Estils de les taules d’SPIP

Els estils CSS permeten configurar finament la visualització de les taules generades per SPIP.

Els estils CSS permeten configurar finament la visualització de les taules generades per SPIP.

Les taules constitueixen un mitjà fàcil de presentar dades en files i columnes de cel·les. Per extraure profit d’aquest article cal conèixer la sintaxi HTML de les taules. L’etiqueta <table>, permet inserir una taula a la pàgina, és una de les etiquetes més emprades en HTML.

Les taules són creades a SPIP de la següent manera:

||Llegenda de la Taula|Resum de la Taula||
| {{Nom}} | {{Data de naixement}} | {{Ciutat}} |
| Jacques | 5/10/1970 | Paris |
| Claire | 12/2/1975 | Belfort |
| Martin | 1/31/1957 | Nice |
| Marie | 23/12/1948 | Perpignan |

el que produeix que es visualitzi d’aquesta manera:

Llegenda de la Taula
Resum de la Taula
Nom Date de naixement Ciutat
Jacques 5/10/1970 Paris
Claire 12/2/1975 Belfort
Martin 1/31/1957 Nice
Marie 23/12/1948 Perpignan

Els estils permeten configurar finament la visualització de les taules:

-  table.spip permet modificar el comportament general de la taula, en particular les seues dimensions, els marges i la seua posició (col·locada a l’esquerre, centrada, etc.);

-  table.spip caption afecta a la llegenda (opcional) de la taula;

-  table.spip tr.row_first modifica la primera línia de la taula (ací en groc). Per a que la primera línia es tingui en compte com fila de títols, cal que cadascun dels elements que conté estiguin en negreta;

-  table.spip tr.row_odd i table.spip tr.row_even per les altres línies. Un dels interessos d’aquests estils és la possibilitat d’aplicar dos colors diferents amb "row_odd" i "row_even" (ací, gris clar i gris fosc), permetent així alternar els colors d’una línia respecte de l’altra, cosa que facilita agradablement la lectura de la taula.

-  table.spip th i table.spip td afecten a les cel·les de la taula, i permeten, per exemple, controlar els seus marges interiors (padding), per tal d’airejar la presentació.

Autor laura, merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, italiano, Nederlands