مشخصات کامل

نصب

استقرار اسپيپ نسبت به سيستمهای ديگر بسيار ساده ميباشد :

 هيچگونه شناخت ويژه ای (نه PHP ,نه MySQL) نميخواهد.

 پيکربندی آن بطور مستقيم بهنگام نصب با نمايی ساده انجام ميپذيرد (نيازی به دستکاری پيکربندی فايلها با کدهای پيچيده نميباشد).

 اسپيپ در يک نسخه توزيع شده و با گذشت زمان تحولاتی در آن جهت بهبود آن صورت ميگيرد. سعی ما در عدم پيچيده کردن آن عليرغم گسترش patches ها ميباشد (برای انطباق اسپيپ با ميزبانان گوناگون).

سايت همگانی

سايت همگانی اسپيپ مشخصات زير را دارا ميباشد :
  نمايی با قابليت انطباق که توسط وب مستر تعيين ميگردد و هيچ شناخت ويژه ای را نه PHP ,نه MySQL نميخواهد. نمای اسپيپ با زبان HTML برنامه نويسی شده و ما به آن زبان نسبتأ ساده ای را اضافه کرده ايم : اسپيپ همچنين صفحه بندی قابل انعطافی دارد.

نمای کلاسیک تنها شیوه ی شبکه نوردی برای بازدید کنندگان سایت نمیباشد. تمامی اطلاعات (با همان محتوی) را میتوان به اشکال گوناگون ارائه داد. برای مثال علاوه بر شبکه نوردی کلاسیک میتوان به فرمهای زیر دسترسی داشته باشیم:
 رشته های پیوندی با فرمهای XML/RSS ,
 روزنگار با فرم iCalendar,
 شبکه نوردی Wap با فرم WML,
 شبکه نوردی Macromedia Flash (متأسفانه مثالی با فرم آزاد نداریم), و دیگر فرمهایی که نیاز به مهارت کافی دارند: cHTML برای iMode ,XPressTags, XML برای Indesign


 اسپيپ دارای يک سيستم نهانی cache ميباشد. محاسبات صفحات بطور انفرادی از اطلاعات داده پی ها انجام ميشود و در فايل نهانی انباشته ميشود. بدين صورت سرور برای شمار زياد درخواست کند نميشود و سايت هميشه در دسترس باقی ميماند حتی در موقع از کار افتادن سرور مربوط به داده پی ها.

 اسپيپ موتور جستجوی کوچکی که بر مبنای سيستم فهرست گذاری واژهاست را دارا میباشد.

ساختار سايت

ساختار سايت اسپيپ بر مبنای سلسله مراتب بخشها درست شده است. هيچگونه محدوديتی بطور مجازی برای شمار بخشها وجود ندارد. و يک بخش ميتواند هر تعداد زير بخش را که لازم باشد در خود جای دهد و آنها نيز ميتوانند بنوبه خود تعداد نامحدودی زير بخش داشته باشند. بدين صورت سايت بصورت مجموعه ای از بخشها و زير بخشها تشکيل شده است.

مقالات

هدف اصلی اسپيپ چاپ مقالات ميباشد. ميتوان هر شمار مقاله مورد نياز را در هر بخش جای داد.

 نگارش مقالات بسيار ساده ميباشد و بکمک نمای گرافيکی بروی تارنما انجام ميگيرد.

 يک مقاله شامل عناصر گوناگونی است که ساختار آنرا تشکيل ميدهند : عنوان, سر عنوان, توصيف, متن و متن پايانی.

 قواعد کلی در شيوه ی نوشتاری زبان فرانسه بطور خودکار گنجانيده شده است (فضای خالی پيش از علامت سؤال ...)

 صفحه آرائی در اسپيپ, پيوندهای هايپرتکست, يادداشتهای پائين صفحه... با علائم ويژه ای صورت ميگيرد. صفحه بندی يک مقاله با اسپيپ بساده گی نوشتن يک ايميل ميباشد.

 نمای گرافيکی امکان جای دادن تصاوير را در درون مقالات ميدهد و هر مقاله ميتواند توسط علامت (لوگو) خودش نمايان شود.

 برای هر مقاله ميتوان يک يا چند واژه-کليد تعيين کرد.

 تاريخ انتشار بروی اينترنت بطور خودکار انجام ميگيرد با وجود اين ميتوان آنرا تغيير داد. تاريخ دومی را ميتوان به مقاله نسبت داد که ميتواند تاريخ انتشار نخستين مقاله در مجله ای باشد.

