SPIP

[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Télécharger

Wêmà Fɔngbèmɛ tɔn

Wěmàxòkplé sùpípù tɔn

Sùpípù ɔ tìtómɛ nù jíjlá tɔn ɖê minirézo kéjé bó lɛ vlɔnkán nú bíbló gblògblòjí uZine tɔn ɔ. Mì sɔ kɛ mí ɖò àcɛ wàlɔ GPl tɔn mɛ. Mī zé bò zán bó dó bló gblògblòjí lɛ̂ ná : é síwú nyí mì tɔn ɖé sú kàbí gbɛtá ɖé tɔn, kàbí tòxóɖɔgbɛ ɖé tɔn, àló àjɔwíwá wú.

Gblògblòjí é lɔ̂, é wɛ nyí Wěmàxòkplé sùpípù tɔn ɖò tájí. Mí ná lɛ mɔ àlɔwlí gégé ɖê ná ɖɔn mî yì gblògblòjí ɖê jí kplékplé lɛ̂ nɔ tîn ɖè ɔ

Xó ɖébú ɖé jló mi ɔ mi síwú kanbyɔ ɖò Kplékplé é lɔ mɛ. Fíwɛ mi ná mɔ àlɔdó lɛ bí ɖè. • Clivia Langer
 • EMTA : European Metropolitan Transport Authorities
 • Ménage à 3 !
 • Code Aster
 • Finanza Blog
 • Woodia, tout l'univers de la terrasse en Alsace
 • Chris Gaillard Webdesigner
 • Le Poirier au Loup
 • Les étangs de Taysse
 • M3CK Charpentiers Couvreurs
 • m2navarre.net
 • Mots pour maux
 • Mayura Torii.com
 • Cine-Salé
 • Gilles Porte
 • MAPPING CONTROL: véhicules connectés, géolocalisation de (...)
 • Location Matériel 14
 • Ici la baie
 • CCN Creteil
 • Agende Marie Deroudilhe

12863 Sites Web


Sɛ titomɛ wema élɔ tɔn do Kpo alɔgɔ Supipu tɔn kpó wɛ gblogblojí ɔ nyí wiwa | Espace de traduction | tɛnkandovo