|parametre_url

El filtre |parametre_url{nom de variable,valor}, aplicat a una etiqueta d’url (per exemple: #SELF, #URL_ARTICLE, #URL_PAGE{sommaire}...), li afegeix o li treu un paràmetre.

Per exemple:
[(#SELF|parametre_url{pays,france})] afegirà al url de la pàgina en curs o bé:
?pays=france si es tracta del primer paràmetre passat a aquest url,
o bé:
&pays=france si el url ja té, com a mínim, un paràmetre.

Típicament, situarem l’etiqueta a dins de l’atribut href d’un enllaç:
<a href="[(#SELF|parametre_url{pays,france})]">France</a>

Per recuperar a continuació el valor del paràmetre passat al url, utilitzarem ’etiqueta #ENV. Així, en l’exemple que trobem més amunt #ENV{pays} retornarà france.

Passar diversos paràmetres al URL

Podem encadenar els filtres per passar en url una colla de paràmetres i els eus valors:
[(#SELF|parametre_url{pays,france}|parametre_url{monnaie,euro})]

Si volem passar un mateix valor a diversos paràmetres, ho escriurem d’aquesta manera:
[(#SELF|parametre_url{pays|lieu|terrain,france})]
que retornarà el url de la pàgina en curs argumentada de:
pays=france&lieu=france&terrain=france

Suprimir els paràmetres existents

Per fer desaparèixer un paràmetres d’url existent, fa falta que el buidem del seu valor declarant-lo novament, però explícitament buit: [(#SELF|parametre_url{pays,''})]

Podem suprimir diversos paràmetres a la vegada si escrivim: [(#SELF|parametre_url{pays|lieu|terrain,''})]

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands