Kplékplé Sùpípù tɔn

Xó ɖébú ɖé jló mi ɔ mi síwú kanbyɔ ɖò Kplékplé é lɔ mɛ. Fíwɛ mi ná mɔ àlɔdó lɛ bí ɖè.

Kplé mi tɔ tìntɛnngbe ɔ wɛ : nú mi nyí tìtòtɔ sùpípù tɔn ɔ, nyɔwlántɔ sùpípù tɔn ɔ, bɔ mi jló ná bàdò nú ɖê yè nɔ zán sùpípù gbɔn ganjí ɔ, fíwɛ mi xúxú àfɔ ɖó…

Nú dìn wɛ mi jó ná jɛ àzɔ wá kpó sùpípù kpó wɛ ɔ, é jɛ ɖɔ mi ni xúxú àfɔ dó fí bó ná nyìkɔ ɖò àgùn é lɔ mɛ (é ɖò kwɛ ɖé jí a). Agùn é lɔ sín jìjɛ wá xɔ kwɛ, mi kàn xó lɛ bí sè, mi ná mɔ àlì tɛmɛtɛm bó mɔ àgbɔn.

Agùn é lɔ nɔ jɛ gànjí. Cóhwɛ mi ná sɛ wɛn dó ɔ, mi kɛnklɛn bó xó é kò ɖɔ ɖáyi lɛ, cóhwɛ jɛ nú vlankàn jì. Mi dógán bó kíjé xóxòkplé é lɔ (ɖò tá jí ɔ FAQ lɛ)

Alì ɖìɖè


-  Núkɔn yìyì kpódó wàlɔblóɖó kpó

-  Sùpípù 1.7 , 1.7.2

-  Sùpípù 1.6

-  Sùpípù 1.5

-  Sùpípù 1.4

-  Kpintàn sùpípù tɔ ɖó kléwunmɛ

-  Sùpípù 1.3

-  Mi bló wàlɔblóɖó

Portfolio

Auteur cheval Publié le : Mis à jour : 26/10/12