SPIP 1.2, SPIP 1.2.1

La version 1.2 d’SPIP està disponible.

Entre les noves funcionalitats, les més importants són:

-  Administradors amb accés restringit

Aquesta funció, molt demanada (però amb una utilitat força relativa...), permet crear administradors amb responsabilitats limitades a una o diverses seccions del lloc — i d’aquesta manera delegar una part de la gestió, sense atorgar per tant «plens poders»; per aquelles seccions que no li són atribuïdes, aquest administrador té els mateixos drets que un redactor. Certes pàgines reservades als administradors, que afecten la gestió global del lloc (tals com «Configuració precisa», o la gestió de redactors), no són accessibles als administradors amb accés restringit.

-  Missatgeria interna

Un sistema de missatgeria interna completa les eines destinades a facilitar el treball cooperatiu en un lloc SPIP. Els redactors poden intercanviar missatges (amb un o diversos destinataris), obrint cada missatge un fòrum privat entre els seus destinataris. També és possible anotar «recordatoris». Un calendari mostra les trobades importants i recapitula l’activitat editorial del lloc segons una nova presentació gràfica.

La missatgeria interna (que es pot activar o desactivar pel conjunt del lloc, però a la que cada redactor pot decidir individualment de participar o no) es complementa amb una llista dels redactors que estan connectat a l’espai privat. Cada redactor connectat pot ser contactat amb l’enviament d’un missatge, simplement clicant damunt del logotip associat al seu nom. Cada redactor pot decidir, individualment, aparèixer o no a la llista dels redactors connectats.

-  Nou sistema de memòria cau

L’espai públic (calculat sempre a partir dels esquelets) es beneficia d’un nou motor (nom de codi: «Pantagruel») i d’un nou sistema de memòria cau. El sistema de memòria cau es descompon, a partir d’ara, en dues operacions: l’anàlisi dels esquelets (creació d’un arxiu PHP interpretat prèviament), a continuació la integració de dades de la base de dades per cada pàgina i la còpia de seguretat d’un arxiu en memòria cau independent per cadascuna de les pàgines.

Els guanys de rapidesa (i de càrrega en el servidor) que aporta aquest nou motor són molt importants.

-  Flux comprimit

A partir d’ara SPIP utilitza, quan el servidor ho autoritza i el navegador del visitant és compatible, la compressió de dades de PHP4: les dades intercanviades entre el client i el servidor es compacten, reduint de manera molt important l’ample de banda utilitzat i el temps de càrrega.

-  Fulls d’estil i variables PHP per modificar una mica més els esquelets

Algunes informacions generades des de la base de dades i els esquelets a partir d’ara es completen amb indicacions de fulls d’estil. Per tant l’administrador, si ho desitja, té la possibilitat d’augmentar la personalització de la compaginació de la seva pàgina. Per exemple: atribuir diferents tipus de CSS als enllaços que van cap a l’interior del lloc Web o cap a l’exterior, cosa que permet diferenciar-los gràficament (vegeu: «Estils dels enllaços»).

-  Paraules clau a les notes breus

Podem associar paraules clau a les breus.

-  Motor de cerca intern

Un motor de cerca intern permet efectuar cerques sobre els títols dels articles i de les breus.

-  Sindicació RSS 1.0

La sindicació de llocs (recuperació d’arxius backend) per SPIP és, a partir d’ara, compatible amb els arxius RSS 1.0 (fins aquest moment només eren compatibles els RSS 0.9x).

-  Criteris negatius en els bucles dels esquelets

És possible utilitzar criteris d’exclusió a dins dels criteris de selecció dels bucles. Escollir, per exemple, els articles els subtítol dels quals no sigui igual a «Editorial», les seccions que no siguin la secció 6...


Els usuaris hi trobaran també una bona colla de petites modificacions gràfiques (la gran majoria discretes), nombroses correccions d’errors i nombroses funcions que optimitzen i permeten guanyar temps (molt variables segons els llocs, els textos...).

SPIP 1.2.1

Trobareu, en línia, una versió d’SPIP, 1.2.1.

Corregeix un error aparegut en alguns allotjadors Web (especialment Altern), pels llocs que hagin fet una actualització de la versió 1.0.6 a la 1.2. Aquest error es manifesta per la desaparició de missatges dels fòrums quan la missatgeria interna d’SPIP està activada. Aquest problema afecta només a alguns llocs Web.

Si us heu trobat amb aquest problema després d’una actualització del vostre lloc, aquesta versió 1.2.1 corregeix el problema.

Si la instal·lació de la versió 1.2 no us ha provocat problemes amb els missatges dels fòrums, no cal que feu l’actualització.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, français, italiano