|mult

  • Apparu en : SPIP 1.9

El filtre |mult{xx} és un filtre d’operacions matemàtiques.
Retorna el resultat de la multiplicació (el producte) del valor de l’etiqueta per xx.

Si el retorn de l’etiqueta no és numèric, és considerat com a 0 (zero) i el filtre retorna 0 (zero): [(#TEXTE|mult{18})] retornarà «0».

És possible donar com argument del filtre un número negatiu: [(#TOTAL_BOUCLE|mult{-5.2})].

Atenció, si xx és un número amb coma, la seva notació ha d’utilitzar el punt en lloc de la coma: [(#TOTAL_BOUCLE|mult{5.2})].


veure també els filtres |modulo, |div, |moins i |plus

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands