{critère IN valeur1, valeur2[, valeur3, ..., valeurN]}

{... IN ...} a partir d’SPIP 1.8, limita la visualització als resultats que tenen un criteri que pertanyen a un conjunt acabati.

  • Apparu en : SPIP 1.8

{xxxx IN a,b,c,d} a partir d’SPIP 1.8, limita la visualització als resultats que tenen el criteri xxxx igual a a, b, c o d.

Els resultats són escollits en l’ordre indicat (excepte si es demana de forma explícita un altre sistema de selecció). També es possible seleccionar cadenes de caràcters, per exemple, amb {títol IN 'Xina', 'Japó'}.

També és possible passar un argument a una taula (a partir d’SPIP 1.9).

Es pot tractar d’una taula definida per una etiqueta #ARRAY, o bé d’una taula provinent d’una etiqueta #ENV{mon_post}***.

Si #ENV{mon_post} és una taula (venint, per exemple, d’entrades de formulari que tenen un nom d’atribut que s’acaba per []), i si els filtres d’anàlisi s’han desactivat posant a aquesta taula un sufix d’una doble estrella, llavors cada element de la taula es considerarà com a argument d’IN, SPIP aplicant els filtres de seguretat sobre cadascun d’ells [1].

L’esquelet estàndard formulaire_forum_previsu proporciona un exemple d’ús amb un bucle MOTS amb el criteri {id_mot IN #ENV**{ajouter_mot}} :
aquest bucle selecciona només les paraules clau que pertanyen a un conjunt indicat dinàmicament. Aquí, aquest conjunt s’haurà construït pel formulari de l’esquelet estàndard «choix_mots», que utilitza l’atribut name=ajouter_mot[].

Utilització condicional de l’operador IN en un criteri de bucle

exemple d’ús:

-  si #ID_ARTICLE està present a l’entorn i sigui quin sigui el seu valor:

<BOUCLE_a(ARTICLES) {id_article ?IN 11,12,13}>
només mostrarà els articles ’l’id dels quals estigui a la llista IN

<BOUCLE_a(ARTICLES) {id_article ?!IN 11,12,13}>
només mostrarà els articles l’id dels quals no estigui a la llista IN [2]

-  si #ID_ARTICLE no es troba present a l’entorn:

<BOUCLE_a(ARTICLES) {id_article ?IN 11,12,13}>
mostrarà tots els articles fins i tot aquells que la seva id estigui a la llista IN

<BOUCLE_a(ARTICLES) {id_article ?!IN 11,12,13}>
mostrarà tots els articles fins i tot aquells que la seva id es troba a la llista IN [2]

Notes

[2com a recordatori: {id_article !IN 11,12,13} selecciona els articles l’id dels quals no es troba a la llista 11, 12, 13 (veure critère !opérateur valeur)

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands