Estils de les dreceres tipogràfiques d’SPIP

Estils CSS associats a les dreceres tipogràfiques més corrents i simples d’SPIP.

Heus aquí els estils CSS associats a les dreceres tipogràfiques més corrents i senzilles d’SPIP.

Per facilitar la presentació dels texts, SPIP proposa un cert nombre de «dreceres SPIP» que són objecte d’un tractament automatitzat: són substituïdes pel codi HTML corresponent, dotat d’un estil (generalment del tipus spip). Per afinar encara més la presentació dels textos, podeu modificar els estils CSS associats a aquestes dreceres tipogràfiques.

Els paràgrafs d’SPIP

Per crear paràgrafs a SPIP, només cal deixar una línia buida. Els paràgrafs així creats per SPIP estan associats a la classe spip :

<p class="spip">Ací el text del meu paràgraf</p>

Per ajustar, per exemple, l’espai entre cada un dels paràgrafs, modifiqueu la definició d’estil: p.spip.

Nota: això només és vàlid pels textos que tenen varis paràgrafs; els textos escrits en un sol bloc, en un sol paràgraf, no estan dotats d’etiquetes <p> a les versions anteriors a SPIP 2, és preferible no definir aquest estil.

Negreta i cursiva

La negreta i la cursiva estan generades per les dreceres següents:

El text {en cursiva}, el text {{en negreta}}

La seva aparença està fixada per les definicions d’estil respectives: i.spip i strong.spip. Aquests estils són poc útils, i per altra banda no estan definits per defecte.

Històric: en les versions anteriors a SPIP 1.8, el text en negreta està envoltat de l’etiqueta <b> i per tant el seu estil ve donat per la definició b.spip.

Els subtítols d’SPIP

Els subtítols estan creats per la drecera següent:

{{{Un subtítol}}}

La seva aparença està controlada per la definició d’estil h3.spip. Aquest estil és sens dubte un dels més importants, ja que permet definir la mida, la font i la posició dels subtítols en els articles: podreu modificar-ho en funció de les vostres eleccions gràfiques i tipogràfiques.

Fixeu-vos en particular amb els atributs margin i padding que permeten modificar l’espai entre el subtítol i els paràgrafs anterior i posterior. Sense aquest ajust, el subtítol estaria «enganxat» a la resta del text o bé hi hauria massa espai.

El traç de separació horitzontal d’SPIP

El traç de separació horitzontal està generat per la drecera SPIP:

----

La seva aparença està controlada per la definició d’estil: hr.spip.

Noteu: la línia horitzontal (<hr>) és un element delicat per a donar-li un estil, ja que els estils CSS que li són aplicats són interpretats de maneres diferents segons els navegadors.

Les notes a peu de pàgina

Les notes a peu de pàgina, estan creades per la drecera:

El text[[Aquesta es una nota a peu de pàgina]].

La seva aparença està controlada per diverses definicions d’estil:
-  a.spip_note permet diferenciar visualment les crides a les notes de peu de pàgina dels altres enllaços (és a dir, els seus números, tant al cos del text com al peu de pàgina);
-  p.spip_note controla la presentació de les pròpies notes; molt sovint inútil (en efecte, preferirem definir aquest estil de manera més senzilla, a partir de l’estil de l’etiqueta derivada).

Autor laura, merce Publié le : Mis à jour : 28/06/23

Traductions : català, English, Español, français, italiano, Nederlands