Imatges tipogràfiques

Títols gràfics amb la font desitjada

[ SPIP 1.9, GD2 i Freetype]

Si GD2 i Freetype estan instal·lats al vostre lloc Web [1], SPIP pot crear, ell mateix, imatges a partir dels títols (o qualsevol altre element de la base de dades) emprant fonts de la vostra elecció.

La funció que realitza aquest efecte és image_typo. La present pàgina us presentarà les diferents variables que es poden emprar amb aquesta funció.

[(#TITRE|image_typo)]

Si no expliciteu cap variable, image_typo utilitzarà la font per defecte donada per SPIP: Dustismo, una font GPL de Dustin Norlander. Figura a la subcarpeta polices de la carpeta dist o squelettes-dist per SPIP 2 (a les versions precedents d’SPIP, es tractava de la carpeta ecrire).

police

Podeu indicar el nom d’un tipus de lletra o font diferent, prèvia la seua instal·lació en el vostre servidor.

[(#TITRE|image_typo{police=dustismo_bold.ttf})]

(Dustismo-bold també és lliurada amb SPIP.)

En teoria, podeu emprar nombrosos formats de font: TrueType, PostScript Type 1, OpenType... Segons la configuració del vostre servidor, és possible que alguns formats no estiguen acceptats.

Les fonts han d’estar instal·lades dins d’una subcarpeta /polices de la carpeta que contingui els vostres esquelets.

Si instal·lem, per exemple, un fitxer TrueType així:
polices/stencil.ttf
és possible emprar aquesta nova font [2]

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf})]

taille

Es pot determinar la mida de presentació de la font. Això es fa amb la variable taille.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,taille=36})]

Nota: no s’escriu «36pt», s’indica solament «36», sense indicació de la unitat.

couleur

Aquesta variable permet indicar el color. Per defecte el resultat és negre. Aquesta variable és un color RVB hexadecimal, sempre amb el format «3399BB». Noteu: s’omet el «#» que precedeix habitualment aquest tipus de codi de color.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,taille=36,couleur=4433bb})]

largeur

La variable largeur permet fixar la amplària màxima de la imatge. Anoteu bé: aquest és un valor màxim; la imatge real és «reajusta» de forma automàtica, per tal d’adoptar les dimensions del text realment composat.

El primer bloc de sota està composat amb una amplària màxima de 300 píxels, el segon amb una amplària de 400 píxels.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,largeur=300})]
[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,largeur=400})]

align

La variable align permet forçar l’alineació de varies línies de text (com en aquest cas) a l’esquerra, a la dreta o al centre. Excepcionalment, emprem ací una sintaxi anglesa, propera a la que s’usa en els fulls d’estil.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,align=left})]
[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,align=center})]
[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,align=right})]

hauteur_ligne

hauteur_ligne permet fixar l’alçada entre cada una de les línies del text (en el cas que la imatge tingui vàries línies).

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,taille=36,hauteur_ligne=80})]

padding

Algunes fonts «sobrepassen» l’espai que tenen assignat, obtenint-se un efecte desastrós (fonts «tallades»). La variable padding permet, excepcionalment, forçar un espai suplementari al voltant del resultat tipogràfic.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,padding=5})]

Filtrar la imatge

El resultat de image_typo és una imatge, per tant se li pot aplicar filtres d’images. Per exemple, a continuació, es retorna la imatge semi-transparent o se li aplica una textura.

[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,couleur=aa2244}|image_alpha{60})]
[(#TITRE|image_typo{police=stencil.ttf,couleur=aa2244}|image_masque{carre-mur.png})]

Notes

[1GD2 és una extensió gràfica de PHP que permet moltes manipulacions d’imatges. Freetype, generalment instal·lat amb GD2, és l’extensió que insereix text en una imatge a partir d’un fitxer de font, Truetype o Postscript. En cas de dubte, demaneu al vostre hostatjador si GD2 està instal·lat.

[2Atenció: si no protegiu aquesta carpeta (amb un htaccess per exemple),, el vostre fitxer de font serà accessible des de la Web. Si empreu fonts comercials, tingueu això en compte, per a no redistribuir les fonts per a les quals no esteu autoritzats.

N.B.1. La imatge creada per image_typo té el format PNG 24 amb una capa alpha per a realitzar la transparència. Per forçar Microsoft Explorer a mostrar correctament aquesta transparència, SPIP empra un tipus de full d’estil específic, format_png, definit a spip_style.css; aquest crida un «comportament» (behavior) que fa que la visualització sota MSIE sigui possible. Així doncs, un cop més, és interessant que integreu el spip_style.css estàndard a les pròpies plantilles, amb la llibertat d’afegir-hi els estils propis que vulgueu.

N.B.2. La inclusió de certes fonts (en particular les angleses i certes itàliques) és problemàtica. Les tècniques de renderització tipogràfica en el GD2 estan, evidentment, encara en desenvolupament (trobem errors sobre errors en aquest aspecte). Esperem que les funcions GD2 progresseran ràpidament.

N.B.3. Àrab, farsi, hebreu? A partir d’SPIP 2.0 és possible !

Autor laura, merce Publié le : Mis à jour : 21/03/23

Traductions : català, English, Español, français, italiano, Nederlands