Característiques completes

Instal·lació

La instal·lació de l’SPIP és particularment simple si la comparem amb altres sistemes:

-  No es necessita cap coneixement tècnic en particular (ni PHP, ni MySQL) per procedir a la seva instal·lació.

-  La configuració es fa directament en línia, a través d’una interfície gràfica molt simple (no és necessari, en particular, d’anar a modificar cap fitxer de configuració amb codis complexes).

-  Distribuïm una versió única d’SPIP; aquesta pot evolucionar amb el pas del temps en funció de millores, però posem una especial atenció en no complicar desenvolupant «pedaços» que seria necessari anar a buscar a qualsevol banda (per adaptar l’SPIP a un proveïdor d’hostatge determinat, per exemple).

Lloc públic

El lloc públic construït amb l’SPIP ofereix les característiques següents:

-  Interfície que és completament adaptable pel webmestre sense coneixements de PHP ni de MySQL; la interfície de l’SPIP es programa en HTML, al que li hem afegit un llenguatge relativament simple; l’SPIP no imposa per tant la construcció d’una pàgina rígida (a l’estil de les «tres columnes» tan característica de phpNuke).

La interfície en HTML clàssic no és la única manera de navegació que es pot presentar als visitants del lloc Web. Les mateixes informacions (el mateix contingut) es poden mostrar en formats molt diferents. Podem proporcionar, per exemple, a més de la navegació Web clàssica:
— les cadenes de sindicació en format XML/RSS,
— un calendari en format iCalendar,
— una navegació Wap (en format WML),
— una navegació Macromedia Flash (malauradament no podem donar-vos un exemple en format lliure) ...
i qualsevol altre format que vulguem provar de desenvolupar (cHTML per a iMode, XPressTags, XML per a Indesign...).

-  L’SPIP integra un sistema de memòria cau per a cada pàgina individual: les pàgines són calculades (a partir de les informacions de la base de dades) individualment, i emmagatzemades en un fitxer de la memòria cau; així el servidor no s’alenteix com a conseqüència de un número massa elevat de crides MySQL, i el lloc és sempre accessible fins i tot en cas d’una avaria del servidor de la base de dades.

-  L’SPIP integra un petit motor de cerca basat en un sistema d’indexació per paraules.

L’estructura del lloc

L’estructura d’un lloc sota SPIP es construeix sota una jerarquia de seccions. No existeix cap límit en el número de seccions: una secció pot contenir tantes sub-seccions com sigui necessari i aquestes a la vegada contenir altres sub-seccions, etc. L’estructura del lloc es construeix imbricant seccions i sub-seccions.

Els articles

L’instrument principal que permet publicar les informacions amb l’SPIP és l’article. Es poden penjar tants articles com sigui necessari i a l’interior de qualsevol secció.

-  La redacció dels articles és molt simple, es desenvolupa per mitjà d’una interfície gràfica via Web.

-  Un article està constituït per diversos elements que permeten estructurar-lo: títol, avantítol, subtítol, descripció, capçalera, text principal, post scriptum.

-  Els recursos mnemotècnics faciliten l’enriquiment tipogràfic, la creació d’enllaços hipertex, posar notes a peu de pàgina... Compaginar un article amb l’SPIP és tan fàcil com escriure un correu electrònic.

-  La interfície gràfica ens permet incloure fàcilment imatges en els articles. Cada article pot ser assenyalat pel seu propi logotip.

-  Es pot indicar, per cada article, una o més paraules clau.

-  La data de la posada en línia es gestiona automàticament (no obstant, es pot modificar si és necessari); una segona data pot ser associada a un article, per exemple per assenyalar una data de publicació original (per exemple, un article publicat anteriorment en una revista en paper).

-  Pàgines de redirecció (articles «fantasmes»): l’SPIP permet fabricar articles fantasmes, integrats dins l’estructura del lloc i mostrats en el contingut de les seccions, però que en realitat reenvien cap a una pàgina l’adreça de la qual és especificada pel redactor (al mateix lloc o fins i tot a un altre lloc). Aquesta funció facilita el pas d’un lloc ja existent cap a l’SPIP, per a la integració de continguts estàtics preexistents.

Les breus

Com a complement dels articles, l’SPIP integra un sistema de breus que facilita la publicació de notes d’informació curtes, semblants a les de les revistes de premsa (o de les revistes de la Web).

-  Amb la finalitat de facilitar l’estructura i la posició de les breus, només es poden instal·lar breus dins les principals seccions del lloc (les seccions situades a l’arrel del lloc).

-  L’estructura de les breus és molt simple: un títol i el text de la breu; cada breu pot ser completada, de manera molt simple, amb un enllaç hipertex.

-  L’administració de la publicació d’una breu és simple (dos botons: publicar o refusar).

-  Cada breu pot ser assenyalada amb el seu propi logotip.

-  L’administrador/a del lloc pot decidir desactivar l’ús de breus en el conjunt del lloc.

Els fòrums

L’SPIP porta integrat un sistema de fòrums.

-  Els fòrums poden ser associats als articles (un fòrum per article), a les seccions o a les breus. El webmestre podrà programar la seva interfície per tal que cada article disposi del seu propi fòrum, o per a que diversos articles d’una mateixa secció comparteixin el mateix fòrum, etc.

-  L’SPIP permet escollir entre diversos tipus de fòrums: els fòrums «lliures» (moderats a posteriori, les contribucions apareixen immediatament, els administradors poden eventualment suprimir a continuació un missatge no desitjable); els fòrums moderats a priori (les contribucions no apareixen fins que no han estat validades per un dels administradors del lloc); els fòrums per subscripció (cada interventor, per poder deixar un missatge, ha d’haver indicat la seva adreça de correu per rebre una contrasenya que li permeti de deixar les seves contribucions).

L’SPIP integra igualment un sistema de fòrums privats, dedicats a la discussió entre els diferents redactors del lloc i tot això dins de l’espai privat.

Les peticions

Un article pot ser transformat en petició en línia en pocs clics.

-  Les peticions de l’SPIP són validades, automàticament, per correu electrònic: un signatari rep un missatge de confirmació que permet verificar la validesa de les signatures.

-  Es pot configurar, de manera molt simple, el tipus de petició: com imposar una única signatura per adreça electrònica, imposar que un lloc Web sigui indicat en la petició (en aquest cas, la validesa de l’URL es verifica automàticament), acceptar o no missatges que acompanyin les signatures.

Les estadístiques

L’SPIP integra un sistema molt simple d’estadístiques que permet avaluar la popularitat dels articles i les seccions.

Els redactors/administradors

Un lloc sota SPIP pot ser gestionat o per una sola persona o per un grup de redactors.

-  L’SPIP proposa dos nivells d’accés: els administradors, que gestionen sobretot l’estructura del lloc i la validació dels articles, i els redactors, que proposen els articles.

-  El número de redactors i administradors és il·limitat.

-  Es pot decidir oferir als usuaris del lloc públic que s’inscriguin per convertir-se en redactors (el procediment d’inscripció és gestionat llavors per l’SPIP automàticament).

-  Cada autor es pot associar un logotip personal que pot carregar a través de la interfície (per exemple, una foto de carnet).

Sindicació

Els llocs Web realitzats amb l’SPIP, phpNuke, o altres sistemes, proporcionen un fitxer dinàmic indicant les seves últimes publicacions. L’SPIP es capaç d’analitzar aquests fitxers i així ens pot indicar les novetats d’altres llocs:
-  podem afegir tants llocs sindicats com vulguem;
-  els llocs sindicats estan associats a les seccions del seu propi lloc; així, podem associar a una secció temàtica els enllaços cap a llocs que tractin temes concrets de la secció.

Interfície gràfica del lloc públic

La interfície gràfica del lloc públic és molt flexible. Gràcies a un llenguatge molt simple (però propi d’SPIP) es pot realitzar gairebé qualsevol interfície gràfica.

No és necessari conèixer ni PHP ni MySQL per a realitzar una interfície gràfica original sota SPIP.

No obstant, el sistema de memòria cau és totalment compatible amb PHP: el/la webmestre pot, si ho desitja, integrar funcions de PHP en els formats-tipus (esquelets), o passarel·les CGI. Es pot per tant enriquir l’SPIP amb seqüències especialitzades (scripts) per completar o reemplaçar les funcions que hi falten (per exemple: comptador, motor de cerca més potent, etc.).

Interfície del lloc privat

La part privada que permet gestionar el lloc disposa d’una interfície gràfica completa molt simple d’utilitzar.

-  Aquesta interfície s’adapta en funció de les activitats de cada redactor o administrador, i en funció de l’activitat del lloc. D’aquesta manera cada autor té accés ràpidament als seus propis articles, i els articles proposats per ser publicats són assenyalats a tots els usuaris. D’altra banda, la interfície és diferent segons si es sigui redactor o administrador.

-  Cada usuari pot personalitzar la seva interfície. Pot escollir entre una interfície simple, que ofereix només les opcions principals, i una interfície completa. Igualment pot modificar una mica l’entorn gràfic de la interfície.

-  Quan al lloc hi participen diversos redactors, l’SPIP es converteix en una eina de treball cooperatiu: debats a l’entorn dels articles, sistema de validació, treball de diverses persones en un mateix article,...

Paràmetres del lloc

Tot i que la interfície gràfica del lloc públic i la gestió del contingut estan, en l’SPIP, estrictament separats (per exemple, no es fixa el color del fons de pantalla del lloc públic en l’espai privat), és possible configurar alguns comportaments del lloc des de l’espai privat:
-  acceptar o refusar alguns elements dels continguts dels articles: així, es pot decidir impedir la utilització de l’avantítol, subtítol, descripció, capçalera o post scriptum, o la data de publicació anterior i les paraules clau;
-  configurar (o desactivar) els fòrums públics;
-  indicar si es poden publicar articles abans de la data de publicació que tenen establerta (aquesta opció permet, per exemple, marxar de vacances i publicar material al lloc malgrat la nostra absència);
-  desactivar el sistema de breus (en efecte, alguns llocs no en poden fer ús; desactivar-lo permet simplificar la interfície de cara als redactors);
-  activar o desactivar les estadístiques;
-  activar o desactivar el motor de cerca.

Seguiment editorial

Amb la finalitat de facilitar el seguiment editorial del lloc, s’ofereixen diverses opcions:

-  enviament de les contribucions dels fòrums als autors dels articles; quan un visitant del lloc publica un missatge a sota d’un article, l’autor d’aquest article és informat per correu electrònic, cosa que li permet seguir l’activitat del seu article per correu electrònic;

-  seguiment de l’activitat editorial; si el lloc és fruit d’un equip de redactors, es poden assenyalar automàticament els anuncis importants de l’activitat editorial a una adreça de correu electrònic (idealment, una llista de difusió) ; d’aquesta manera, quan un article està proposat per a la publicació o es publica, aquesta llista en resulta informada;

-  anunci de les novetats ; amb la freqüència que fixin els administradors, l’SPIP pot enviar de manera automàtica un correu electrònic on s’hi reuneixin les darreres publicacions del lloc.

Còpia de seguretat i exportació de la base de dades

El webmestre del lloc pot realitzar una còpia de seguretat de la seva base de dades (llavors es crea un fitxer) ; si el servidor ho permet, aquesta còpia de seguretat es farà en un fitxer comprimit, facilitant d’aquesta manera la recuperació per FTP. Evidentment, l’SPIP porta la funció que permet importar aquest fitxer.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 23/08/23

Traductions : عربي, català, corsu, Kréol réyoné, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português do Brasil, Türkçe, українська