SPIP 1.9.2

Les novetats més remarcables d’aquesta versió són:

 • filtres d’imatges més nombrosos, i més optimitzats;
 • noves funcionalitats de salvaguarda i restauració;
 • un sistema de memòria cau més reactiu;
 • la introducció de la llibreria javascript jQuery;
 • un nou esquema d’organització dels directoris;
 • un validador XML extensible;
 • una interfície de programació (API) per a la gestió d’autoritzacions i modificacions;
 • estadístiques de freqüència de visites més precises, atenció, la brusca reducció de visites després de l’actualització és, per tant, normal, s’ha preferit un retorn a xifres més objectives.

27 de gener del 2008: veure SPIP 1.9.2d

Diverses novetats que fan referència a la interfície de programació (API) d’SPIP, és a dir, la llista de les funcions que es posen a disposició dels programadors (sobretot pel que fa referència als plugins).

Aquesta nova versió és útil també pels nous plugins que permet utilitzar (veure, entre altres coses, el plugin «crayons», que permet editar els articles directament des del lloc públic; el plugin de validació XHTML automàtic, etc.)

Pel trasllat d’un lloc que ja existeix cap a aquesta nova versió estable, és important tenir en compte els següents punts:

 • reorganització dels directoris, en particular el desplaçament de CACHE i ecrire/data cap a tmp/ ; les miniatures d’imatge cap a local/ ; i els fitxers de configuració (mes_options.php, connect.php) cap a config/ ;
 • el directori ecrire/ només conté scripts, i pot ser compartit entre diversos llocs (veure l’article sobre la mutualització);
 • si utilitzeu els filtres d’imatge (i en particular image_reduire) un bug ha obligat a trencar la compatibilitat en els noms de les miniatures. Per tant, SPIP haurà de tornar a crear totes les miniatures. Podeu suprimir les miniatures que es trobin a dins del directori IMG/

Heus aquí una llista més detallada de les novetats :

Espai privat

 • conformitat XHTML 1.0 Transitional de l’espai privat (i essencialment, també amb XHTML Strict, excepte alguns atributs Transitional sense equivalents exactes en Strict);
 • noves icones de documents;
 • estadístiques que es poden descarregar en format CSV
 • estadístiques més correctes (un bug tendia a sobreestimar de llarg el nombre total de visites al lloc Web)
 • generació automàtica de miniatures (sota GD2) :
  • detecció de la mida màxima d’imatge que es pot manipular, per anticipar un error quan les imatges baixades són massa grans. Les grans imatges es conserven tal qual;
  • aquesta detecció es realitza mitjançant un càlcul únic (una mica llaminer) a la pàgina Configuració>Funcions Avançades. Visualment, un indicador mostra en verd el nombre màxim de píxels utilitzats (en milions de píxels)
 • càrrega de documents/imatges :
  • és possible adjuntar un document en el mateix moment de la creació de l’article;
  • el procés de transferència no fa perdre les modificacions en curs en l’edició del text
 • còpia de seguretat :
  • còpia de seguretat facilitada: autenticació suprimida, possibilitat d’escollir el nom de la còpia de seguretat per tal de conservar-ne diverses
  • còpia de seguretat de la configuració del lloc i dels plugins (excepte aquells que estan lligats a la configuració del servidor)
  • restauració fiable de les versions antigues o creades per phpmyadmin (en format XML)
  • restauració amb fusió en lloc de destrucció, amb importació dels logotips;
  • restauració accelerada i corregida en quan al tractament de les entitats HTML.

Espai públic

 • Generalitats
  • posat un validador XHTML intern que permet validar les pàgines produïdes pels esquelets (botó Analitzar XML)
  • indentador XHTML manipulable per produir codi indentat
  • la columna d’afegir documents és utilitzable a dins dels esquelets [(#ID_ARTICLE|afficher_documents_colonne)]
 • {critères}
  • {fusion} : permet reagrupar els resultats de peticions amb connexions segons un camp (GRUP BY de sql)
  • el criteri {par}, adopta una forma dinàmica ({par #ENV{truc}}) tolera a partir d’ara truc=hasard
  • criteri {like} experimental
 • #BALISES
  • #ARRAY{cle1,valeur1,cle2,valeur2...} permet crear una variable taula (útil per assignar una taula a dins d’un #SET i/o per a l’ús a dins d’un criteri IN dinàmic)
  • #EDIT{xxx} a dins de la class d’un element envoltant l’etiqueta #XXX permet tornar-la editable amb l’ajuda del plugin crayons (veure la documentació a spip-contrib)
  • #TOTAL_UNIQUE permet recuperar el nombre d’elements diferents obtinguts amb el filtre |unique
  • #PIPELINE{nom_du_pipeline} permet, a dins d’un esquelet, mostra el flux d’una línia de conducta (pipeline) concreta, nascuda d’un o diversos plugins.
  • #URL_ACTION_AUTEUR{action} mostra l’adreça de l’acció «action» amb allò que és necessari per verificar les autoritzacions del visitant connectat. Aquesta etiqueta accepta dos paràmetres suplementaris i facultatius: una llista d’arguments i una adreça de redireccionament eventual.
 • |filtres
  • |concat{valeur1,valeur2,..} permet concatenar diverses cadenes.
  • |compacte permet reduir la mida d’un css o d’un javascript suprimint tots els comentaris. El filtre agafa d’entrada el nom del fitxer, i produeix un nou fitxer del que reenvia el nom <link rel="stylesheet" href="[(#CHEMIN{spip_style.css}|compacte)]" type="text/css" media="all" />
   Accepta un paràmetre opcional, quan el tipus de fitxer no es pot deduir de l’extensió com ...|compacte{js}
  • |date_822 : per certs feeds RSS 2.0 (sobretot photocast), és necessari inserir la data en format RFC 822 (<pubDate>)
  • |paragrapher per posar sempre els paràgrafs HTML a l’entorn del text (i no només si aquest conté com a mínim dos paràgrafs).
  • |url_absolue_css passa tots els URL relatius d’un css a URL absoluta (a fer servir abans de compacte per exemple)
  • millores: |direction_css conserva les imatges de background i es propaga a dins els @import
 • Reorganització i normalització dels filtres imatges
  • Tots els filtres image_xx respecten els atributs presents d’entrada. Modifiquen eventualment:
   -  l’attribut src (per definció)...
   -  els atributs style, width i height si la mida canvia
   -  l’atribut class per posar o treure l’atribut format_png segons si la imatge de sortida és en format png u no
  • S’han afegit els següents filtres imatge:
   -  |image_imagick{fonction_php_imagick, variables,...} permet aplicar qualsevol funció de la llibreria php_imagick: filtres inèdits fins el present a SPIP; n’hi ha de molt impressionants; però això només funciona amb les imatges sense transparència alfa
   -  |image_recadre{largeur,hauteur,position} per retallar una imatge (el crop de Photoshop) amb les combinacions left/center/right i top/center/bottom per la posició (ex ’left center’)
   -  |image_renforcement fa exactament el contrari que image_flou. Per fer servir sobretot en les miniatures de previsualització, que esdevenen francament més boniques.
   -  |image_select{largeur_min,hauteur_min,largeur_max,hauteur_max} permet determinar les imatges que pujaran els filtres imatges a seguir. Útil per fer, per exemple, [(#TEXTE|image_select{50,50}|image_masque{...})] a dins de deformar les icones de documents...

Reorganització dels directoris

  • supressió d’ecrire/data, més dret d’escriptura a dins d’ecrire és necessari (connect.php passa a dins de config/ )
  • tmp/ comporta tot allò que és temporal i no accessible pel navegador (fins i tot cache/)
  • local/ comporta tot allò que és temporal i accessible pel navegador (fins i tot les miniatures d’imatge)
  • IMG/ comporta tot allò que és permanent i accessible pel navegador
  • config/ comporta tot allò que és permanent i no accessible pel navegador

API (interfície de programació, destinada als desenvolupadors)

 • jQuery 1.1 inclòs a SPIP, carregat a dins de l’espai privat per defece, i a l’espai públic si l’esquelet disposa de #INSERT_HEAD; aquesta llibreria javascript està documentada en francès al lloc www.jquery.info
 • Continuació de la reorganització del codi per separar la presentació d’operacions a la base de dades, i per facilitar la sobrecàrrega
 • autoriser(’voir’...) arreu a l’espai privat per permetre el filtratge d’accés i l’obertura de nous drets de modificació
 • la funció recuperer_page permet les crides SOAP subministrant un $data del tipus string (headers+dos retorns línies+cos xml)
 • API d’instal·lació/desinstal·lació de plugins: els plugins que gestionen la seva instal·lació es localitzen visualment per una icona
 • els models poden utilitzar javascript que restarà actiu, fins i tot a l’espai privat
 • el javascript a dins dels articles està desactivat a l’espai privat, però actiu a l’espai públic (és possible modificar aquesta regla). Això permet programar comportaments javascript o jQuery directament a dins dels articles.
 • avís als encapçalaments HTTP de les pàgines de la llista de plugins instal·lats i de la seva versió (es pot desactivar mitjançant $GLOBALS['spip_header_silencieux'] = true;)

Bugfix:
-  MySQL 5 : Certes configuracions de servidors MySQL 5 donant problemes, la constant _MYSQL_SQL_MODE_TEXT_NOT_NULL permet trampejar el bug, mentre s’espera una revisió de la definició de les taules;
-  el nom de les miniatures generades per image_reduire podia ser idèntic per dues imatges de fonts diferents

Com habitualment, aquestes millores s’integraran ràpidament a la resta de la documentació oficial, amb exemples detallats. Mentrestant, no dubteu a demanar ajuda a la llista d’usuaris!

Versió de correcció 1.9.2a

SPIP 1.9.2a ha aparegut el 14 de març del 2007

Aquesta versió [8878] no aporta novetats sinó que arregla essencialment errors:

-  evitar un bloqueig de Safari i diversos errors sota IE i FF (en llocs en els que el url conté un ~) durant la càrrega de documents
-  compatibilitat amb les noves versions de php (4.4.6) i especialment PCRE
-  evitar un error a free amb el filemtime en els fitxers inexistents
-  drecera fora del bloc de dreceres (exec=articles_page)
-  rectificació de la interfície que permet ’liberer les articles’
-  els visitants i els autors que estan a la paperera no tenen accés a la missatgeria interna
-  no construir miniatures buides si no s’ha pogut recuperar el fitxer remot
-  imprecisions en les revisions anònimes
-  columna document a les breus
-  millor heuristica per cercar la versió svn
-  memòria cau (cache) per execució dels esquelets a l’espai privat
-  precisions en els filtres robots d’indexació
-  diverses neteges de codi i ajustos css

Versió de correcció 1.9.2b

SPIP 1.9.2b ha aparegut el 23 de maig del 2007

Aquesta versió [9381] no aporta novetats sinó que, essencialment, corregeix errors de programació (bugs) :
-  l’enllaç [bla{blabla}->url] estava trencat, excepte quan es tenia un hreflang
-  diverses correccions al calendari
-  un esforç més per fer que SPIP xhtml estigui més adaptat
-  &iexcl; que apareixia durant una restauració en español
-  reforç en front dels PREG que fallaven de PHP-4.4.6
-  llengua de benvinguda fixada pel visitant durant l’instal·lació
-  ajusta els float sense amplada fixada després de passar a win_png.htc a IE
-  sintaxi incorrecta a dins de la instal·lació LDAP
-  actualització dels documents desprès de la baixada a IE i Opera
-  funció import_identifie_id_type() en doble
-  assegurar l’argument de parametre_url
-  <INCLURE(xxxxx.php3)> estava trencat
-  incorrecte include per errors d’esquelets
-  bloqueig a autoritzar si spip_query() no s’ha carregat encara
-  actualització que fallava parcialment en antigues versions
-  imatges impossibles d’associar a l’article si els documents estan prohibits
-  incorrecte enregistrament de revisions parcials (amb "les crayons", per exemple)
-  el filtre couper() es trencava en una nota a peu de pàgina de diverses línies tornant a l’inici del text
-  arregla SQL autor en certs autoriser()
-  (i, últim minut) una correcció d’un error durant la restauració d’un gran dump (reprès després de temps excedit)

Versió de correcció 1.9.2c

SPIP 1.9.2c ha sortit el 19 de setembre del 2007.

