|agenda_memo

El filtre |agenda_memo s’aplica sobre una etiqueta de data (per exemple #DATE o #DATE_MODIF) i agafa quatre paràmetres:

  1. una descripció
  2. un títol
  3. un URL representant l’element que tingui aquest títol i aquesta descripció (per exemple #URL_ARTICLE)
  4. un nom de classe CSS

Si l’etiqueta damunt la que agenda_memo s’aplica no és nul·la, s’acontenta memoritzant la data i els tres primers arguments en una taula indexada per l’últim argument (el nom de classe CSS) i no retorna res (no mostra res).

L’ús del darrer argument com a índex per l’element a memoritzar permet tenir diversos calendaris per pàgina. A més a més, la classe especificada aquí s’atribuirà a aquest element en la visualització en calendari proporcionat per agenda_affiche. D’aquesta manera podem donar estils diferents als elements. El full calendrier.css proporciona 28 estils diferents que donen un exemple de diferents estils de calendari.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands