De structuur van de tabellen in SPIP 3

De structuur van de database van SPIP is robuust en vrijwel onveranderd sinds het begin en daardoor gemakkelijk te gebruiken. Ook de standaard naamconventie draagt daaraan bij.

De meeste editoriale objecten zijn geïndexeerd door middel van een identificatie in de vorm id_objectnaam.

De 32 tabellen kunnen als volgt in functie van hun inhoud worden weergegeven:

Les Tables de SPIP 3

-  de redactionele objecten : weergegeven tekst (en referenties)
rubrieken en artikelen, auteurs, nieuwsberichten, en de trefwoorden met hun groepsindeling.

-  de interactieve elementen :
forums sites en gesyndiceerde artikelen ,
petities en hun ondertekeningen,
en interne berichten

-  de relationele koppelingen relations tussen elementen:
les auteurs_liens, les mots_liens et les documents documents_liens

-  het interne beheer van de site :
de meta, de zoekfuncties
de urls en de documenttypes,
de taken en hun links

-  het versiebeheer:
versies en fragmenten van artikelen,

-  de statistieken:
referers en referers per artikel, bezoeken en bezoeken per artikel

-  de extensies: SVP beheer
de paketten of plugins en hun depots gekoppeld aan hun oorsprong.


Enkele conventies
De tabellen in SPIP worden altijd voorafgegaan door een stam, de $prefix (standaard spip_); die voor de gebruiker transparant worden beheerd via de functies van de interface spip_sql!

Normaal is de naam van een tabel (die achter de prefix komt) in meervoudsvorm geschreven. De numerieke primaire sleutel (die automatisch in waarde wordt verhoogd) komt overeen met die tabelnaam, maar in de enkelvoudsvorm (en voorafgegaan door id_, bijvoorbeeld spip_articles met id_article). Door het volgen van deze conventies kunnen in SPIP lussen met automatische "joins" tussen tabellen worden gerealiseerd.

SPIP biedt directe toegang tot alle velden van de tabel door gebruikamking van bakens met dezelfde naam als die van het veld; je kunt dus kijken in de artikelen die de lussen beschrijven, waarvan je de links in dit artikel terugvindt.

Editoriale objecten van de redactionele inhoud


-  De rubrielen: De lus RUBRIQUES (rubrieken)

 • Iedere rubriek wordt geïdentificeerd door een id_rubrique.
 • id_parent is de id_rubrique van de bovenliggende rubriek (en nul wanneer het een hoofdrubriek, aan de root van de site is).
 • titre, descriptif, texte zijn de titel, korte omschrijving en tekst.
 • id_secteur is de id_rubrique van de hoofdrubriek (de sector) waarin de rubriek zich bevindt.
 • date is een door MySQL automatisch aangepaste datum van de laatste aanpassing binnen die rubriek.
 • maj is een automatisch door MySQL aangepast veld met een timestamp van de laatste aanpassing van deze gegevens in de tabel.
 • statut is een extra veld.
 • lang en langue_choisie geven de taal aan in meertalige sites.
 • profondeur is een berekend veld voor een versnelde verwerking van hiërarchische gegevens en geeft aan hoe diep de rubriek in de structuur ligt (0 is aan de root).


-  De artikelen: De lus ARTICLES (artikelen)

 • Ieder artikel wordt geïdentificeerd door een id_article.
 • id_rubrique geeft aan tot welke rubriek (dus normaal nooit 0) het artikel behoort.
 • id_secteur geeft de hoofdrubriek aan.
 • titre, surtitre, soustitre, descriptif, chapo, texte en pszijn respectievelijk de titel, boventitel, ondertitel, korte omschrijving, introductie (koptekst), tekst en het post-scriptum (de NB).
 • date is de publicatiedatum van het artikel (en wanneer het nog niet is gepubliceerd, is het de aanmaakdatum).
 • date_redac is een toekomstige publicatiedatum (indien gebruikt en anders gelijk aan «0000-00-00»).
 • date_modif is de datum van de laatste aanpassing van het artikel (na publicatie), of «0000-00-00».
 • statut is de actuele status van het artikel: «prepa» (in redactie), «prop» (voorgesteld voor publicatie), «publie» (gepubliceerd), «refuse» (gewijgerd), «poubelle» (in de prullenbak).
 • accepter_forum: geeft aan of het artikel een forum mag hebben (standaard ja: «oui»).
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.
 • lang en langue_choisie geven de taal aan in meertalige sites.
 • id_trad verwijst bij een vertaling naar het oorspronkelijke artikel.
 • export is gereserveerd voor toekomstig gebruik.
 • in oude versies was images een veld dat de lijst van door het artikel gebruikte afbeeldingen bevatte. Dit veld werd vervangen door de lijst van documenten.
 • visites et referers bevatten statistieken voor het artikel. Het eerste veld toont het aantal keren dat het artikel op de publieke site werd geladen; het tweede bevat een extract van de hash van de verschillende referers, om zo het aantal unieke referers te kennen. Zie bestand inc-stats.php.
 • popularite bevat een berekening van het gemiddeld aantal bezoekers (zie de berekening van statistieken).
 • nom_site en url_site bevatten de naam en het adres van een link die aan het artikel kan worden toegevoegd (als deze optie in de configuratie werd ingeschakeld).