Aquesta versió aporta una correcció crítica d’una vulnerabilitat en seguretat. Mostra, també, un cert nombre de correccions i millores:

 • Correccions :
  • Restauració de la base de dades: represa per temps excedit i desconnexió,
  • Missatgeria interna: enviament d’un correu electrònic de seguiment de les discussions,
  • Data de redacció anterior: arreglat un error a IE que impedia la modificació,
  • menú de seccions (dispositiu en tot el lloc Web): l’arborescència era incompleta en alguns casos,
  • fitxa autor: error en la modificació de l’url del lloc Web,
  • filtres imatges: error en aplanar arxius en gif,
  • barra tipogràfica: error de presentació,
  • #URL_LOGOUT: supressió dels &amp; i redirecció cap a la pàgina actual (self), per defecte,
  • #LOGIN_PUBLIC: accepta els visitants.
 • Millores:
  • suport JQuery 1.1.4 (la versió integrada quedava la 1.1.1) i algunes correccions,
  • Funció image_aplatir: agafa un 3r. paràmetre "qualitat" (85 per defecte pels jpg, nombre de colors de la paleta pels gif i png),
  • Contrasenya: Pot contenir ' i \,
  • articles_tous i navegador: optimització de les consultes (substituir MySQL en els llocs molt grans),
  • Afegit d’extensions csv, mkv, mka, kml i kmz.

Versió de correcció 1.9.2d

SPIP 1.9.2d va aparèixer el 27 de gener del 2008.

Aquesta actualització afecta exclusivament a correccions d’errors de programació. S’aconsella el pas cap aquesta versió, i no ha de comportar cap impacte funcional pels visitants del vostre lloc si utilitzeu ja una versió 1.9.2 (a,b ou c)

Pels redactors i adminsitradors:

 • correcció d’una incoherència en la gestió de la data dels documents (data/hora en la creació i, després, només la data)
 • correcció d’un error en el menú de les seccions que n’enmascarava algunes (ticket #1113)
 • evitar un error de javascript a l’inici de la càrrega de la pàgina quan es mou el ratolí massa ràpid
 • la configuració gràfica i l’adreça del lloc no són esborrats després de la restauració d’una còpia de seguretat, ja que estan lligats al servidor -* presentació correcta de les captures de pantalla successives en les estadísiques
 • actualització de la traducció en indonesià
 • correcció d’un error en els drets de modificació dels llocs sindicats pels administradors restringits
 • correcció d’una colla d’errors relatius a la gestió dels drets sobre els logotips
 • correcció d’un error sobre la consulta sql del navegador de les seccions que el tornava inutilitzable en els llocs molt grans (i classificació de les seccions per número del títol, títol)
 • correcció d’un error que autoritzava a un administrador restringit desplaçar un article publicat cap a una secció de la que no n’era adminsitrador.

Des d’un punt de vista més tècnic, pels desenvolupadors de plugins:

 • reemplaçar la constant _INC_PUBLIC per la global _INC_PUBLIC i incrementar-la durant les inclusions per tal que el plugin etiqueta sessió funcioni correctament (sobretot la seva gestió de memòria cau traslladada de la versió en curs de desenvolupament)
 • millora de la depuració de la memòria cau a CRON (la depuració podia no tenir mai èxit després del pas d’un robot, i saturar els recursos servidors per provar de calcular la mida de la memòria cau)
 • url_de_base es pot cridar des de mes_options
 • Correcció d’un include que faltava i que podia fer fracassar la funció autoriser_voir_dist
 • recuperer_page agafa correctament les urls del tipus https (si php s’ha compilat amb el suport de ssl)

Versió de Correcció 1.9.2e

Aquesta versió s’ha publicat el 13 de setembre del 2008 (revisió [12624]).

Aporta algunes correccions d’errors menors i algunes adaptacions tècniques.

 • Les expressions regulars són des d’ara compatibles amb la versió 5.2.6 de PHP (és LA principal correcció)
 • Correcció a l’hora d’evidenciar resultats de cerca de dues o més paraules
 • Correcció de la indexació dels fòrums
 • Cada missatge es pot indexar individualment en comptes del fil complet
 • Correcció d’un error de l’espai privat (cas de paraules clau múltiples separades per comes)

Per més detalls: històric del capítol 1.9.2 a trac

Autor merce Publié le : Mis à jour : 14/07/23

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano