SPIP 1.6

La nova versió «oficial» d’SPIP és la 1.6.

Podeu descarregar SPIP-1.6 a l’adreça habitual http://rezo.net/spip-dev/DISTRIB/

ACTUALITZACIÓ

L’actualització es pot fer a partir de qualsevol versió anterior d’SPIP.

Si utilitzeu habitualment la instal·lació automàtica, en tindreu prou llençant el fitxer spip_loader.php3 des del vostre navegador i seguir les instruccions que s’hi mostren.

Si feu servir la instal·lació manual a partir d’un arxiu descarregat des de l’URL de més amunt, haureu de:

  • Escollir un arxiu: el format només depèn de vosaltres, els fitxers, en el seu interior, són idèntics; fixeu-vos que si teniu una connexió lenta, podeu escollir una versió monolingüe (l’arxiu porta llavors el sufixe del codi de la llengua: per exemple "-fr" pel francès).
  • Descomprimir l’arxiu que heu escollit.
  • Enviar els fitxer per FTP al vostre lloc Web (esborrant eventualment els fitxers anteriors: abans, però, penseu a fer una còpia de seguretat dels vostres esquelets, per si falla o dóna errors la manipulació errònia).

Atenció: estigueu atents a no esborrar involuntàriament el contingut del directori IMG/ ja que aquest conté totes les imatges i els documents adjunts del vostre lloc!

  • Aneu, amb el vostre navegador, a ecrire/ i seguiu les instruccions (haureu de crear un fitxer o directori particular a dins d’ecrire/data/ i després deixeu que SPIP faci l’actualització de la vostra base de dades).

I... això és tot!

Remarques importants (i habituals):

-  Abans podeu fer una còpia de seguretat de la vostra base de dades; sapigueu no obstant que normalment no tindreu necessitat de fer-la servir ja que SPIP s’encarrega ell sol de l’actualització de la vostra base de dades. Per altra banda, aquesta salvaguarda no es podrà restaurar sense danys sobre una versió més recent que la vostra versió actual; per tant, només es pot utilitzar com a últim recurs!

-  Sobretot, NO BUIDEU LA VOSTRA BASE DE DADES ABANS DE FER L’ACTUALITZACIÓ. (L’error és clàssic, alguns imaginen, erròniament, que fa falta buidar la base de dades i, a continuació, restaurar la còpia de seguretat).

DOCUMENTACIÓ

La documentació s’ha actualitzat; suposa dos articles nous:
-  La gestió de les dates
-  Les llengües d’SPIP

ESPAI PRIVAT MULTILINGÜE

És el canvi més gros a SPIP després de la versió 1.5: l’espai privat, l’ajuda en línia i una petita part de l’espai públic (és a dir, els formularis gestionats per SPIP) a partir d’ara estan disponibles en diverses llengües.

Durant la instal·lació d’SPIP, podreu escollir una llengua per la visualització de la interfície. Aquesta llengua també serà adoptada com a "llengua per defecte" del vostre lloc. És aquest reglatge el que determinarà:

  • la llengua amb la que es mostraran els formularis de l’espai públic (formularis de cerca, de comentaris als fòrums, d’identificació per l’espai privat, etc.)
  • les regles aplicades pel motor tipogràfic (només el francès i l’esperanto suporten la correcció tipogràfica francesa completa)

No us preocupeu, podeu canviar aquesta configuració més endavant en qualsevol moment, a la configuració del lloc i dins de la categoria "opcions avançades". A més, cada redactor o administrador pot, independentment de la resta, modificar la llengua utilitzada per la interfície quan visita l’espai privat. També podeu acollir comunitats de redactors / administradors de llengües diverses.

PARTICIPAR

Hi ha altres llengües en preparació, i si voleu participar en l’esforç de la traducció, podeu posar-vos en contacte amb la llista spip-trad@rezo.net

Si voleu parlar d’SPIP en una de les llengües ja integrades, hem posat en funcionament llistes específiques, així com llocs de referència: la seva adreça és spip-xx@rezo.net i http://www.uzine.net/spip-xx (on xx s’ha de substituir pel codi de la llengua en qüestió). A vegades el "lloc de referència" només proposa la llista: això vol dir que tot està encara construint-se.

COMENTARI IMPORTANT: probablement és preferible començar, durant una nova instal·lació, per anar a la configuració avançada per tal d’escollir el joc de caràcters ’utf-8’ més que el tradicional i antiquat ’iso-8859-1’.

Són suportats diversos jocs de caràcters corrents, sobretot utf-8, iso-8859-1, iso-8859-15, windows-1251 (ciríl·lic); la sindicació també és totalment compatible d’un lloc a un altre independentment dels jocs de caràcters escollits.

MOTOR DE CERCA

-  Funcions de transcripció multilingüe: en la mesura del possible els caràcters accentuats o no occidentals són traduïts en els seus "equivalents" (no accentuats, fonètics...) ; la precisió de la transcripció depèn en part de la configuració de PHP, pels jocs de caràcters no integrats a SPIP.

D’aquesta manera una paraula en ciríl·lic s’indexarà en la seva forma de transcripció en ASCII, (per exemple : "teoreticheskaya"). La cerca donarà resultats tan de la forma original de la paraula com de la forma transcrita. De fet és una generalització del mecanisme que permetia ja fer cerques en francès, alemany, (etc.) sense haver d’escriure els accents.

-  Quan la llengua del lloc és ’vi’ (vietnamita), la transcripció és més complexa: els accents són codificats per xifres, i la cerca també es pot fer tant a partir de paraules escrites amb tots els accents com a partir de la transcripció clàssica (a^.) o spip (a65)...

-  El guió baix (underscore) ja no és considerat com un separador de paraules, sinó com un caràcter alfabètic (documentació informàtica).

-  A partir d’ara es poden indexar les sigles de dues lletres i més, incloent-hi també aquelles que contenen xifres (G8, CNT...). Una sigla és una paraula que no té cap lletra minúscula.

-  Per raó d’aquestes millores, l’actualització d’SPIP activa excepcionalment que es torni a indexar completament tot el vostre lloc (si el motor de cerca està activat).

UNA CORRECCIÓ IMPORTANT

-  Modificació del funcionament del $dossier_squelettes, per tornar-lo més àgil i compatible amb <INCLURE>: a partir d’ara SPIP cerca, en ordre, dossier_squelettes/fond=10.html, després dossier_squelettes/fond-8.html (remuntant la jerarquia de les seccions10, 8, etc. cap a l’arrel), després dossier_squelettes/fond.html, després ./fond.html a l’arrel del lloc, després ./fond-dist.html

Pels <INCLURE(fichier.php3)>, SPIP mira si el fitxer dossier_squelette/fichier.php3 existeix (i l’inclou si és el cas); i sinó inclou ./fichier.php3 (sense verificar necessàriament la seva existènica).

MINIATURES AUTOMÀTIQUES

-  La generació automàtica de miniatures (es pot activar des de la configuració del lloc, a dins la categoria "opcions avançades") a partir d’ara és compatible amb més sistemes, i les miniatures generades tenen més qualitat (és aconsellable utilitzar PHP 4.3 o superior si volem tenir uns resultats més òptims).

SINDICACIÓ

-  La sindicació dels llocs referenciats accepta un nombre més gran de formats de «backends», i reconeix més informacions a l’interior d’aquests (compatibilitat amb els formats RSS 0.91, 1.0, 2.0, i recuperació de dates i autors segons els diversos formats)

-  Els fitxers de sindicació generats per SPIP (backend.php3 pels articles, backend-breves.php3 per les breus) són més complerts, contenen sobretot la data exacta de publicació dels "ítems" sindicats.

GESTIÓ DE DATES

-  L’etiqueta #DATE_NOUVEAUTES permet publicar la data del darrer enviament de correu electrònic presentant les novetats.

-  correcció de l’error dels criteris {age} i {age_relatif}; aquests permeten a partir d’ara distingir dos articles publicats el mateix dia (noció de «precedent» de «següent»)

-  introducció de criteris {jour_relatif}, {mois_relatif} i {annee_relatif}, com extensió de l’{age_relatif}, però arrodonit al dia, al mes i a l’any (cosa que permet fer a partir d’ara un bucle per «tots els articles del mes de març del 2003» [especialment dedicat als amants dels weblogs])

-  neteja de la data passada a dins de l’URL: 2003, 2003/01, però també a partir de PHP3.0.12 (utilització de la funció strtotime), date=-1year, date=1march1970, etc.

-  #DATE es pot utilitzar a fora dels bucles (context o URL)

En resum, i utilitzant hàbilment les etiquetes <INCLURE()>, actualment estan permeses totes les manipulacions sobre les dates. A partir d’ara, tots els criteris de data permeten comparar les date_redac entre elles o amb la data passada en URL (afegir _redac al final)

ACCESSIBILITAT DE L’ESPAI PRIVAT

Hem afegit una colla de dreceres de teclat a l’espai privat, per tal de facilitar la navegació pels sistemes no gràfics. Totes aquestes tecles són generades pel navegador i el sistema d’explotació: és a dir, que les heu d’utilitzar, si el vostre sistema ho permet, combinant-les amb «Alt», «Ctrl» o «Pomme»... Us toca a vosaltres provar-ho.

Resum de les dreceres:

-  Les tecles 1, 2, ... 9, 0 activen les diferents entrades dels menús de navegació (les dues rengleres d’icones al capdamunt de la pantalla). Com a conseqüència del número limitat de xifres disponibles, només les primeres icones de la segona filera són accessibles d’aquesta manera;)
(NB : si esteu en un teclat azerty, no oblideu utilitzar a més la tecla shift, o passar a través del teclat numèric)
-  La tecla S salta directament a la columna «de la dreta», qui presenta el contingut útil de la pàgina en curs (útil amb els sistemes amb la parla per no enumerar totes les tries de navegació de la columna de l’esquerre i dels menús d’icones)
-  La tecla R salta directament a la casella de cerca (nota: no oblideu que aquesta casella només està disponible si s’utilitza la interfície completa), cosa que us permet cercar ràpidament un contingut (teclegeu Ctrl R, i després el text a cercar, i premeu la tecla Enter)
-  Les tecles A, B, C, etc. permeten saltar a cadascun dels «blocs de visualització» presents a la pàgina (un «bloc» és, per exemple, una llista d’articles, un formulari...). El número de tecles disponibles d’aquesta manera depèn del número de blocs.

PETITS AFEGITS I CORRECCIONS

-  propre() és una mica més compatible amb les normes HTML modernes

-  Una nova variable $ligne_horizontale permet personalitzar la línia <hr>

-  Atenció, els subtítols canvien en referència a l’històric: per trobar l’estil antic, cal que personalitzeu $debut_intertitre i $fin_intertitre

-  Nou filtre «|sinon»: [(#TEXTE|sinon{"pas de texte"})] mostra el text; si està buit, mostra «pas de texte».

-  Noves etiquetes #LOGO_AUTEUR_NORMAL i #LOGO_AUTEUR_SURVOL

-  Al menú «afegir un document des del directori upload», els noms dels arxius es mostren per odre alfabètic; a més, els subdirectoris instal·lats eventualment a upload/ es tenen en compte.

-  el fitxer engines-list.ini s’ha desplaçat a dins de ecrire/ i anomenat de nou com engines-list.txt: si l’heu modificat, alerta a posar les vostres correccions al nou fitxer: l’antic es suprimirà.

-  el fitxer inc_meta_cache.php3 passa a ecrire/data/ (permet eventualment assegurar un funcionament normal d’SPIP mentre s’està treballant en el directori ecrire/)

-  El criteri {branche} està suportat oficialment

-  Afegit de nous tipus de documents autoritzats

-  Canvi d’estratègia en ?var_recherche=toto: només s’afegeixen a dins dels URLs en el sí dels bucles {recherche} (i no a dins de tota la pàgina). Per tant, ja no cal definir-los a dins dels inc-urls... (si teniu un inc-urls... personalitzat [diferent del ’standard’ o ’html’], és aconsellable revisar-lo tot suprimint la part que s’ocupa de var_recherche).

-  Error: a partir d’ara es pot utilitzar #POINTS pels llocs referenciats

-  Error: supressió dels fòrums adjunts quan s’elimina un lloc referenciat

-  Error: no acceptar canvis de nom o correu electrònic en els fòrums amb subscripció

-  Error: miniatures no suprimides a la supressió d’un document

-  Error: les peticions amb correu electrònic únic no funcionen

-  Pedaç allotjament-discount

* *

Per consultar la llista de novetats a partir de les versions anteriors, mireu la secció Evolució i actualitzacions.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, français, italiano