  هدايت دوباره مقالات (مقالات مجازی ): اسپيپ امکان ساخت مقالات مجازی را در ساختمان سايت و همچنين اعلان آنرا در محتوی بخشها ميدهد. در واقع اسپيپ اين مقالات را بطرف صفحه ای که آدرسش توسط نويسنده درج شده است ميفرستد (در همان سايت يا در سايت ديگری). اين عملکرد, گذر از يک سايت به اسپيپ را توسط بازگيری محتوی ساکن موجود عملی ميکند.

خبرها یا مقالات کوتاه

  برای تکميل مقالات, اسپيپ سيستم مقالات کوتاه را عرضه ميکند تا انتشار يادداشتهای کوتاه خبری را برای مجلات اينترنتی آسان کند.

 برای ساده کردن ساختار و وضعيت اين مقالات, بايد آنها را در بخشهای اصلی جای داد (بخشهای موجود در ريشه سايت).

 ساختار آنها ساده است و شامل يک عنوان و يک متن ميباشد. هر مقاله کوتاه ميتواند يک پيوند هايپرتکست را در خود جای دهد.

 اداره آنان نيز بسيار ساده است شامل دو دکمه : (منتشر شود يا رد شود).

 هر مقاله کوتاه را ميتوان با لوگوی خودش مشخص کرد.

 گرداننده سايت ميتواند تصميم به غير فعال کردن استفاده از مقالات کوتاه را در تمام سايت بگيرد.

سخنگاه

اسپيپ دارای يک سيستم سخنگاه ميباشد.

 سخنگاه ها را ميتوان به مقالات بخشها يا مقالات کوتاه متصل کرد (برای هر مقاله, يک سخنگاه). وب مستر ميتواند نمای سايت را طوری درست کند تا هر مقاله, سخنگاه ويژه خودش را داشته باشد و يا اينکه چندين مقاله ی يک بخش از يک سخنگاه بهره برند.

 اسپيپ امکان انتخاب بين انواع سخنگاهها را ميدهد : (سخنگاه آزاد که در آن پيامها بلافاصله نمايان ميشوند, سپس گرداننده سايت ميتواند پيامهای ناخواسته را حذف کند. سخنگاه معتدل که در آن پيامها پس از تأئيد گردانندگان سايت ظاهر ميشوند و سخنگاه برای مشترکين که در آن بايد برای دريافت کلمه ورودی که اجازه ی ارسال پيامها را ميدهد, نخست آدرس ايميل را مشخص کرد تا بتوان پيامی فرستاد).

اسپيپ همچنين دارای يک سيستم سخنگاه خصوصی ميباشد که به نويسندگان سايت امکان تبادل نظر را در قسمت خصوصی سايت ميدهد.

درخواست ها PETITIONS

يک مقاله ميتواند با چند کليک به يک درخواست تبديل شود.

 درخواستها دراسپيپ بطور خودکار معتبر ميشوند : امضاء کننده, يک پيام تأئيد که نشان از صحت امضاء دارد را دريافت ميکند.

 ميتوان بسادگی انواع درخواستها را صبقه بندی کرد : برای مثال ميتوان تنها يک امضاء را برای هر ايميل قبول کرد يا تنها يک سايت تارنما را برای هر درخواست مشخص کرد(در اينصورت درستی آدرس URL بطور خودکار بررسی ميشود )و يا اينکه ميتوان پيامهای همراه با امضاء را قبول يا رد کرد.

آمار

اسپيپ مجهز به يک سيستم ساده آماری ميباشد که امکان تعيين محبوبيت مقالات و بخشها را ميدهد.

نويسندگان/گردانندگان سايت

يک سايت اسپيپ ميتواند توسط تنها يک نفر يا گروهی از نويسندگان اداره شود.

 اسپيپ برای 2 گروه برنامه ريزی شده : گردانندگان سايت که مسئول ساختار سايت و تأئيد مقالات هستند و نويسند گان که مقالات را پيشنهاد ميکنند.

 شمار نويسندگان و گردانندگان نامحدود است.

 ميتوان به کاربران سايت همگانی پيشنهاد کرد که بعنوان نويسنده ثبت شوند (روند ثبت نام بطور خودکار توسط اسپيپ انجام ميگيرد).

 هر نويسنده ميتواند توسط يک لوگوی شخصی که از نمای سايت قابل بارگيری ميباشد مشخص شود (مانند عکس شناسائی).

پيوند سايتی

سايتهای اسپيپ, phpNuke يا ديگر سيستمها يک فايل ديناميک را که مشخص کننده آخرين انتشاراتشان ميباشد ارائه ميدهند. اسپيپ همچنين ميتواند اين فايلها را تجزيه کند و تازه های ديگر سايتها را نيز نشان دهد.

 ميتوان هر تعداد سايت پيوندی را اضافه نمود.

 سايتهای پيوندی به بخشهای سايت خودشان مرتبطند. بدين ترتيب ميتوان از يک بخش ويژه, پيوندهايی بطرف سايتهايی که به موضوع خاص آن بخش مربوط ميشود, ارسال نمود.

