|choixsivide{sioui, sinon}

El filtre |choixsivide{sioui, sinon} és equivalent al filtre |?{sioui, sinon}. Agafa un o dos paràmetres:
-  sioui és el valor a mostrar en lloc de l’element filtrat si aquest està buit.
-  sinon és el valor a visualitzar si l’element filtrat no està buit.

[(#TEXTE|choixsivide{"sense text", #TEXTE})] mostra «sense text» si el camp #TEXTE no s’ha omplert a la part privada; mostra el contingut de #TEXTE si s’ha indicat.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands