Лексика на помощника за СПИП

Списък с превод на използвани термини в Помощника на СПИП

Тази статия е продължение на "Лексика на българския превод на програмата СПИП". Тя съдържа кратък речник с използвани термини при превода на Помощника на СПИП. Така разделени двата речника улесняват търсенето на информация. В тази статия има изключително изрази, които се срещат предимно в помощника и не толкова в самия интерфейс на СПИП.

The current article is a continuation of the Лексика на българския превод на програмата СПИП. It contains a short dictionary with the used terms for the translation of SPIP Aide (Help Online). Thus separated, the two dictionaries facilitate the search for terms. This article contains mostly expressions and words, used predominantly in the Help Online rather than in the SPIP interface.

General terms
Обща терминология

EnBg
help online помощник
glossary специализиран речник/енциклопедия
guidelines указания, правила, принципи
shortcut ускорен достъп
graphical interface графична среда/режим
text mode текстов режим
layout оформление (на страницата)
markup
reference manual справочник
style sheets
tutorial упътване

SPIP Installation
Инсталация на СПИП

EnBg
custom variables персонални (персонализирани) променливи
permission разрешение
localhost местен доставчик
loop цикъл
template шаблон

Typographical shortcuts
Типографски кратки команди (обработка на текста)

EnBg
asterisk (*) "звездичка"
angle brackets счупени/ ъглови скоби "<" и ">"
bold получер
braces фигурни скоби "{" и "}"
treble braces тройни фигурни скоби
brackets квадратни скоби "[" и "]"
bulleted list подреден списък
copy копиране
heading заглавие
horisontal rule/ separation line хоризонтална линия
italic наклонен/курсив
line feed разделяне на редовете
numbered list номериран списък
paragraph heading заглавие на абзац/част от текста
paragraph нов ред, абзац
parentices (обикновени) скоби "(" и ")"
paste поставяне

Articles
Статии

EnBg
deck каре (вътре в статията)
earlier publication date дата на предишна публикация
date of online publication дата на публикуване в интернет

Links
Препратки

EnBg
e-mail address електронен адрес
footnote бележка под линия
hyperlink препратка (в хипертекст)
hypertext link хипертекстова препратка
non-automated footnotes неавтоматични бележки под линия
truncates отрязан

Additional
Други

EnBg
conformance съответствие
dimention величина, параметър
drop-down menu падащо меню
pixel пиксел
preview предварителен преглед (???)
recursive process рекурсивен процес

Автор: Кристина Хараланова Publié le : Mis à jour : 26/10/12