El bucle SITES o SYNDICATION (llocs o sindicació)

El bucle SITES retorna una llista de llocs referenciats.

<BOUCLEn(SITES){critères...}>

Si s’han sindicat llocs referenciats, aquest bucle s’utilitza, naturalment, associat a un bucle SYNDIC_ARTICLES que permet recuperar la llista dels articles d’aquests llocs.

Històric: Abans d’SPIP 1.3, aquest bucle s’anomenava SYNDICATION, ja que només els llocs sindicats podien ser referenciats.
<BOUCLEn(SYNDICATION){critères...}>
Les dues denominacions són rigorosament equivalents (però «SITES» correspon millor al fet que, a partir de la versió 1.3 d’SPIP, es tracti d’un sistema de referenciament de llocs, passant la sindicació a ser una opció).

Els criteris de selecció

Farem servir un o altre dels criteris següents per indicar com es seleccionen els elements.

-  {tout}, selecciona tots els llocs referenciats.

-  {id_syndic} selecciona el lloc referenciat que té com identificador id_syndic.

-  {id_rubrique} selecciona els llocs referenciats en aquesta secció.

-  {id_secteur} selecciona els llocs referenciats en aquest sector.

-  {id_mot} (depuis SPIP 1.3) selecciona tots els llocs lligats a la paraula clau indicada pel context (bucle (MOTS) englobant, paràmetre del URL, etc).

-  {titre_mot=xxxx}, o {type_mot=yyyy} (a partir d’SPIP 1.3) selecciona els llocs lligats a la paraula clau el nom de la qual és «xxxx», o lligades a paraules clau del grup de paraules clau «yyyy». Si donem diversos criteris {titre_mot=xxxx} (o diversos {type_mot=yyyy}), seleccionarà aquells que tindran totes aquestes paraules a la vegada (novetat d’SPIP 1.9).

-  {id_groupe=zzzz} (a partir SPIP 1.4 ) permet seleccionar els llocs vinculats a un grup de paraules clau; principi idèntic al {type_mot} precedent, però donat que es treballa amb un identificador (número de grup), la sintaxi serà més «neta».

Els criteris de publicació

S’apliquen els criteris comuns a tots els bucles.

-  {syndication=oui}, o {syndication=non} (a partir d’SPIP 1.3) permet mostrar només els llocs referenciats que són objecte d’una sindicació o els llocs no sindicats.

-  {moderation=oui} (a partir d’SPIP 1.4 ) mostra els llocs sindicats els enllaços dels quals són bloquejats a priori («moderats»); l’invers d’aquest criteri és {moderation!=oui}.

Les etiquetes d’aquest bucle

Les etiquetes extretes de la base de dades

Les etiquetes següents corresponen als elements directament extrets de la base de dades. Podeu utilitzar-les igualment com a criteri de classificació (generalment: {par nom_site}).

-  #ID_SYNDIC mostra l’identificador únic del lloc sindicat. Per exemple per tornar-ho a enviar cap a la pàgina que descriu el lloc Web (site.html a la /dist) amb el codi següent:

<BOUCLE_sites(SITES) {id_rubrique} {par nom_site}>
<li><a href="[(#ID_SYNDIC|generer_url_site)]">#NOM_SITE</a></li>
</BOUCLE_sites>

Atenció!: Aquest codi només és vàlid per les versions d’SPIP < 2.0.0. Per les versions 2 d’SPIP, haurem de fer servir el codi següent:

<BOUCLE_sites(SITES) {id_rubrique} {par nom_site}>
<li><a href="[(#ID_SYNDIC|generer_url_entite{site})]">#NOM_SITE</a></li></BOUCLE_sites>

-  #NOM_SITE mostra el nom del lloc sindicat.

-  #URL_SITE mostra l’adreça (URL) del lloc sindicat.

-  #DESCRIPTIF mostra la descripció del lloc sindicat.

-  #ID_RUBRIQUE mostra el número de la secció que conté aquesta sindicació.

-  #ID_SECTEUR mostra el número de la secció-sector (a l’arrel del lloc) que conté aquesta sindicació.

Altres etiquetes

-  #LOGO_SITE mostra el logotip atribuït al lloc.

-  #URL_SYNDIC mostra l’adreça (URL) del fitxer de sindicació d’aquest lloc.

-  #FORMULAIRE_FORUM construeix i mostra el formulari que permet enviar un missatge de fòrum a propòsit d’aquest lloc Web. Per saber-ne més coses, consulteu també «Els formularis».

-  #PARAMETRES_FORUM construeix la llista de variables necessàries per la interfície del formulari que permeten enviar un missatge de fòrum a propòsit d’aquest lloc Web. Per exemple: [<a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM)">Respondre a aquest fòrum</a>]

A partir d’[SPIP 1.8.2] li podem passar un paràmetre especificant l’adreça on ha de retornar un cop el missatge ha estat enviat. Per exemple: <a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM{#SELF})">Respondre a aquest missatge</a> tornarà al visitant a la pàgina actual un cop el missatge hagi estat validat.

Històric: A les versions anteriors a SPIP 1.9 hauria estat necessari escriure forum.php3? i no spip.php?page=forum&

En general, fins a SPIP 1.9, els urls de les pàgines generades per SPIP eren del tipus http://elmeulloc.net/xxx.php3 i no http://elmeulloc/spip.php?page=xxx.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands