique}{titre_mot=importants}>

selecciona els articles de la secció en curs, lligades a la paraula clau «importants».

	<BOUCLE_importants(ARTICLES){id_rubrique}{type_mot=note}>

selecciona els articles de la secció actual, lligades a paraules clau del grup de paraules «Note».

Limitació: no es possible seleccionar segons diversos criteris «titre_mot» en un mateix bucle. Per exemple, no podem recuperar en un únic bucle els articles associats a les paraules «importants» i «resum». Per fer això haurem d’imbricar dos bucles successius.

-  Data de les seccions. A partir d’ara és possible classificar les seccions {par date}. La «data» de les seccions es calcula automàticament: es tracta de la data de l’últim article publicat en aquesta secció o les seves subseccions. D’aquesta manera això permet mostrar les seccions en funció dels últims articles publicats en aquestes seccions.

-  Nou criteri d’edat És possible mostrar les seccions en funció de la seva «edat» en relació a la data actual. Per exemple, els articles seleccionats segons el criteri {age < 30} eren els articles publicats en un temps inferior als 30 dies. Apareix un nou criteri: «age_relatif», que calcula l’edat en relació a una data «actual» (per exemple la data d’un article, o també una data passada per un URL de la pàgina.

Aquest nou criteri permet, per exemple:
-  mostrar els articles publicats abans o després d’un altre article;
-  crear publicacions en formar de calendari (tots els articles publicats el maig del 2002, per exemple).

-  Noves plantilles. Les plantilles subministrades en estàndard amb SPIP s’anomenen «article-dist.html», «rubrique-dist.html»... Quan realitzem plantilles personals, les anomenem «article.html», «rubrique.html»...; d’aquesta manera, quan es fa una actualització d’SPIP, les plantilles personal no s’esborren.

-  Plantilles per a una única secció. A partir d’ara podem crear una plantilla que només s’apliqui a una sola i única secció (i no a les seves subseccions). Per exemple: «article=60.html» s’aplica a la secció 60, però no a les seves subseccions.

Per resumir la nova manera d’anomenar les plantilles:
-  «article=60.html» s’aplica als articles de la secció 60, però no a les seves subseccions;
-  «article-60.html» s’aplica a tots els articles de la secció 60 i a les subseccions de la secció 60;
-  «article.html» és la plantilla personalitzada que s’aplica a la totalitat del lloc Web (si el fitxer «article.html» existeix, «article-dist.html» no s’utilitza);
-  «article-dist.html» és la plantilla subministrada per defecte amb SPIP.

-  Classificació numerada. Per forçar l’ordre de presentació dels elements com les seccions o els articles, és molt simple si fem que abans del títol hi hagi el seu número d’ordre (per exemple: «1. El meu primer article», «2. El meu segon article»...).

Per forçar la presentació segons el número que hi ha abans del títol, podem fer servir el criteri {par num titre}. Si ens acontentem en utilitzar {par titre}, obtenim una classificació del tipus: 1, 10, 11, 2, 3...

A més, si no volem que es mostri aquest número utilitzarem el filtre «supprimer_numero». A les plantilles afectades, n’hi ha prou visualitzant el títol així:

[(#TITRE|supprimer_numero)]

Una bona part d’aquestes noves funcions afecten als usuaris una mica experimentats d’SPIP, és a dir als webmestres que modifiquen ells mateixos les plantilles del seu lloc Web.

Per tal de mostrar com utilitzar aquestes noves funcions, però també per realitzar llocs amb una navegació més completa (i complexa) que els llocs Web realitzats amb les plantilles estàndard, un nou tutorial explica la utilització avançada dels bucles i de les paraules clau. Aquest tutorial treballa sobretot diverses de les noves funcions de la versió 1.3 (per exemple la crida d’articles en funció d’una paraula clau).


Finalment hi ha una gran quantitat de petites modificacions d’interfície, sovint molt discretes, l’optimització d’algunes parts del codi, i la correcció de nombrosos errors de programació.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 29/06/23

Traductions : català, français, italiano