-  De auteurs: De lus AUTEURS

 • Iedere auteur wordt geïdentificeerd door een id_auteur.
 • nom, bio, nom_site, url_site en pgp zijn respectievelijk de naam van de auteur, een korte biografie, de naam en URL van zijn website en zijn PGP- sleutel, allemaal gegevens die door de auteur zelf kunnen worden aangepast.
 • email en login zijn het emailadres en de login-code die door een beheerder kunnen worden onderhouden.
 • statut is de status van de auteur: «0minirezo» (beheerder), «1comite» (redacteur), 5poubelle» (in de prullenbak), «6forum» (geabonneerd op forums wanneer deze «op abonnement» staan ingesteld).
 • webmestre geeft de status van webmaster aan.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

De onderstaande velden worden voor d evolledigheid aangegeven, maar zijn bedoeld voor intern gebruik in SPIP en moeten nooit in skeletten worden weergegeven.

 • pass is de MD5 hash van het wachtwoord.
 • htpass is de gecodeerde (door crypt() gegenereerde) waarde van het wachtwoord ten behoeve van .htpasswd.
 • source geeft de oorsprong aan van het wachtwoord van de auteur («SPIP» of «LDAP»: zie LDAP ondersteuning).
 • alea_actuel en alea_futur zijn in gebruik voor een coderingsalgoritme (in SHA256) van het wachtwoord.
 • en_ligne geeft de datum aan dat de auteur het laatst online was.
 • prefs bevat de parameters voro de persoonlijke instellingen van het privé gedeelte van de auteur.
 • lang geeft de interface-taal aan van de auteur.
 • imessage en messagerie verwijzen naar het berichtensysteem.

Deze tabel heeft twee extra indexen voor een snelle toegang tot gegevens, met name ten behoeve van het privé gedeelte:
via login,
via statut,
of via en ligne.


-  De nieuwsberichten: De lus BREVES (nieuwsberichten)

 • Ieder nieuwsbericht wordt geïdentificeerd door een id_breve.
 • id_rubrique is de rubriek (en door de structuur van SPIP altijd een hoofdrubriek) waarin het nieuwsbericht is opgenomen.
 • titre, texte, lien_titre en lien_url zijn respectievelijk de titel, de tekst en de naam en het adres van een aan het nieuwbericht gekoppelde link.
 • date_heure is het tijdstip van aanmaak of publicatie van het nieuwsbericht.
 • statut is de status van het nieuwsbericht; de mogelijke waardes zijn: «prop» (voorgesteld voor publicatie), «publie» (gepubliceerd) of «refuse» (gewijgerd).
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.
 • lang en langue_choisie geven de taal aan in meertalige sites.

Indexatie per (hoofd)rubriek id_rubrique van nieuwsberichten...


-  De trefwoorden: De lus MOTS (trefwoorden)

 • Elk trefwoord wordt geïdentificeerd door een id_mot.
 • titre, descriptif en texte zijn respectievelijk de titel (het trefwoord), een korte omschrijving en een tekst.
 • id_groupe is de identificatie van een groep waartoe het trefwoord behoort (zie hieronder).
 • type is de groepsnaam (uit onderstaande tabel).
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

N.B.: Het principe van trefwoorden werd in SPIP3 veralgemeend door middel van een unieke tabel voor het geheel van koppelingen in de database (en daardoor gemakkelijk uitbreidbaar met nieuwe objecten).


-  De trefwoordgroepen: De lus MOTS (trefwoorden)

 • Elk trefwoordgroep wordt geïdentificeerd door een id_groupe.
 • titre, descriptif en texte zijn respectievelijk de titel (de groepsnaam), een korte omschrijving en een tekst.
 • un_seul en obligatoire (één enkele en verplicht) geven het geavanceerde beheer van groepen aan.
 • tables_liees bevat de lijst van tabellen die koppelingen mogen hebben.
 • minirezo en comit maken het beheer van de groep uitsluitend toegankelijk voor beheerders, ofwel ook toegankelijk voor redacteurs.
 • forum geeft aan of een groep voor forums bestend is.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

Ineractieve elementen

Let op de benaming van deze tabellen [1]!


-  de forums: spip_forum De lus FORUMS
Let op: de structuur van forums is in SPIP 3 aangepast ten behoeve van een veralgemening van de koppelingen, waardoor een lus FORUMS die werd geschreven als <BOUCLE(FORUMS){id_article=.. in SPIP 3 de volgende syntax heeft: <BOUCLE(FORUMS){objet=article}{id_objet=...

 • Elk forumbericht wordt geïdentificeerd door een id_forum.
 • objet geeft het objecttype aan waaraan het forum is gekoppeld en wordt geïdentificeerd samen met zijn sleutelwaarde [2] als tekenreeks.
 • id_thread is de id_forum van een ander forumbericht waarop dit bericht een reactie is.
 • id_parent is het oorspronkelijke bericht. Is dit een eerste bericht in een reeks, dan is de waarde nul.
 • titre, texte, nom_site en url_site zijn de titel van het bericht, de tekst en de naam en URL van een vermelde link.
 • auteur en email_auteur zijn de naam en het emailadres woals door de schrijver aangegeven. In het geval van een forum op abonnement hoeven deze gegevens niet noodzakelijk dezelfde te zijn als in SPIP bij de auteur staat geregistreerd.
 • id_auteur geeft de identificatie van de auteur aan in het geval van een forum op abonnement.
 • statut is de status van het bericht: «publie» (zichtbaar op de publieke site), «prive» (in het privé gedeelte geschreven als reactie op een artikel), «privrac» (geschreven in het interne forum van het privé gedeelte), «off» (verwijderd of te valideren, afhankelijk van het type moderatie van forums).
 • ip is het IP-adres van de schrijver in een publiek forum.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.


-  De gesyndiceerde sites: spip_syndic De lus SITES (of SYNDICATION)

 • Iedere site wordt geïdentificeerd door een id_syndic.
 • id_rubrique en id_secteur bepalen de plaats waar de site in de structuur is opgenomen.
 • nom_site, url_site en descriptif zijn de naam, het adres en de omschrijving van de site.
 • syndication bevat de waarde «oui» als de site gesyndiceerd wordt.
 • url_syndic is het adres waar de RSS feed kan worden opgehaald.
 • statut is de status.
 • moderation geeft de moderatie aan.
 • miroir
 • oubli
 • resume geeft aan of volledige of beperkte publicatie van de artikelen moet plaats vinden.
 • date_syndic en date_index geven de mogelijkheid het ritme van de site syndicatie te volgen.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

Indexatie op status statut,
op hoofdrubriek id_secteur en rubriek id_rubrique


-  De gesyndiceerde artikelen: spip_syndic_articles De lus SYNDIC_ARTICLES (gesyndiceerde artikelen)

 • Ieder gesyndiceerd artikel wordt geïdentificeerd door een id_syndic_article.
 • id_syndic verwijst naar de site van het artikel.
 • titre, url, date en lesauteurs zijn de titel, de URL, de datum en de auteurs van het artikel.
  _* maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.
 • lang is de taalcode.
 • url_source en source zijn de URL en naam van de oorspronkelijke bron van het artikel (indien deze informatie in de feed aanwezig is).
 • tagszijn tags die in de feed meegeleverd zijn, maar ook bijlages (zie artikel De syndicatie van inhoud (nieuwsovername)).
 • statut is de status
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

Voor meer details verwijzen we nogmaals naar De syndicatie van inhoud (nieuwsovername).


-  De petities: spip_petitions

 • id_article geeft het artikel aan waaraan de petitie is gekoppeld (slechts één per artikel).
 • email_unique, site_obli, site_unique en message geven de configuratie van de petitie aan: het emailadres moet uniek zijn, het webadres is verplicht, het webadres moet uniek zijn, mag een bericht worden meegestuurd («oui» of «non»).
 • texte is de tekst van de petitie.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

De lus SIGNATURES (ondertekeningen)
-  De ondertekeningen van petities: spip_signatures

 • Elke ondertekening wordt geïdentificeerd door een id_signature.
 • id_article verwijst naar het artikel (en dus de petitie) waarvan ondertekening plaats vindt.
 • nom_email, ad_email, nom_site en url_site zijn de naam, het emailadres, de sitenaam en de URL van de site van de ondertekenaar.
 • message is het eventuele bericht van de ondertekenaar.
 • statut is de status van de ondertekening: «publie» (geaccepteerd), «poubelle» (verwijderd); elke andere waarde is de validatiesleutel bij bevestiging per email.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.


-  De berichten in het privé gedeelte: spip_messages

 • Elk bericht wordt geïdentificeerd door een id_message.
 • titre en text zijn de titel en inhoud van het bericht.
 • id_auteur is de identificatie van de auteur.
 • type geeft het type informatie aan.
 • date_heure en date_fin zijn bedoeld voor een bericht dat een afspraak wordt in de kalender.
 • destinataire is een lijst van id_auteur waardes.
 • statut is de status.
 • rv geeft aan of het om een afspraak gaat.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

Voor meer details verwijzen we naar Intern berichtensysteem.

De relaties tussen objecten

De volgende tabellen bevatten geen inhoud maar geven de relatie aan tussen objecten in verschillende tabellen. Deze tabellen zijn in SPIP 3 sterk genormaliseerd met een drievoudige sleutelwaarde (object, aard en sleutelwaarde van het doelobject).


-  De auteurs link: spip_auteurs_liens [3] geeft de relatie tussen auteur en editoriaal object. Als bijvoorbeeld een id_auteur gekoppeld moet worden aan een artikel (object ’article’), wordt de sleutelwaarde id_objet id_article, wat aangeeft dat de auteur het artikel heeft geschreven of eraan heeft meegewerkt.

 • id_auteur is de identificatie van de auteur.
 • objet is de aard van het object.
 • id_objet is de identificatie van dat object.
 • vu is een supplementaire parameter.


-  De tabel van koppelingen vanaf trefwoorden: spip_mots_liens

Deze tabel heeft de structuur van een trio:

 • id_mot is de identificatie van het trefwoord.
 • objet is de aard van het object.
 • id_objet is de identificatie van dat object.

De tabel beheert alle relaties van trefwoorden op alle types objecten.


-  De documenten: spip_documents De lus DOCUMENTS

 • Ieder document wordt geïdentificeerd door een id_document.
 • id_vignette stuurt de weergave van een vignet aan
 • titre en descriptif maken de toevoeging van een titel en omschrijving vanuit het privé gedeelte mogelijk.
 • date is de datum.
 • date_publication is de publicatiedatum.
 • fichier is het relatieve adres van een gedownload bestand.
 • extension is de extensie van het document (lees meer over toegelaten documenttypes.)
 • taille is de grootte van het bestand
 • largeur is de breedte van een afbeelding (als het om een afbeelding gaat)
 • hauteur is de hoogte van een afbeelding (als het om een afbeelding gaat)
 • media
 • mode is het documenttype.
 • distant geeft aan of het document wordt aangeduid door een externe URL.
 • brise
 • statut is de status
 • credits bevat de credits voor bijvoorbeeld een afbeelding.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.


-  De tabel met document koppelingen: spip_documents_liens

Deze heeft een soortgelijke structuur met een extra veld om een getoonde afbeelding aan te duiden.

 • id_document is de identificatie van het document.
 • objet is de aard van het object.
 • id_objet is de identificatie van dat object.
 • vu geeft aan of het document werd ingevoegd.

Let op: lussen DOCUMENTS kunnen soms problemen of verrassingen opleveren [4].

Beheer van de site


-  De meta data van de configuratie: spip_meta
Deze zeer belangrijke tabel bevat paarsgewijs (naam, waarde, me de naam als sleutenwaarde) allerlei informatie over de configuratie van de site, of de geïnstalleerde versie van SPIP.

 • nom is de sleutelwaarde (in tekst) die moet worden benaderd [5].
 • valeur wordt gebruikt om de inhoud te definiëren (met gebruikmaking van unserialize).
 • impt
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

In een rubriek van contrib.spip.net vind je diverse voorbeelden voor het beheer met CFG. Je kunt ook kijken bij config().


-  de opslag van zoekopdrachten: spip_resultats

 • recherche si de ingevoerde tekst in #FORMULAIRE_RECHERCHE
 • id een identificatiecode.
 • points de score van het zoekresultaat.
 • table_objet
 • serveur
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.
  -  
  Lees meer over de zoekmachine in Hoe de zoekmachine van SPIP werkt.


-  Het beheer van URL’s

 • id_objet
 • id_parent
 • type
 • url
 • date
 • segments
 • perma

(Over dit onderwerp kun je lezen in Aangepaste URL’s gebruiken en gebruik maken van de plugin [Couteau Suisse (Het Zwitsers Mes).]])


De definitie van de documenttypes: spip_types_documents Een toegelaten documenttype toevoegen

 • extension de sleutelwaarde, is de extensie [6] die het type document aangeeft.
 • titre is de naam van het bestand (en vaak de naam van het programma waarmee het type document kan worden gebruikt).
 • descriptif wordt niet gebruikt.
  *- mime_type is het MIME-type van het bestand, bijvoorbeeld: : «image/jpeg» .
 • inclus bepaalt de standaard invoegmethode (en is de titel van een model: «embed», «non», «image»...)
 • upload geeft aan of dit type document via de webinterface van SPIP mag worden geïnstalleerd.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

Deze tabel is belangrijk bij het invoegen van documenten...


-  De taken: spip_jobs
Ze zijn de vervanging van CRON (zie #SPIP_CRON).

 • id_job
 • descriptif>/code>
  -* <code>fonction
 • args
 • md5args
 • inclure
 • priorite
 • date
 • status


-  De koppeling van taken: jobs_liens

 • id_job
 • id_objet
 • objet

Versiebeheer

Net als bij de links kan versiebeheer op alle editoriale objecten (ook nieuwe) worden toegepast.


-  De opeenvolgende versies: spip_versions
Ook hier weer een driedubbele sleutelwaarde om de tabel voor verschillende objecttypes te kunnen gebruiken:

 • id_version is de sleutelwaarde van de versie van een object.
 • objet is de aard van het object (de naam van de tabel in enkelvoud).
 • id_objet is de identificatiecode van het object.
 • id_auteur is de auteur die voor de versie verantwoordelijk is.
 • date is de modificatiedatum
 • titre_version
 • permanent
 • champs


-  De fragmenten van de versies: spip_versions_fragments

 • id_fragment is de sleutelwaarde van het fragment.
 • objet is de aard van het object (de naam van de tabel in enkelvoud).
 • id_objet is de identificatiecode van het object.
 • version_min
 • version_max
 • compress
 • fragment is het fragment.

De tabellen van de statistieken

De statistieken in SPIP worden «realtime» geregistreerd, maar in stappen van een half uur beheerd en anoniem gemaakt met een MD5-hash: zie De "populariteit" van een artikel


-  De URL van oorsprong: spip_referers

 • referer_md5 is code van de URL
 • referer is de URL van oorsprong.
 • date is de eerste aanmaakdatum van dit verzoek.
 • visites bevat het totaal aantal bezoeken op de publieke site.
 • visites_jour en visites_veille bevat de twee laatste dagelijkse bezoekersaantallen.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.


-  De doelartikelen van de referers: spip_referers_articles

 • id_article wijst naar het betroffen artikel.
 • referer_md5 is de MD5-code van de URL van oorsprong
 • referer is de URL van oorsprong.
 • visites bevat het totaal aantal bezoeken voor deze pagina op de publieke site.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.


-  De bezoeken: spip_visites

 • date is de bezoekdatum.
 • visites is het aantal bezoeken.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

Bezoeken worden per dag opgeteld.


-  De bezochte artikelen: visites_articles

 • date is de bezoekdatum.
 • id_article> wijst naar het betroffen artikel.
 • visites is het aantal bezoeken.
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

De extensies die door SVP beheerd worden

De paketten of plugins en hun oorsprong.


-  De depots: spip_depots

 • id_depot
 • titre
 • descriptif
 • type
 • url_serveur
 • url_brouteur
 • url_archives
 • url_commits
 • xml_paquets
 • sha_paquets
 • nbr_paquets
 • nbr_plugins
 • nbr_autres
 • maj heeft dezelfde betekenis als eerder vermeld.

Deze tabellen worden gebruikt door SVP, het geautomatiseerde beheer van plugins.


-  De plugins: spip_plugins

 • id_plugin de identificatiecode voor de plugin.
 • prefixe de prefix die voor de plugin is vastgesteld.
 • nom de naam van de plugin.
 • slogan de slogan van de plugin.
 • categorie de categorie waarbinnen de plugin valt.
 • tags de tags (trefwoorden) die op de plugin van toepassing zijn.
 • vmax
 • date_crea de aanmaakdatum.
 • date_modif de laatste aanpassingsdatum.
 • compatibilite_spip de compatibiliteit van de plugin met de versies van SPIP.
 • branches_spip de hoofdgroepen van SPIP.

In deze tabel worden de gegevens overgenomen uit het bestand paquet.xml (of anders plugin.xml) van iedere geladen plugin.


-  De links naar de depots: spip_plugins_depots

 • id_depot de identificatiecode voor het depot.
 • id_plugin de identificatiecode van de plugin.


-  De paketten: spip_paquets

 • id_paquet de identificatiecode voor het pakket.
 • id_plugin de identificatiecode van de plugin.
 • prefixe de prefix van het pakket.
 • logo het logo.
 • version de versie.
 • version_base de basisversie.
 • comptabilite_spip de compatibiliteit met de versies van SPIP.
 • branches_spip de hoofdgroepen van SPIP.
 • description de omschrijving.
 • auteur de naam van de auteur.
 • credit eventuele credits.
 • licences eventuele licenties.
 • copyright eventuele copyright.
 • lien_doc de link naar de documentatie.
 • lien_demo de link naar een demo(pagina).
 • lien_dev de link naar de ontwikkelsite
 • etat de status
 • etat_num
 • dependances afhankelijkheden (van andere plugins).
 • date_crea de aanmaakdatum
 • date_modif de laatste aanpassingsdatum
 • id_depot de identificatie van het depot.
 • nom_archive de naam van het archief.
 • nbo_archive
 • maj_archive
 • src_archive
 • traductions beschikbare vertalingen.
 • actif is de plugin geactiveerd?
 • installe is de plugin geïnstalleerd?
 • recent
 • maj_version
 • superieur
 • obsolete
 • attente
 • constante
 • signature

Deze tabel bevat gegevens uit het bestand paquet.xml, en is ook toegankelijk via #PLUGIN [7]

Tabellen die verdwenen in SPIP 3

-  de tabel spip_forum_cache werd gebruikt om de cache aan de forumactiviteit aan te passen
-  de zes door de zoekmachine gebruikte tabellen:

 • de index (de woordenlijst): spip_index_dico
 • 5 indextabellen: spip_index_*

-  de evenemententabellen: deze functie werd door een plugin overgenomen.

Opmerkingen

[1Deze tabellen volgen niet altijd strict de meervoudsvorm inde naam van de tabel

[2Vroeger werd dit gesplitst in id_rubrique, id_article of id_breve, waarbij één van de waardes niet nul was.

[3vroeger: spip_auteurs_articles

[4zie een voorbeeld op MaGraine.

[5met config(); let op in het geval van plugins!

[6en heeft dus een afwijkende sleutelwaarde dan gebruikelijk in SPIP

[7Let op: je moet via de configuratiepagina de gegevens in de database updaten; mogelijk moet je ook gebruik maken van specifieke var_mode instellingen om SVP te deblokkeren.

De extractie van de database (na een MySQL implementatie van SPIP 3.0.5) werden gerealiseerd met de vrije software MySQL WorkBench (de opvolger van DBDesigner !): het bijgevoegde model kan worden gedownload via www.spip.net/IMG/zip/spip3.mwb.zip

Zie ook Contenu rédactionnel / Éléments interactifs.

De scripts voor de generatie van de structuur van de database zijn beschikbaar op de site:

Een in het algemeen up to date versie is beschikbaar op http://spippourlesnuls.fr/300.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: