El bucle BREVES (Breus)

Tal i com el seu nom indica, el bucle BREVES (Breus) retorna una llista de breus.

<BOUCLEn(BREVES){critères...}>

Els criteris de selecció

Utilitzarem un o altre dels següents criteris per indicar com es seleccionen els elements.

-  {tout} : les breus són seleccionades a dins de la totalitat del lloc.

-  {id_breve} selecciona la breu l’identificador de la qual és id_breve>. Com que l’identificador de cada breu és únic, aquest criteri ens torna una o cap resposta.

-  {id_rubrique} selecciona totes les breus que hi ha a dins de la secció en curs.

-  {id_mot} (a partir d’SPIP 1.2) selecciona totes les breus lligades a la paraula clau en curs (a l’interior d’un bucle del tipus MOTS).

-  {titre_mot=xxxx} o {type_mot=yyyy} (a partir d’SPIP 1.3) selecciona les breus lligades a la paraula clau el nom de la qual és «xxxx», o lligades a paraules clau del grup de paraules clau «yyyy». Alerta! No es poden fer servir diversos criteris {titre_mot=xxxx} o {type_mot=yyyy} en un mateix bucle.

-  {id_groupe=zzzz} (a partir d’SPIP 1.4 ) permet seleccionar aquelles breus que estan lligades a un grup de paraules clau; principi idèntic al {type_mot} precedent, però com que en aquest cas es treballa amb un identificador (número de grup), la sintaxi serà més «neta».

-  {lang} selecciona les breus de la llengua demanada a l’adreça de la pàgina.

-  {recherche} selecciona les breus corresponents a les paraules indicades en la interfície de cerca (motor de cerca incorporat a SPIP). Veure la pàgina dedicada al motor de cerca.

Els criteris de presentació

S’apliquen els criteris comuns a tots els bucles.

Les etiquetes d’aquest bucle

Les etiquetes extretes de la base de dades

Les següents etiquetes corresponen als elements extrets directament de la base de dades. També podeu utilitzar-les com a criteri de classificació (generalment: {par titre}).

-  #ID_BREVE mostra l’identificador únic de la breu.

-  #TITRE mostra el títol de la breu.

-  #DATE mostra la data de publicació de la breu.

-  #TEXTE mostra el text de la breu.

-  #NOM_SITE mostra el nom del lloc indicat a referències.

-  #URL_SITE mostra l’adreça (URL) del lloc indicat a referències.

-  #ID_RUBRIQUE mostra l’identificador de la secció de la que depèn aquesta breu.

-  #LANG mostra la llengua d’aquesta breu. Per defecte, la llengua d’una breu és la llengua del sector en el que aquesta es troba.

Les etiquetes calculades per l’SPIP

Els elements següents són calculats per SPIP. (No es poden fer servir com a criteri de classificació).

-  #NOTES mostra les notes de peu de pàgina (calculades a partir de l’anàlisi del text).

-  #INTRODUCTION mostra els 600 primers caràcters del text; es suprimeixen els enriquiments tipogràfics (negreta, cursiva,...).

-  #URL_BREVE mostra l’URL de la pàgina de la breu.

-  #FORMULAIRE_FORUM construeix i mostra el formulari que permet enviar un missatge responent a aquesta breu. Per saber-ne més coses, consulteu també «Els formularis».

-  #PARAMETRES_FORUM construeix la llista de variables necessàries per la interfície del formulari que permeten respondre a aquesta breu.

[<a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM)">Respondre a aquesta breu</a>]

A partir d’[SPIP 1.8.2] li podem passar un paràmetre especificant l’adreça de retorn un cop el missatge ha estat enviat. Per exemple: <a href="spip.php?page=forum&(#PARAMETRES_FORUM{#SELF})">Respondre a aquesta breu</a> tornarà al visitant a la pàgina actual un cop el missatge ha estat validat.

Històric : En les versions anteriors a SPIP 1.9 hauríem d’haver escrit forum.php3? i no spip.php?page=forum& _En general, fins a SPIP 1.9, els urls de les pàgines generades per SPIP eren del tipus http://elmeulloc.net/xxx.php3 i no http://elmeulloc.net/spip.php?page=xxx.

El logotip

-  #LOGO_BREVE mostra el logotip de la breu, eventualment amb la gestió «d’imatge canviant».

El logotip s’instal·la de la manera següent: [(#LOGO_BREVE|alignement|adresse)]

-  #LOGO_BREVE_RUBRIQUE (a partir d’SPIP 1.4 mostra, si existeix, el logotip de la breu; si no se n’hi ha atribuït cap, l’SPIP mostra el logotip de la secció.

Atenció, a partir d’SPIP 2.1, hi ha una nova sintaxi per passar els arguments als #LOGO_XX.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands