{critère LIKE valeur}

El criteri {... LIKE ...} correspon al criteri de comparació SQL LIKE.

Per exemple, per cercar els AUTEURS el login dels quals comenci per paul :
{login LIKE paul%}

També podem utilitzar una etiqueta SPIP a dins del criteri. En aquest cas, l’haureu de pensar a envoltar amb un parèntesi.

Per exemple, per cercar els correus electrònics que continguin el valor de l’etiqueta #ENV{email}:
{email LIKE %(#ENV{email})%}

Un altre exemple, per trobar els correus electrònics que no contenen el criteri de cerca, és possible fer:
{!email LIKE %(#ENV{email})%}

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands