Türkçe belgeler

İçeriğin paylaşılması

SPIP 1.9 ile paylaşım sistemi zenginleşmiştir (bkz makale «Backend dosyaları»): artık makalelere eklenmiş belgelerin adreslerini değiş tokuş etmek (podcasting), makalelere veya başlıklara (veya kategorilere) bağlanmış anahtar sözcükleri (tags) bir siteden diğerine taşımak mümkündür. Eğer istenirse makalelerin tüm içeriği paylaşılabilir.

Aşağıda, site tarafından sunulan paylaşım akısının dist/backend.html, SPIP iskeletinin sunduğu tüm olanakları öngördüğü varsayılmaktadır.

Sitenin hızlı referansı

Öncelikle, kaynak sitede RSS (veya Atom) formatındaki paylaşım akısının URL’si elde edilmelidir. Duruma göre, bu adres direkt olarak ana sayfada verilir veya gezgin tarafından otomatik olarak «keşfedilir» ve özel bir ikonla gösterilir. Eğer kaynak sitenin iskeletleri bunu öngörmüşse SPIP 1.9 de bu paylaşım adresini kaşfedebilir ve sitenin adresini belirtmek paylaşım için yeter.

Paylaşım bir kez aktive edildiğinde paylaşım akısındaki makaleler alıcı site tarafından alınır.

Ne yayınlamak istediğine karar vermek

Kaynak sitenin yöneticisi RSS akısına ne koyacağına kendi karar verir : bu seçim, iskeletin değiştirilmesiyle dist/backend.html veya iskeletten esinlenerek yeni bir akı oluşturarak yapılabilir.

Ama özel alandaki yapılandırma sayfası paylaşım için çok önemli bir seçenek sunar : sitedeki RSS akısının HTML formatında sitenin tüm makalelerini mi, yoksa (metin formatında) küçük birer özetini mi içereceğini belirler. İlk durumda (varsayılan konfigürasyon) son yazılan makaleler bir RSS okuyucuyla tamamen okunabilir : aynı zamanda bir siteden diğerine tamamen «kopyalanabilir». Böylece otomatik olarak ayna siteler gerçekleştirilebilir veya bir başka sitedeki ürünleri içeren siteler yaratılabilir.

Ne almak istediğine karar vermek

Eğer kaynak site tüm içeriğini yayınlamıyorsa, paylaşım ile bundan fazlası alınamaz. Ama tüm içerik yayınlanıyorsa SPIP, fotoğraflar da dahil tüm içeriği alabilir.

Paylaşım yardımıyla site site gezerek alınmak istenenler toplanabilir : (eğer mevcutsa) makalelerin HTML içerikleri veya metin formatında basit özetleri.

Akı’lardan silinen makalelerin ne yapılacağına da karar verilebilir (genelde son 15 makale) : SPIP’in veritabanından (iki ay bekledikten sonra) bunları silmesi ve/veya «reddedildi» olarak işaretlemesi istenebilir. Bu seçenekler çok hızlı akı’larla çalışan bir portal’ı işletmeye olanak tanır (basın kuruluşları, popüler fotoğraf sitelerinin etiketleri, vb.); veya bir sitenin sadık bir ayna’sını tutmak (yayından kaldırılan makaleleri silerek).

SPIP bir RSS akısının « çok yaşlı » (1 yıldan fazla) veya çok uzak (48 saaten fazla) olduğunu düşünürse burada bir hata vardır. O zaman bulduğu tarih yerine günün tarihini yazar. Ama biz 2 günden sonra gerçekleşecek olayları da paylaşmak isteyebiliriz. Örneğin, RSS’lerden yararlanarak gelecekte gerçekleşecek olayları duyurmak isteyebiliriz. SPIP galaksisinde SPIP Partisi böyle bir durumdur.

Randevularınızı RSS akısı üzerinden paylaşmak için $controler_dates_rss isimli bir kişiselleştirme değişkeni kullanılır. Varsayılan değeri doğru’dur.

config/mes_options.php dosyanıza $controler_dates_rss = false; satırını eklerseniz test uygulanmaz ve gelecekteki veya «uzak» geçmişteki tarihler dikkate alınır.

Ne görüntüleyeceğine karar vermek

-   kaynak:

Alışık olduğumuz üzere #NOM_SITE paylaşılan sitenin ismidir yani makalenin «kaynağı». Bu arada içerik geliştiricilerin ilerleyişiyle (örneğin portalların gelişmesiyle) makalenin gerçek kaynağı başka bir sitede bulunabilir. RSS formatı bu gibi durumlarda <source> alanını tanımlar, bu alan makalenin gerçek kaynağını belirtir. SPIP paylaşım motoru bu verileri toplar ve #SOURCE ve #URL_SOURCE komutları sırasıyla kayanağın ismini ve adresini gösterir.

-   etiketler:

Eğer etkilenen anahtar-sözcükler RSS’te doğru olarak belirtilmişse alıcı site tarafından kolayca ayıklanırlar; anahtar-sözcük tablosunda tek tek gelmezler ama spip_syndic_articles tablosunun tags alanına kaydedilirler.

Eğer paylaşım akısı standart notasyon kullanıyorsa <dc:subject>Tag</dc:subject> etiket olduğu gibi yazılır. SPIP bu kavramı biraz ileri götürür ve mikroformatlar sayesinde anahtar-sözcüğün bulunduğu sayfanın adresini de geçirir. Etiket bağlantısı ile şu biçimde ayıklanmış olur : <a rel="tag" href="anahtar-sözcüğün adresi">Anahtar-sözcük</a>.

Alıcı sitede bu etiketler öel alanda makalenin hızlı tanım penceresinde yayınlanır ve kamusal alanda #TAGS komutu sayesinde görüntülenebilir (ileride etiketlerden seçilen bir görüntülemenin nasıl filtreleneceğini göreceğiz).

Not : SPIP, del.icio.us (ortak favori adresler), flickr (fotoğraf paylaşımı) ve connotea (ilmî makale notları) sitelerinden gelen etiketlere (kendi RSS akılarında öngörülmeyen) birer URL atamak üzere özel bir işlem uygular.

-  bölüm:

Çok sayıda uygulamada (blog sistemleri, bağlantı dizinleri...) bir makalenin kategorisi (veya dizini) SPIP’in rubrique diye adlandırdığı şeye denktir. Yani, makalemizin ait olduğu şu veya bu kategoriyi belirlemek üzere RSS standardı olan <category>...</category> kavramını kullanmak gayet doğaldı.

SPIP, etiketlerle yaptığı işlemin aynısını yaparak bu bilgiyi elde eder ve #TAGS ile görüntüler.

-  eklenen belgeler:

Özel alanda bir makalenin görüntülenmesi esnasında sayfa altında metinler için «Belgeler» dizinininde, fotoğraflar için «Portföy» dizininde görünen belgeler de <enclosure ... /> kavramı kullanılarak RSS akısı içinde gönderilirler. Buna SPIP’in standart bir fonksiyonu olan podcasting denir. [1].

enclosures’lar hakkındaki bilgiler de #TAGS komutundan elde edilir ama özel alanda başka biçimde görüntülenir (her dosya için bir küçük ataş).

#TAGS komutunu kullanmak

Yukarıda görüldüğü gibi, #TAGS komutu anahtar-sözcükleri, bölümleri ve eklenen belgeleri gösteren bağlantıları listeler. Ama mikroformatlar sayesinde bu kavramların herbirini gösteren bağlantılar şu biçimde «vurgulanır» :
-  <a rel="tag" ...> etiketler/anahtar-sözcükler için
-  <a rel="directory" ...> başlık/kategori için
-  <a rel="enclosure" ...> eklenen dosyalar/podcast’ler için

Bu etiketlerden yalnız biri görüntülenmek isteniyorsa şu filtre kullanılır afficher_tags ve istenen tip argüman olarak belirtilir :

[(#TAGS|afficher_tags{directory})]
[(#TAGS|afficher_tags{tag})]
[(#TAGS|afficher_tags{enclosure})]

(Varsayılan değer olarak [(#TAGS|afficher_tags)] satırı [(#TAGS|afficher_tags{'tag,directory'})] satırına eşdeğerdir.)

Eklenen belgeler için özel afficher_enclosures filtresi klasik bağlantılar yerine ataş simgesi görüntülenmesine olanak tanır :

[(#TAGS|afficher_enclosures)]

* *

Paylaşılan makalelerin HTML içeriklerini değiştirmek

Pratik durum : sitemiz bir foto blogunu paylaşmaktadır, bu blog sistemli olarak her fotoğrafa bir yorum eklemektedir. Fotoğraf bir <img .../> HTML komutu içindedir. Bu foto-blog HTML olarak sitemize eklendiğinde sadece fotoğrafı görüntülemeyi ve yorumu görüntülememeyi tercih edebiliriz. Bu durumda bize <img /> komutu gerekir; bunu extraire_balise{xxx} filtresi ile gerçekleştirebiliriz. Bu filtre bir içeriğin sadece ilk HTML (<xxx />) komutunu alır.

Artık buradan sonra her şey mümkündür :
-  [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img})] fotoğrafı görüntüler;
-  [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|extraire_attribut{src})] URL’sini görüntüler;
-  [(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|extraire_attribut{width})] enini görüntüler;
-  örneğin stili bile değiştirilebilir :

[(#DESCRIPTIF|extraire_balise{img}|
         inserer_attribut{style,'border: double red 4px;'})]

Uyarı : bir dış siteden gelen HTML veya Javascript içerikler tanım olarak «kontrol edilmemiş» kabûl edilirler ve kötü kapatılmış komutlar içeriyorlarsa sorun yaratabilirler ; bu yüzden SPIP bu içerikleri görüntülemeden önce safehtml filtresini uygular.

Paylaşımla ilgili diğer filtreler

Paylaşım etiketlerini bir formattan diğerine dönüştürmeye olanak tanıyan bu filtreler, örneğin paylaşımla elde ettiğimiz etiketleri RSS formatına dönüştürebilir ve mikroformat biçiminde veritabanımıza kaydetmemizi sağlarlar : tags2dcsubject, enclosure2microformat, microformat2enclosure.

Referanslar

-  RSS 2.0
-  microformats
-  rel=tag
-  rel=enclosure
-  rel=directory

Notlar

[1Dikkat, dosyalar tekrar kopyalanmaz : sadece URL’leri ve ilgili veriler (başlık, boy, format) elde edilir. Detaya meraklı kullanıcılar için burada, RSS normlarıyla biraz oynadığımızı ve normalde bir makalede bir çok enclosures olmasına izin vermediğini vurgulayalım.

Yazar : mega Publié le : Mis à jour : 02/07/23

Traductions : عربي, català, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe