#EDITABLE

Indica si l’internauta ha d’introduir les dades d’un formulari.

Utilitzada a l’interior d’un esquelet de formulari CVT, l’etiqueta #EDITABLE indica si l’internauta ha d’introduir les dades d’un formulari.

Provant-la, l’esquelet pot amagar la part introduïda del formulari quan és cridat després de la validació.

L’exemple de Formularis CVT en exemples és:

[<p class='formulaire_ok'>(#ENV*{message_ok})</p>]
[<p class='formulaire_erreur'>(#ENV*{message_erreur})</p>]
[(#EDITABLE|oui)
	<form action='#ENV{action}' method='post'>
		#ACTION_FORMULAIRE{#ENV{action}}
		<label>Votre email</label>
		[<span class='erreur'>(#ENV**{erreurs}|table_valeur{email})</span>]
		<input type='text' name='email' value='#ENV{email}' />
		<br />
		<label>Votre message</label>
		[<span class='erreur'>(#ENV**{erreurs}|table_valeur{message})</span>]
		<textarea name='message'>#ENV{message}</textarea>
		<input type='submit' name='ok' value='ok' />
	</form>
]

Si s’acaben d’acceptar les dades, se n’informa a l’internauta
Si hi ha un error, es mostra
si s’està en fase d’introducció de dades, es mostra el formulari html

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands, slovenčina