نمای گرافيکی سايت همگانی

نمایinterface گرافيکی سايت همگانی قابليت انعطاف زيادی دارد و ميتوان براحتی آنرا تغيير داد. برای انجام آن نيازی به شناخت PHP و MySQL نميباشد. معذلک سيستم نهانی با PHP کاملأ مطابق است : اگر وب مستر مايل باشد ميتواند عملکردهای PHP را در اسکلتهای سايت و يا برنامه CGI بگنجاند. بدين صورت ميتوان اسپيپ را با برنامه های ويژه ای غنی تر کرد (برای مثال : کنتور, موتور جستجوی پر قدرت تر,...)

نمای سايت خصوصی

قسمت خصوصی که امکان اداره سايت را ميدهد دارای نمای گرافيکی کاملی است که برای استفاده بسيار ساده ميباشد.

 اين نما با فعاليتهای هر نويسنده و يا گرداننده در رابطه با کاربردهای سايت منطبق ميشود. همچنين هر نويسنده به مقالاتش به آسانی دسترسی دارد و مقالات پيشنهادی برای انتشار, به تمامی کاربران اعلام ميشود. نمای سايت بر حسب نويسنده يا گرداننده متفاوت است.

 هر کاربر ميتواند نمای سايت را بنا بر استفاده شخصی خودش ترتيب دهد. او ميتواند بين نمای ساده, که تنها عملکردهای اصلی را ارائه ميدهد و نمای کامل, يکی را انتخاب کند

  اسپيپ يک ابزار کار همگانی ميباشد, بدين معنا که اسپيپ امکان کار جمعی نويسندگان را با هم ميدهد. برای مثال بحث درباره ی مقالات, تأئيد و معتبر کردن آنها, کار دست جمعی روی يک مقاله و ...

پارامترهای سايت

اگرچه نمای قسمت همگانی و اداره محتوی سايت در اسپيپ کاملأ مجزا ميباشد (برای مثال رنگ زمينه صفحه سايت همگانی در قسمت خصوصی بی تأثير است) ولی اين امکان وجود دارد که شماری از پيکربندی های configurationsسايت خصوصی را ميتوان تعيين کرد:

 پذيرش يا عدم پذيرش شماری از عناصر محتوی مقالات همچون استفاده از سرعنوان, عنوان, عنوان فرعی...زمان انتشار پيشين و کليد-واژه ها.

 غير فعال کردن سخنگاههای همگانی.

 تعيين اينکه بشود مقاله ای را پيش از تاريخ انتشاری که برايش در نظر گرفته ايم منتشر کرد (اين گزينش برای زمانيست که مثلأ در مرخصی باشيد ولی سايت مقالات را با تاريخی که از پيش مشخص شده منتشر ميکند).

 .(غير فعال کردن سيستم مقالات کوتاه (برخی از سايت ها به آن نيازی ندارند

 فعال يا غير فعال کردن آمار

 فعال يا غير فعال کردن موتور جستجو

پيگيری سيستم تحريريه

برای ساده تر کردن سيستم تحريريه سايت چند گزينش پيشنهاد شده است :

 ارسال پيامها سخنگاه به نويسنده گان مقالات : هنگاميکه کاربری پيامی را راجع به مقاله ای ميفرستد, نويسنده آن توسط ايميل با خبر ميشود و امکان پيگيری آنرا توسط ايميل خواهد داشت.

 پيگيری سيستم تحريريه : هنگاميکه سايتی حاصل کار گروهی از نويسنده گان باشد, ميتوان بطور خودکار اخبار مهم هيأت تحريريه را به يک آدرس ايميل فرستاد بهترين شيوه فهرستی از تمام ايميلها ميباشد.همچنين مقاله ای برای انتشار پيشنهاد ميشود اين ليست باخبر ميشود.

 خبر تازه ها : اسپيپ ميتواند بطور خودکار با فواصل زمانی که توسط گرداننده سايت تعيين ميشود, آخرين انتشارات سايت را با ايميل ارسال کند.

ذخيره و صدور داده پی ها

وب مستر سايت ميتواند داده پی ها را در يک فايل ذخيره کند. در صورتيکه سرور اجازه دهد ميتوان آنرا در يک فايل فشرده جای داد تا دسترسی به آن توسط FTP آسان تر شود. اسپيپ همچنين عملکردی که اجازه ورود يک چنين فايلی را دهد را داراست.

نويسنده mani Publié le : Mis à jour : 15/07/20

Traductions : عربي, català, corsu, Kréol réyoné, Deutsch, English, Español, فارسى, français, italiano, Nederlands, Nederlands, òc lengadocian, polski, Português do Brasil, Türkçe, українська