|safehtml

Els continguts HTML que provenen de l’exterior (per retorn del formulari o sindicació) són considerats, per definició, com «no controlats», i, per tant, potencialment problemàtics si contenen etiquetes mal tancades, scripts javascript, php, sql...

Per tant, SPIP els hi aplica sistemàticament el filtre safehtml abans de mostrar-los.

Això afecte, de manera molt particular, els fluxos sindicats, als fòrums i a les peticions.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands