شرايط استفاده

جواز استفاده

اسپيپ يك نرم افزار آزاد است كه با مجوز GPL توزيع شده كه در فرانسه به Licence Publique Générale GNU معروف ميباشد. اين جواز كاربردهاي زير را براي شما تضمين ميكند :
 اختيار تام در نصب و استفاده از اسپيپ براي هر گونه استفاده اي
 اختيار تام در بررسي كاركرد اسپيپ و تطبيق آن با نيازهاي شخصيتان و تغيير كد منبع كه بواسطه ي برنامه ي PHP در درسترس فوري شما ميباشد.
 آزادي تام در توزيع نسخه هاي اسپيپ بشرط حفظ جواز آن
 شما همچنين ميتوانيد اصلاحاتي در آن انجام داده آنرا در معرض استفاده همگاني قرار دهيد بطوريكه همگان از آن بهره مند شوند بشرطيكه تغيير يا حذفي در جواز آن صورت نگيرد.

نبايد نرم افزار آزاد را با نرم افزارهاى همگانى public domain اشتباه گرفت. مزيت جواز GPL (جواز نرم افزارهاى آزاد) در تضمين استفاده آزاد از آن است اين در حاليست كه نرم افزارهاى همگانى ميتوانند به نرم افزارهاى مالكيت دار تبديل شوند. شما ميتوانيد از همه ى امكانات بالا بشرط احثرام به جواز GPL بهره مند شويد بويژه اگر شما خواستار تغييراتى در اسپيپ باشيد يا بخواهيد آنرا توزيع كنيد معذلك شما نميتوانيد جواز ديگرى كه ناقض جواز GPL باشد را بكار ببريد (براى مثال جوازى كه اصلاح كد منبع يا توزيع آنرا ممنوع كند).

يادآورى

اسپيپ بطور رايگان توسط مولفان آن تهيه و توزيع شده و هيچگونه ضمانت و تعهدى براى استفاده ى آن نميدهد.

شما ميتوانيد اسپيپ را براى هرگونه كاربردى (شخصى, حرفه اى يا تجارى) بكار ببريد. شما در تعيين كارمزد اختيار كامل داريد و در صورت اقتضا ميتوانيد بصورت تضمينى براى خدمات ارايه شده قرارداد بنويسيد. ولى باز هم تاكيد ميشود كه قرارداد شما نبايد با جوازى كه همراه اسپيپ ميباشد منافاتى داشته باشد (براى مثال شما نميتوانيد كاربران را از اصلاح نرم افزار منع كنيد).

متن جواز بزبان انگليسى همراه اسپيپ موجود ميباشد و شما ميتوانيد آنرا در پايين هر صفحه در قسمت خصوصى سايت بيابيد.

اسپيپ سيستم نشر در اينترنت

Copyright © 2001-2004, Arnaud Martin, Antoine Pitrou et Philippe Rivière pour le Minirézo.

اين برنامه يك نرم افزار آزاد است ; شما ميتوانيد آنرا بشرط احترام به مقررات Licence Publique Générale GNU كه توسط بنياد نرم افزارهاى آزاد در نسخه ى دوم به بعد منتشر شده اصلاح يا توزيع كنيد.

اين برنامه با اميد به مفيد واقع شدن توزيع شده, بدون هيچگونه تضمينى و همچنين هيچگونه ضمانتى براى مصارف تجارى يا تطبيق آن بهر منظورى. براى جزييات بيشتر به جواز Licence Publique Générale GNU مراجعه كنيد.

بايد يك نمونه از جواز Licence Publique Générale GNU همراه اين برنامه تهيه شود ; در غير اينصورت با بنياد نرم افزارهاى آزاد تماس بگيريد : Free Software Foundation Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139 USA

نويسنده mani Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, corsu, Kréol réyoné, Deutsch, English, Esperanto, Español, فارسى, français, italiano, Lëtzebuergesch, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português do Brasil, Türkçe