#SET i #GET

L’etiqueta #SET defineix una variable que es podrà utilitzar en el conjunt de l’esquelet.
L’etiqueta #GET permet, a continuació, recuperar aquesta variable.

#SET{variable,valeur}
#GET{variable} retorna "valor".

La variable definida per #SET pot ser una cadena de caràcters o una taula.

-  Una cadena de caràcters:
#SET{ma_chaine, article de #NOM}

#GET{ma_chaine} mostrarà:
article de Toto

-  Una taula[Vegeu també l’article dedicat a les taules.]]:
#SET{mon_tablo, #ARRAY{a,un,b,deux,c,trois,d,quatre}}

[(#GET{mon_tablo}|foreach)] mostrarà:

  • a => un
  • b => dos
  • c => tres
  • d => quatre

Usos avançats amb les cadenes de caràcters

-  Una expressió regular:

#SET{reg1, '(^.*/[^/]+[/])'}
#SET{reg2, '\.[\w-_]+?'}
<BOUCLE_def(DOCUMENTS){tout}>
[(#FICHIER|replace{#GET{reg2}}|replace{#GET{reg1}})]<hr>
</BOUCLE_def>


permet recuperar i mostrar el nom del fitxer d’un document, sense el seu camí d’accès (path) i la seva extensió.
Per exemple, si #FICHIER és IMG/pdf/Stats_Sejour_au_311207.pdf visualitzarem Stats_Sejour_au_311207.

L’interès aquí a utilitzar les etiquetes #SET i #GET per l’expressió regular és permetre l’ús de claudàtors ([ i ]) al filtre |replace.

-  El resultat retornat per un INCLURE:

[(#SET{mon_retour, #INCLURE{fond=calculs}})]

Valor per defecte

Si, prèviament, variable no ha estat definida per un #SET{variable, valor}, és possible precisar un valor per defecte al moment d’inserir l’etiqueta #GET:
#GET{variable, valor_per_defecte} retornarà «valor_per_defecte,» si «variable» no s’ha definit abans.

Atenció: aquest mètode no atribueix «valor_per_defecte» a «variable».

Presentació de la variable definida per #SET

Els valors definits per l’etiqueta #SET resten locals a l’esquelet on han estat definits.

D’aquesta manera, el valor d’una variable definida per un SET en un fitxer inclòs ne es podrà recuperar pel GET corresponent en el fitxer incloent.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 28/06/23

Traductions : عربي, català, English, Español, français, Nederlands