Els models d’incrustació de documents i els seus filtres

Els documents adjunts a un article es presenten, generalment, a fora del text, a dins d’una mena de portafolis separat. SPIP permet esmentar cadascun d’aquests documents en un indret arbitrari del text. Aquesta menció es pot fer o bé per mitjà d’un enllaç o per mitjà d’una incrustació. Fins a SPIP 1.9.2 inclós, l’enllaç estava proporcionat pel model doc i la incrustació pel model emb. Després, la incrustació també està disponible per tants models com grups de tipus simple a la Multipurpose Internet Mail Extension (o sigui 5 en MIME 1.0, l’única versió que no ha conegut mai aquesta nomenclatura). Cadascun d’aquests models gestiona de manera diferent la incrustació, aplicant sovint al contingut d’un document un filtre específic, que es pot tornar a definir, deduït del seu tipus.

Recordem (Utilitzar els models) que un model és un esquelet que es pot cridar directament a partir del text present a la base de dades, per tal d’obtenir un emplaçament precís del fragment HTML descrit per l’esquelet. Per la col·locació dels documents adjunts, n’existeixen essencialment dos, doc (per referenciar el document) i emb (per incrustar-lo). La incrustació ofereix moltes més possibilitats.

El model emb delega actualment el treball a cinc models anomenats pel nom del grup MIME del document al que fa referència: text, image, audio, video, application. Aquests models són utilitzables directament (per exemple <audio44|center> és equivalent a <emb44|center> si el document llegeix del àudio) i és molt millor fer-ho, el model emb només és allà en cas de dubte sobre el grup del document. L’ús directe també té l’avantatge de forçar la incrustació segons el model escollit, fins i tot si el document és, oficialment, d’un altre. grup. això permet de donar la vola a certes incongruències de la classificació MIME: molts documents tenen merament un format textual i són oficialment una application, per exemple l’XHTML que és un subconjunt de l’HTML, que pertany al grup text.

El model text

El model text incrusta el contingut d’un document textual a dins d’un article, aplicant-lo prèviament si existeix una funció filtre_T on T és un nom deduït del tipus MIME del document. Aquesta deducció consisteix en substituir en el nom del tipus tots els caràcters no alfanumèrics per un subratllat. Així, pel tipus text/txt el model buscarà si existeix la funció filtre_text_txt.

La funció filtre_text_txt ens la dóna a l’avançada SPIP, i es utilitzada per defecte pels documents del grup text. Substitueix les cometes al cos del document per les entitats HTML corresponents, i l’envolta per l’etiqueta pre, cosa que permet presentar el contingut del document directament.

També se’ns dóna la funció filtre_text_csv, destinada als documents text/csv. El RFC4180 al ser seguida molt diversament pels fulls de càlcul, aquesta funció compta el número de tabulacions, de comes i de punts i comes que hi ha al document i considera que el més freqüent dels tres és el separador utilitzat. El reemplaça per les dreceres SPIP apropiades, el que proporciona una taula HTML que correspon a la proporcionada pel full de càlcul L’ús de les cometes per introduir el separador en sí mateix o un salt de línia és tractat correctament (per una entitat HTML i una etiqueta br respectivament). Le salt de línia final opcional també està gestionat correctament.

Si la primera línia només té la seva primera columna omplerta, subministrarà l’etiqueta caption de la taula. La segona línia (o la primera sinó) es veurà com el nom de les columnes i serà, per tant, impresa amb etiquetes th. Com que el format CSV no té previst indicacions de codificació, fa falta assegurar que el del document és el mateix que el del lloc abans d’utllitzar aquest filtre, ja que SPIP no pot saber si és necessari una nova codificació.

Finalment, existeix filtre_text_html, destinat als documents text/html. Incrusta el cos del document (per tant, el que està delimitat per l’etiqueta body). Aquest cos serà, no obstant, expurgat dels seus sripts, com a mesura de seguretat. Les etiquetes style presents eventualment a l’encapçalament, seran reagrupades en una sola a l’inici de la incrustació. Els fulls d’estil referenciats a l’encapçalament per etiquetes link de tipus text/css seran cercades a la WEB i el seu contingut s’afegirà a l’etiqueta style esmentada més amunt. No obstant, això només serà possible pels fulls d’estil amb un URL absolut (altrament anomenat complet). Només amb aquesta condició SPIP podrà presentar el document de manera equivalent a l’original, i sempre i quan les etiquetes img presentades en el document posseeixin elles també URLs absolutes.

El model audio

El model audio permet incrustar el contingut d’un document àudio en un article, mitjançant una etiqueta object. Com en el cas anterior, aquest model cerca si existeix una funció filtre_T on T és el nom del tipus després de la substitució dels caràcters no alfanumèrics per subratllats. Però l’aplica llavors a l’ID del document. El resultat d’aquesta funció està inserit a l’etiqueta object, cosa que permet, en particular, precisar les etiquetes param, sovint específiques, al tipus d’àudio del que es tracta. A més, les parelles passades com argument del model (sintaxis nom=val) també són convertides en etiqueta param.

El model image

El model image és una petita extensió de la drecera img, present des de fa molt de temps a SPIP. En difereix només produint una etiqueta object en lloc d’una etiqueta img quan aquesta etiqueta no administra el tipus MIME del document afectat. Per aquests tipus, es comporta doncs com el model audio, amb la diferència que les parelles passades en argument seran tractades com atributs de l’etiqueta object. Per tant, l’escollirem particularment per la incrustació de documents de tipus SVG, la qual relleva oficialment del grup application.

El model video

El model video incrusta el document envoltant-lo d’un panell de control que permet desplaçar-se.

El model application

Aquest model corresponent al grup calaix de sastre de l’especificació MIME, no té una descripció sintètica clara. Evolucionarà molt amb el temps.

Utilització

Com en els altres models, s’escriu per exemple <text67> per aplicar el model text al document número 67, i veure, per tant , el seu contingut directament a la pàgina.

Aquests models són també utilitzats per l’esquelet article estàndard d’SPIP quan l’article té el cos buit i només té un document adjunt. Aquest esquelet es comporta llavors com si el text de l’article estigués reduït a <embN>, on N és el número del document, cosa que té com efecte presentar el cos del document com a contingut de l’article.

Per mostrar en un lloc la compaginació operada per un full de càlcul, n’hi ha prou creant un article i adjuntant-li la versió csv d’aquest tipus de document, sense cap més manipulació suplementària. Farem el mateix si volem posar en línia un vídeo o un fitxer àudio.

Podeu també passar fàcilment a SPIP un lloc HTML estàtic associant cadascuna de les seves pàgines a un article buit: si els URLs dels seus fulls d’estil i de les seves imatges estan plens, SPIP els deixarà el disseny.

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, français, Nederlands