{fusion champ_sql}

El criteri fusion permet reagrupar els resultats d’un bucle SPIP segons els diferents valors d’un camp.

Si el bucle sense el criteri {fusion champ_sql} porta diversos registres que tenen el mateix valor de champ_sql, llavors, el bucle amb el criteri {fusion champ_sql} només en presentarà un d’aquests.

Per això, la petició SQL generada integra una instrucció GROUP BY.

Exemple ’pedagògic’

El següent bucle mostrarà els títols de tots els articles del lloc:

<BOUCLE_tous(ARTICLES)>
#TITRE
</BOUCLE_tous>

El bucle següent, amb un criteri fusion que porti a la secció, partirà igualment de tots els articles, però els reagruparà per id_rubrique idèntica, i presentarà al final només un únic article per secció.

<BOUCLE_extrait(ARTICLES){fusion id_rubrique}>
#TITRE
</BOUCLE_extrait>

Exemples ’aplicats’

El següent bucle mostra els 10 missatges més recents del fòrum, escollits per data i procedents d’una IP diferent:

<BOUCLE_comment(FORUMS){plat}{par date}{inverse}{0,10}{fusion ip}>
       <INCLURE{fond=inc/intro_commentaire}{id_forum}>
</BOUCLE_comment>

També és possible utilitzar expressions SQL en paràmetres del criteri. El següent bucle mostrarà la llista d’anys en els que, com a mínim, hi ha un article:

<BOUCLE_annees_avec_articles(ARTICLES){par date}{inverse}{fusion YEAR(date)}>
	[(#DATE|annee)]
</BOUCLE_annees_avec_articles>

Una contribució mostra com fer servir aquest criteri per llistar els articles per any i, després, per mesos. Vegeu

Atenció

Un criteri de classificació {par xxx} combinat amb el criteri {fusion champ_sql} no ens retornarà necessàriament els resultats esperats.

-  <BOUCLE_a1(ARTICLES){tout}{par id_article}> torna els articles classificats per id_article (de l’1 al 10000 per exemple).

-  <BOUCLE_a2(ARTICLES){par id_article}{fusion id_rubrique}> torna els articles, classificats per id_article després d’agrupar-los per id_rubrique, però aquests reagrupaments estan fets desordenadament i, a priori, sense cap classificació especial!

Vegeu també

-  el criteri {doublons}
-  el filtre |unique

Autor merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, English, français, Nederlands