Лексика на българския превод на програмата СПИП

Кратък речник на използваните термини за превода на СПИП

В тази статия са публикувани по-често срещаните думи, използвани при превода на системата за публикуване СПИП. Този кратък речник цели да избегне многозначния превод от различни преводачи на вече използвани думи. За повече информация във връзка с преводи от английски на български на софтуер, моля прочетете страница Преводи на Сдружение "Свободен софтуер". Ако имате въпроси, препоръки или коментари, можете да ги зададете във форума на статията или да се свържете с Кристина Хараланова (chris@fsa-bg.org).

Translation reference for the common words found in Spip so that terms are not translated with multiple alternate meanings within Spip and its documentation. For more information concerning English to Bulgarian translations, see the Translations page of the Free Software Association Bulgaria. If you have any comments or recommendations, please attach them to the forum of this article or contact Christina Haralnova (chris@fsa-bg.org).

Ceci est un document de travail pour la traduction bulgare. Si vous avez des questions ou des recommendations, utilisez le forum relié à cet article ou contactez Christina Haralanova (chris@fsa-bg.org).

General information
Обща информация

EnBg
access path път за достъп
backend крайна точка
browser навигатор, Интернет навигатор
checkpoint контролна точка
cache кеш-памет
configure конфигурирам, определям
configure your site конфигуране на сайта
site configuration конфигуране на сайта
content management управление на съдържание
customised по избор
default "по подразбиране"
display дисплей
feedback пишете ни
help online помощник
hyperlink хипервръзка
hypertext link хипертекстова връзка
indexing индекси
interface интерфейс, среда
link препратка
links forward препратки
memo бележка
opearation манипулация, действие
proxy прокси
publishing system система за публикуване на съдържание
recent changes най-нови промени
reconnection повторно свързване
redirection пренасочване
reference a site свързване на сайт
referenced sites свързани сайтове
reminder напомняне
retroactive с обратно действие
setting настройка
shortcut ускорен достъп
signature запис
site map карта на сайта
site root схема на сайта
sub-directory поддиректория
subscription записване
syndicaton обединение на сайтове
version версия
view online изглед на сайта
web account сървър
write permission право/позволение за писане
URL URL адрес, уеб-адрес
zoom увеличение, мащаб

Starting point
Въвеждащи съобщения

EnBg
access to the private area достъп до личната зона
account
web account
footnote бележка под линия
homepage начална страница, начало
identification идентифициране
identifier потребителско име, идентификатор
identify самоличност
launch pad отправна точка, начало
login начало, вход, потребителско име

Statistics
Статистика

EnBg
bars ивици
evolution развитие
popularity популярност
stats/ statistics статистика на сайта
statistics site страница "Статистика"
visits посещения
visits evolution развитие на посещенията

Participants
Участници

EnBg
administrator администратор
author автор
editor редактор
host доставчик
personal information лични данни
private area лична зона
public site публичен сайт
referrer референт
user потребител

Commands
Команди

EnBg
back обратно
backup архив
cancel отказ
click избирам, посещавам (за сайт); избиране, посещаване
consult справка
continue по-нататък
disabled деактивиран(а); недостъпен, забранен
disconnect прекъсване на връзката, изход
download свалям, изтеглям
enter попълвам
quit затварям (прозорец), излизам
publish публикуване
refresh презареждане
rejected отхвърлен(а)
release освобождаване за публикация
reload презареждане
reset анулиране
restore възстановявам; възстановяване
run стартирам
save запис
select избиране, маркиране
select all маркиране на всичко
submit изпращам, изпращане
update актуализирам; актуализация
upgrade актуализация (на СПИП)
upload качвам; качване
validate одобряване за публикуване
validated проверен(а), одобрен(а), потвърден(а)

Notes
Бележки Препоръчва се за reload, refresh, update:
-  "презареждане" = когато става въпрос за физически обект (файл, страница и др.)
-  "обновяване" = когато става дума за информация, изглед и др.

News, articles and sections
Новини, статии и рубрики

EnBg
hierarchic structure of the sections йерархична структура на рубриките
for more articles visit the archive Статиите са запазени в архива
most popular articles най-четените статии
last published articles най-нови публикувани статии
no rubrique ID was given Тази рубрика е без ID (номер за идентификация)
other news още новини

Images and documents
Изображения и документи

EnBg
attaching documents прилагане на документи
customised logo лого по избор
document types видове документи
hover (the mouse) позиционирам (мишката)
hovering logo алтернативно лого
image изображение, картинка
image format формат на изображението
insert image поместване на изображение
logo лого
thumbnail (vignette) винетка (умален образ)

preview vignette - предварителен умален образ (винетка)
default vignette - винетка по подразбиране
customised vignette - винетка по избор

Forums and messaging
Форуми и съобщения

EnBg
admin forum затворен форум за администратори
contirbution нови съобщения
discussions in progress дискусии в ход
forums follow-up развитие на форумите
internal messaging вътрешни съобщения
messaging съобщения; система за съобщения
petition молба, заявка
petitions follow-up допълнения на молби
private message лично съобщение
public forum/ site публичен форум/ сайт
public messages публични съобщения

Search
Търсене

EnBg
found намерен(а)
news items found намерени новини
no results няма намерени резултати
refine прецизирам
search търсене
search engine търсачка
sections found намерени рубрики
there are currently no news published in this section В тази рубрика няма публикувани статии

Expressions
Изрази

EnBg
back to the public site обратно в публичния сайт
connection denied забранено свързване
empty the cache изпразване на кеш-паметта
for more information за повече информация
impossible to save/ restore the file файлът не бе записан/ възстановен
in progress в процес на обработка, в ход
indexing data данни с индекси
no article on this address липсва статия на този адрес
not valid невалиден, погрешен
precise configuration подробни функции
read more целият текст
related documents още документи по темата/ още в рубриката
to make more features available за да откриете повече активни елементи
with caution предпазливо
wrong password погрешна парола

Автор: Кристина Хараланова, Матю Publié le : Mis à jour : 26/10/12