|copie_locale

El filtre |copie_locale crea una còpia local d’un arxiu distant (imatge, text, pdf, html,...) provinent d’un altre domini.

Aplicat a un URL, aquest filtre prova de copiar l’arxiu sobre el que apunta aquest URL i després, si l’operació arriba a bon port, retorna el URL relatiu de la còpia local de l’arxiu (per exemple «IMG/distant/jpg/l_image.jpg»). Si l’operació de còpia fracassa, l’arxiu no retorna res.

El URL de l’arxiu que volem copiar en local es pot
-  o bé indicar de manera explícita:
[(#VAL{url_du_fichier_distant}|copie_locale)];
-  o bé procedir d’una taula externa:
[(#URL_FICHIER_DISTANT|copie_locale)];
-  o bé provenir d’una etiqueta "enclosure" d’un flux rss sindicat:
  [(#TAGS|afficher_tags{enclosure}|extraire_attribut{href}|copie_locale)].

Actualització de la còpia

El filtre accepta un argument opcional: |copie_locale{mode} que pot agafar 4 valors.
-  auto (per defecte):
en aquest cas es fa una còpia local de l’arxiu distant a IMG/distant/. Aquesta còpia només es realitza una vegada. No s’actualitza quan es torna a calcular la pàgina encara que l’arxiu distant s’hagi actualitzat i si el seu URL és idèntic.
-  force:
la còpia local es fa cada vegada que es torna a calcular la pàgina. Per tant, l’arxiu local es pot eventualment actualitzar. (Utilitzar-ho amb precaucions ja que aquesta funció consumeix força recursos).
-  modif:
la còpia local que ja s’ha presentat només s’actualitzarà si és anterior a l’encapçalament «If-Modified-Since» del fitxer original.
-  test:
el filtre només verifica si ja existeix una còpia en local de l’arxiu passat donat en URL i llavors retorna el url d’aquesta còpia. Sinó, no fa ni retorna res.

  
  
  

Nota:
Per aplicar un filtre image a un arxiu distant, és indispensable aplicar-li anteriorment el filtre |copie_locale.

Exemple :
[(#VAL{http://www.spip-contrib.net/IMG/siteon0.png}|copie_locale|image_reduire{100})]

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands