|find

El filtre |find aplicat a una taula verifica la presència d’un valor en la taula

El filtre |find permet verificar la presència d’un valor en la taula que s’ha aplicat :

[(#GET{mon_tableau}|find{la_valeur}|oui) Aquest es mostra si el valor «la_valeur» es troba a la taula «mon_tableau».]

Si #GET{mon_tableau} no és una taula (array en el sentit PHP), l’etiqueta filtrada per |find no retorna res.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands