#PLUGIN

  • Apparu en : SPIP 1.9.1

Aquesta etiqueta permet, o bé provar la presència d’un connector actiu en el lloc Web, o bé accedir a les informacions contingudes en el fitxer plugin.xml si el connector està actiu (no es proporciona cap informació si el connector està inactiu).

  • #PLUGIN{prefixe_du_plugin} retorna true si el connector està actiu.
  • #PLUGIN{prefixe_du_plugin, information_demandee} retorna la informació demanada sobre el connector, la versió, el nom, la descripció...
  • #PLUGIN{prefixe_du_plugin, tout} retorna totes les informacions del connector en forma de taula associativa que podrà ser afectada a una variable per ser mostrada utilitzant el filtre |table_valeur.

El prefix del connector és el camp escrit a l’etiqueta XML <prefix> de l’arxiu plugin.xml, arxiu que es troba sempre a l’arrel del directori que conté els scripts del connector.

L’ús més freqüent de l’etiqueta #PLUGIN consisteix en provar l’estat d’activitat del connector per mostrar un codi HTM :

  • [(#PLUGIN{prefixe_du_plugin}|oui) blablabla...] mostrarà "blablabla..." si el connector prefixe_du_plugin està activat.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands