{critère !opérateur valeur}

Operador lògic de la negació: inverteix el sentit de l’operador que el segueix.

{id_rubrique != 12} : retorna les dades de les seccions que l’id (#ID_RUBRIQUE) no és igual a 12.

{titre !== ^(a|e|i|o|u|y)} : retorna les dades de l’objecte (article, secció...) que el títol (#TITRE) no comença per una vocal (insensible a la caixa).

{extension !IN gif, jpg, png} : retorna les dades de documents amb una extensió que no sigui gif, jpg o png.

vegeu també !critère opérateur valeur

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands