{critère ?opérateur valeur}

Tenir en compte el criteri només si per aquest criteri hi ha a l’entorn un valor.

El criteri només es tindrà pel bucle si hi ha a l’entorn una variable amb el mateix nom.
-  per exemple :
{date ?!= #ENV{date}},
{email ?LIKE %(#ENV{email})%}

-  o fins i tot:

  • <BOUCLE_abc(ARTICLES) {titre ?<= #ENV{titre}}>
    • Si existeix una variable amb el nom titre a l’entorn d’execució del bucle, llavors el bucle només seleccionarà les dades corresponents a titre <= #ENV{titre} (els articles el títol dels quals està situat alfabèticament abans del títol que hi ha a l’entorn)
    • Si no hi ha titre a l’entorn d’execució del bucle, el criteri serà ignorat i (tots els articles seran seleccionats).

-  Fixem-nos que importa ben poc la presència o no d’espais abans o després de l’operador ({titre ?<= #ENV{titre}} és equivalent a {titre?<=#ENV{titre}}), el ? ha d’estar enganxat a l’operador.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands