تغيير چيدمان و گرافيك

براي استفاده‌ي كامل از انعطاف‌ پذيري اسپيپ به شما توصيه مي‌شود كه از برگه شيوه‌ها استفاده كنيد.نترسيد! اين پيشگفتار كوتاه راه آن را نشانتان مي‌هد.

مقاله‌هاى اين بخش