El bucle FORUMS (Fòrums)

El bucle FORUMS ens torna una llista de missatges de fòrums.

<BOUCLEn(FORUMS){critères...}>

Els criteris de selecció

Farem servir un o altre dels criteris següents per indicar com seleccionem els diversos elements.

-  {id_forum} torna el missatge que té com a identificador id_forum. Com que l’identificador de cada missatge és únic, aquest criteri ens retorna una o cap resposta.

-  {id_article} retorna els missatges corresponents a aquest article.

-  {id_rubrique} torna els missatges corresponents a aquesta secció. Atenció, no es tracta pas de missatges dels articles d’aquesta secció, sinó més aviat de missatges d’aquesta secció. De fet, és possible activar a l’espai privat fòrums per cada una de les seccions.

-  {id_breve} torna els missatges corresponents a aquesta breu.

-  {id_syndic} retorna els missatges corresponents a aquest lloc Web.

-  {id_thread} introduït a dins d’[SPIP 1.8], retorna els missatges que pertanyen a aquesta cadena de discussió.
Nota: id_thread no és rés més que l’identificador id_forum del missatge que inicia la cadena de discussió (anomenat també «peu» de la discussió).

-  {id_parent} retorna els missatges que depenen d’un altre missatge. Indispensable per gestionar les cadenes de discussió («threads») en els fòrums.

-  {id_enfant} retorna el missatge del que en depèn el missatge actual (permet de «pujar» en la jerarquia de la cadena de discussió). (SPIP 1.3)

-  {meme_parent} retorna els altres missatges que responen a un mateix missatge. (SPIP 1.3)

-  {plat} o {tout}: mostra tots els missatges del fòrum sense tenir en compte la seva jerarquia: amb aquest criteri, podeu seleccionar tots el missatges sigui quina sigui la seva posició en el thread (amb la limitació dels altres criteris, evidentment). Això ens permet, per exemple, mostrar els missatges seguint un ordre estrictament cronològic o comptar el nombre total de contribucions dins d’un fòrum.

N.B. En absència del criteri {id_forum} o {id_parent}, quan {plat} no s’utilitza, només es mostren els missatges que no tinguin pare (per exemple, a l’arrel d’un thread).

-  {id_secteur} retorna els missatges corresponents al sector. A priori ens pot semblar poc útil, però això ens permetrà fer, per exemple, un gran fòrum temàtic que agrupi tots els missatges d’un sector, sigui quin sigui l’indret on es trobin.

-  A partir de la versió SPIP 1.4, els missatges dels fòrums es poden vincular a paraules clau. Per tant, els criteris de paraules clau es poden fer servir en els bucles (FORUMS):

  • {id_mot}, {titre_mot=xxx} recuperen els missatges lligats a la paraula el número de la qual és id_mot o el títol de la qual és titre_mot;
  • {id_groupe}, {type_mot=yyyy} recuperen els missatges lligats a paraules del grup id_groupe, o del grup el títol del qual és type_mot.

Els criteris de publicació

S’apliquen els criteris comuns a tots els bucles.

Les etiquetes d’aquest bucle

Les etiquetes extretes de la base de dades

Les etiquetes següents corresponen als elements extrets directament de la base de dades. Podeu utilitzar-los igualment com a criteri de classificació (generalment: {par titre}).

-  #ID_FORUM mostra l’identificador únic del missatge.

-  #ID_THREAD introduït a [SPIP 1.8], mostra l’identificador del fil de discussió a la que pertany aquest missatge. (Es tracta de l’id_forum del peu de la discussió.)

-  #URL_FORUM proporciona, a partir de [SPIP 1.8], l’adreça canònica de la pàgina que mostra el fòrum (per exemple, amb els URLs normals d’SPIP, article.php3?id_article=8#forum15 pel missatge 15 associat a l’article 8).

-  #ID_BREVE mostra l’identificador de la breu a la que el missatge està lligat. Alerta, no és recursiu : un missatge que respon a un missatge vinculat a una breu no conté ell mateix l’identificador de la breu.

-  #ID_ARTICLE és l’identificador de l’article al que respon el missatge.

-  #ID_RUBRIQUE és l’identificador de la secció a la que el missatge respon.

-  #ID_SYNDIC és l’identificador del lloc al que el missatge respon.

-  #DATE és la data de publicació.

-  #TITRE és el títol.

-  #TEXTE és el text del missatge.

-  #NOM_SITE el nom del lloc Web indicat per l’autor.

-  #URL_SITE l’adreça (URL) del lloc Web.

-  #NOM és el nom de l’autor del missatge.

-  #EMAIL és l’adreça electrònica de l’autor, en forma directa d’enviament (el mailto: està integrat). Per tant, s’utilitza així [(#EMAIL)] per tenir a la vegada l’adreça de correu aparent i, directament, l’enllaç que s’ha de clicar al damunt d’aquesta adreça.

-  #IP és l’adreça IP de l’autor del missatge en el moment que ha enviat la seva col·laboració.

Les etiquetes calculades per l’SPIP

-  #FORMULAIRE_FORUM construeix la interfície que permet publicar un missatge de resposta a un fòrum. Per saber-ne més, podeu consultar «Els formularis».

-  #PARAMETRES_FORUM construeix la llista de variables que necessita la interfície del formulari i que permet respondre a aquest missatge. Per exemple:

[<a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM)">Respondre a aquest missatge</a>]

A partir d’[SPIP 1.8.2] li podem passar un paràmetre especificant l’adreça on ha de retornar després que el missatge s’hagi enviat. Per exemple: <a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM{#SELF})">Respondre a aquest missatge</a> tornarà al visitant a la pàgina actual, un cop el missatge hagi estat validat.

Històric : En les versions anteriors a [SPIP 1.9] hauria estat necessari escriure forum.php3? i no spip.php?page=forum&

En general, fins a [SPIP 1.9], els urls de les pàgines generades per SPIP eren del tipus http://elmeulloc.net/xxx.php3 i no http://elmeulloc.net/spip.php?page=xxx.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands