SPIP

[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Télécharger

Wêmà Fɔngbèmɛ tɔn

Wěmàxòkplé sùpípù tɔn

Sùpípù ɔ tìtómɛ nù jíjlá tɔn ɖê minirézo kéjé bó lɛ vlɔnkán nú bíbló gblògblòjí uZine tɔn ɔ. Mì sɔ kɛ mí ɖò àcɛ wàlɔ GPl tɔn mɛ. Mī zé bò zán bó dó bló gblògblòjí lɛ̂ ná : é síwú nyí mì tɔn ɖé sú kàbí gbɛtá ɖé tɔn, kàbí tòxóɖɔgbɛ ɖé tɔn, àló àjɔwíwá wú.

Gblògblòjí é lɔ̂, é wɛ nyí Wěmàxòkplé sùpípù tɔn ɖò tájí. Mí ná lɛ mɔ àlɔwlí gégé ɖê ná ɖɔn mî yì gblògblòjí ɖê jí kplékplé lɛ̂ nɔ tîn ɖè ɔ

Xó ɖébú ɖé jló mi ɔ mi síwú kanbyɔ ɖò Kplékplé é lɔ mɛ. Fíwɛ mi ná mɔ àlɔdó lɛ bí ɖè. • MA Setting Up
 • Tout sur Tout
 • 2MG MOntage mécanique et maintenance
 • MARIV AUTO
 • Envie Envol
 • Seo Hero
 • Théosept
 • Estimation Assurance auto
 • Camping Palavas les Roquilles
 • Berger Australien
 • Sudan Tribune
 • L'École photo de l'ACCV Carnoules
 • Transport Touristique
 • Yves COUSIN traiteur artisan
 • Cambio 16 de Chihuahua
 • Barcelona Incentives
 • Ultimora.news
 • vozerio.org.br
 • Sculpture-Céramique BILLARD F-M
 • Assurance Tiers

13030 Sites Web


Sɛ titomɛ wema élɔ tɔn do Kpo alɔgɔ Supipu tɔn kpó wɛ gblogblojí ɔ nyí wiwa | Espace de traduction | tɛnkandovo