#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE

  • Apparu en : SPIP 2.0

Aquesta etiqueta mostra el logotip de l’article, eventualment reemplaçat pel logotip de la secció si no existeix un logotip específic per l’article.

-  En un esquelet, aquest logotip s’instal·la de la següent manera: [(#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE|alineament|adreça)]
L’alineament només pot ser a l’esquerre, a la dreta, al centre, a dalt o a baix. Aquest alineament serà traduït a dins del codi html per class=" ... " (penseu a definir la classe corresponent en els seus fulls d’estil).
L’adreça és el URL de destinació de l’enllaç d’aquest logotip (per exemple #URL_ARTICLE). Si no s’indica l’adreça, la imatge no serà clicable.
Exemple:

[(#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE|center|#URL_ARTICLE)]

mostra el logotip al centre amb un enllaç cap a la pàgina de l’article.

-  Els filtres d’imatge (reenquadrar, reducció, màscara...) es poden aplicar a aquest logotip. Exemple:

 [(#LOGO_ARTICLE_RUBRIQUE||image_reduire{200,200})] 

mostra el logotip de l’article o, si no existeix, el de la seva secció. del que la més gran de les 2 mides (si és superior a 200px) es reduïda a 200px i l’altre proporcionalment (vegeu el filtre image_reduire).

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, English, français, Nederlands