|appliquer_filtre

  • Apparu en : SPIP 2.1

A partir d’SPIP 2.1, per utilitzar un filtre que està definit en un connector, quan no estem segurs que el connector estigui instal·lat i activat, no cal cridar directament aquest filtre ( [(#BALISE|fonction_specifique)] ), ja que això generaria un error de compilació, però si que podem passar una crida a appliquer_filtre :
[(#BALISE|appliquer_filtre{fonction_specifique})]

Els paràmetres que s’han de passar al filtre fonction_specifique es passe com a paràmetres suplementaris:
[(#BALISE|appliquer_filtre{fonction_specifique, param1, param2})]

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands