#LOGO_ARTICLE

  • Apparu en : SPIP 1.4

Aquesta etiqueta mostra el logotip de l’article, eventualment amb la gestió d’imatge canviant (survol).
Dues etiquetes permeten recuperar una sola de les dues variants dels logotis:

#LOGO_ARTICLE_NORMAL mostra el logotip sense imatge canviant (survol) ;
#LOGO_ARTICLE_SURVOL mostra el logotip d’imatge canviant.

-  A dins d’un esquelet, el logotip de l’article s’instal·la de la següent manera: [(#LOGO_ARTICLE|alignement|adresse)]
L’alineament només pot ser left, right, center, top o bottom. Aquest alineament serà traduït al codi HTML per class=" ... " (penseu a definir la classe corresponent en els fulls d’estil).
L’adreça és l’URL de destí de l’enllaç d’aquest logotip (per exemple #URL_ARTICLE). Si lno s’indica cap adreça, la imatge no serà clicable.
Exemple:

[(#LOGO_ARTICLE|right|#URL_ARTICLE)]

mostra el logotip, a la dreta, amb un enllaç cap a la pàgina de l’article.

-   #LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE mostra el logotip de l’article, subsituït eventualment pel logotip de la secció si no existeix un logotip específic d’article.

-  Si volem recuperar directament el nom del fitxer del logotip (quan les etiquetes precedents creen el codi HTML complet per inserir la imatge a la pàgina), per exemple per mostrar una imatge de fons de taula, utilitzarem el filtre |fichier d’aquesta manera:

[(#LOGO_ARTICLE|fichier)]

-  Els filtres d’imatge (enquadrament, reducció, màscara...) es poden aplicar al logotip de l’article.
Exemple:

[(#LOGO_ARTICLE||image_reduire{200,200})]

mostra el logotip de l’article, del que la més gran de les 2 mides (si és superior a 200px) es redueix a 200px i l’altre proporcionalment (vegeu el filtre image_reduire).

-  A oartur d’SPIP 1.8.2, és possible associar un atribut alt al logotip de l’article utilitzant el filtre inserer_attribut :

[(#LOGO_ARTICLE|#URL_ARTICLE||inserer_attribut{alt,#TITRE})]

utilitza el títol de l’article com atribut alt del logotip.

-  A partir d’SPIP 2.1, hi ha una nova sintaxi pels arguments.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands